Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Nguyễn Sơn

Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, sự tồn tại và điều tiết của các những quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá cả đã tạo ra một môi trường phức tạp, đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có những bước đi thận trọng, vững chắc, không ngừng vươn lên, không ngừng thay đổi tư duy và phương thức quản lý thì doanh nghiệp sẽ bị thụt lùi, không theo kịp với “guồng quay” của thị trường. Một trong những phương pháp quản lý hữu hiệu đối với doanh nghiệp là phân tích kinh tế. Qua phân tích kinh tế, doanh nghiệp sẽ nắm được thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh làm cơ sở đề ra các chủ trương, chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Trong các doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ nói riêng, một trong các chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả kinh doanh là doanh thu. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Tăng doanh thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như đối với xã hội.
Đối với doanh nghiệp, tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, tạo những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.
Đối với xã hội, tăng doanh thu góp phần thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu
ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng miền và với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Xem Thêm: Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Nguyễn Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Nguyễn Sơn sẽ giúp ích cho bạn.