Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức

Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay đã đặt ra cho vô vàn cơ hội và thách thức. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì mỗi bước đi của doanh nghiệp cần phải cân nhắc kỹ càng và phải dựa trên nền tảng đáng tin cậy cũng như phù hợp với tình hình nội tại, khách quan của doanh nghiệp. Do vậy thống kê phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận là một vấn đề cô cùng cần thiết.
Doanh thu là cơ sở quan trọng xác định kết quả cuối cùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, tạo những điều kiện để mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời tăng doanh thu sẽ ảnh hưởng tăng lợi nhuận, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động và cũng khẳng định thương hiệu cho doanh nghiệp.
Phân tích tình hình doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu cảu doanh nghiệp trong kỳ qua đó thấy được mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của doanh nghiệp và ciệc hoàn thành các chức năng của doanh nghiệp. Đồng thời, qua phân tích cũng thấy được những tồn tại, những nguyên nhân ảnh hưởng khách quan cũng như chủ quan trong việc kinh doanh để tìm ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm tăng doanh thu.

Xem Thêm: Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức sẽ giúp ích cho bạn.