Kế toán bán nhóm hàng văn phòng phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và dịch vụ Huy Hùng

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ sôi động của nền kinh tế thị trường. Mọi xã hội đều lấy sản xuất của cải vật chất làm cơ sở tồn tại và phát triển.
Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa. Ta biết rằng:
Lợi nhuận = Doanh Thu – Chi Phí
Để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu, giảm chi phí. Trong đó tăng doanh thu là biện pháp rất quan trọng để làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Để tăng được doanh thu và quản lý doanh nghiệp một cách chặt chẽ, các doanh nghiệp phải biết sử dụng kế toán như là một công cụ quản lý quan trọng nhất và không thể thiếu được. Thông qua chức năng thu nhận, cung cấp và xử lý thông tin về các quá trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, về tình hình tiêu thụ trên thị trường đồng thời đánh giá thị trường từ đó kế toán giúp cho các nhà quản lý đề ra quyết định đúng đắn và có hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và đầu tư.
Để kế toán, đặc biệt là kế toán bán hàng phát huy hết vai trò và chức năng của nó, cần phải biết tổ chức công tác này một cách hợp lý, khoa học và thường xuyên được hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện từng doanh nghiệp.
Mặt khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.
Do đó sự cần thiết phải tổ chức mạng lưới bán hang để giúp cho doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm tang là một nhu cầu cấp bách. Vì nếu như doanh nghiệp không bán được hang hóa, sản phẩm thì cho dù hang hóa, sản phẩm đó có tốt thế nào đi nữa, doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và hiện đại thế nào đi nữa thì rồi cũng bị xóa sổ trên thị trường.
Xem Thêm: Kế toán bán nhóm hàng văn phòng phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và dịch vụ Huy Hùng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán nhóm hàng văn phòng phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và dịch vụ Huy Hùng sẽ giúp ích cho bạn.