Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích lợi nhuận tại công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Quốc Thắng

Trong bất kỳ nền kinh tế nào, từ tập trung quan liêu bao cấp cho đến nền kinh tế thị trường, lợi nhuận được coi là một tiêu trí quan trọng, là mục tiêu cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều hướng tới và là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN. Hơn nữa trong nền kinh tế thị trường, các DN ở các thành phần kinh tế cùng tồn tại, cùng phát triển và có sự cạnh tranh công bằng với nhau. Họ hạch toán độc lập và hoạt động theo hình thức “lãi ăn, lỗ chịu”, vì thế, LN có vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi DN.Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện ở các điểm sau:
- Lợi nhuận đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi DN và mỗi DN luôn tìm cho mình một con đường riêng để có thể thoả mãn nhu cầu của thị trường và đạt đến lợi nhuận tối đa.Động lực lợi nhuận đã thúc đẩy DN không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh dành lấy cơ hội trên thị trường.
- Lợi nhuận là nguồn tài chính cơ bản để thực hiện phân phối trong nội bộ DN, nâng cao đời sống lao động. Kinh doanh có lợi nhuận giúp doanh nghiệp có nguồn để trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tạo ra động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn và đem lại hiệu quả cao hơn trong tương lai.
- Lợi nhuận là nguồn tài chính cơ bản để tái sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp và của nền kinh tế. (Một bộ phận khá lớn được dùng để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước thông qua việc nộp thuế thu nhập) đáp ứng nhu cầu tích luỹ vốn để thực hiện quá trình đầu tư phát triển kinh tế theo các chức năng của nhà nước.
Xem Thêm: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích lợi nhuận tại công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Quốc T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích lợi nhuận tại công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Quốc T sẽ giúp ích cho bạn.