Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại

Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền lương chưa có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền lương bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức như tiền lương không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào cơ chế phân phối thu nhập quốc dân. Điều đó cho thấy tiền lương trong cơ chế kế hoạch hóa không làm được vai trò là đòn bảy của kinh tế của mình.
Chuyển sang cơ chế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thực hiện chế độ tự hạch toán đảm bảo tiền lương của cán bộ, công nhân bù đắp hao phí lao động của họ một cách hợp lý, đồng thời tiết kiệm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Chính vì vậy tổ chức kế toán tiền lương là một trong những nội dung quan trọng của công tác kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, nó có quan hệ mật thiết với từng người lao động, đến mọi mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giải quyết quan hệ tiền lương tốt sẽ làm cho người lao động thoả mãn lợi ích vật chất của mình, đồng thời quan tâm đến thành quả lao động, phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh tổ chức hạch toán tiền lương một cách hợp lý việc
trích nộp và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Quỹ BHXH, BHYT được thành lập để tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại tôi đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại ". Việc nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về lương, phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương ở doanh nghiệp trên cơ sở hiểu biết của bản thân trong quá trình học tập đề suất những biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương.
Nội dung gồm ba phần sau:
Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại
Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại
Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại
Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại sẽ giúp ích cho bạn.