Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18.

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập tạo nên cơ sở hạ tầng cho xã hội, tạo ra nền móng phát triển của mỗi Quốc gia. Đứng trước xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá, thị trường xây dựng cơ bản đang diễn ra một cách đa dạng và phức tạp. Các doanh nghiệp luôn luôn đẩy mạnh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình để nâng cao uy tín với các doanh nghiệp khác, và đó là sự cạnh tranh trong thị trường xây dựng cơ bản.
Trong xây dựng cơ bản, việc “Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai” đã được các chủ đầu tư có yêu cầu rất cụ thể, rất chi tiết trong hồ sơ thiết kế. Vấn đề còn lại, các nhà thầu phải tự xác định cần phải làm như thế nào để vừa đảm bảo chất lượng công trình vừa tiết kiệm được chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng sao cho giá bán ( giá dự thầu ) có thể cạnh tranh được. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong một thị trường có sự cạnh tranh, giải pháp quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải xắp xếp công việc và thực hiện một cách khoa học, phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ mọi thông tin cụ thể, chi tiết. Để có được điều đó các doanh nghiệp luôn phải nghiên cứu để tìm ra cho mình một mô hình tổ chức, quản lý, và thực hiện công việc một cách tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong đó có công tác kế toán TSCĐ và quản lý TSCĐ ở các bộ phận trong Công ty.
Bố cục của chuyên đề:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán Tài sản cố định trong sản xuất
Chương 2: Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị số 18.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị số 18.

Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số sẽ giúp ích cho bạn.