Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp NN
​MỤC LỤC

CHƯƠNGI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐẾN KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGIỆP NHÀ NƯỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NUWIOWCS THỰC HIỆN .
1. Những vấn đề lý luận
2. Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán và nội dung của quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước của KTNN
3. Thực trạng của việc áp dụng quy trình kiểm toán vào thực tiễn công tác kiểm toán.

CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN CỦA KTNN.
1. Hoàn thiện nội dung
2. Một số điều kiện hoàn thiện các giải pháp hoàn thiện nội dung.

KẾT LUẬN.- BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI


Xem Thêm: Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp NN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp NN sẽ giúp ích cho bạn.