Nhận xét kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại
công ty bách hoá hà nội


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 2
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA 2
CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI 2
1. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 2
1.2.1 Chức năng 2
1.2.2 Nhiệm vụ 3
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty 3
1.3.1 Đặc điểm tổ chức quản lý 3
1.3.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 4
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 5
1.5. Hình thức kế toán và bộ máy kế toán áp dụng trong công ty 5
1.5.1. Hình thức kế toán 5
1.5.2.Tổ chức bộ máy kế toán 6
1.5.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 8
PHẦN II 8
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ 8
MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI 8
2.1. Đặc điểm, nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán 8
2.1.1. Phương thức mua hàng 9
2.1.2. Phương thức thanh toán 9
2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định mua hàng 9
2.1.4. Giá cả hàng mua 10
2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán 10
2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 10
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng 10
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng: 11
2.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán mua hàng và thanh toán với người bán 13
2.2.2.1. Trình tự hạch toán mua hàng trong nước 13
2.2.2.2. Trình tự hạch toán mua hàng nhập khẩu 15
2.2.2.3. Trình tự hạch toán thanh toán với người bán 16
2.2.3. Sổ sách sử dụng: 17
PHẦN III 42
NHẬN XÉT KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ 42
THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI 42
3.1. Đánh giá kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty Bách hóa Hà Nội 43
3.2. Biện pháp nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty Bách hóa Hà Nội 44
3.2.1. Hoàn thiện chứng từ kế toán 44
3.2.2. Hoàn thiện sổ sách kế toán 46
KẾT LUẬN 48


Xem Thêm: Nhận xét kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty bách hoá hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận xét kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty bách hoá hà nội sẽ giúp ích cho bạn.