Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
Công ty TNHH Trung Thành


Theo xu hướng phát triển toàn cầu hoá, nền kinh tế Việt Nam đang tiến sang một thời kỳ mới, thời kỳ, CNH – HĐH đất nước gắn liền với việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và các nước trên toàn thế giới sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động khá của xã hội.Trong cơ chế mới các doanh nghiệp đều được bình đẳng cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật. Đê có thể tồn tại được, các doanh nghiệp đều phải tìm mọi biện pháp để kinh doanh có lãi và một trong những khâu có ý nghĩa khá quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải tổ chức tốt công tác bán hàng. Như thế sẽ thúc đẩy mở rộng các hoạt động mua hàng, sản xuất, dự chữ, tiêu thụ tạo điều kiện cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành một cách nhanh chóng, đồng vốn được luân chuyển nhanh, có điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, hoàn thành kịp thời nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
Bán hàng được thực hiện trôi chảy là điều kiện vô cùng quan trọng để doanh nghiệp thương thực hiện được kế hoạch kinh doanh của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng đựơc thoả mãn đầy đủ nhu cầu chi sản xuất và đời sống. Do đó trong quá trình bán hàng cần phải theo dõi chặt chẽ thường xuyên hoạt động mua, bán hàng thông qua các phương tiện: chứng từ sổ sách ghi chép kế toán.
Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của công tác bán hàng đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại, phải không ngừng cổng cố và tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ bán hàng, xác định kết quả bán hàng để phát huy tác dụng của công cụ kế toán, thúc đảy doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp nói chung tồn tại và phát triển.
Được sự giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Thị Hoà các cô chú phòng kế toán Công ty TNHH Trung Thành cùng với kiến thức học tại trường tôi đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Trung Thành ”.

Kết cấu bài gồm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doang nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Trung Thành.
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Trung Thành.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Trung Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Trung Thành sẽ giúp ích cho bạn.