Nhiều nghiên cứu ở trong nước cũng như nước ngoài đã sử dụng các kỹ thuật hạt nhân để đánh giá độ nhiễm bẩn phóng xạ tự nhiên. Đặc biệt đã có một bảng số liệu cho các loại đất đá về các đồng vị phóng xạ tự nhiên cho các nước khác nhau trong New York - 1988 bằng số liệu thực nghiệm chứa các mức trung bình của bức xạ vũ trụ và các trường bức xạ. Tuy nhiên các số liệu luôn có sự biến đổi, vì các đồng vị này luôn luôn bị phân rã trong môi trường.Vì vậy nghiên cứu các số liệu này biến đổi theo thời gian, theo không gian cũng là những việc cần làm.
Chương 1: các nguyên tố phóng xạ và ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiên.
CHương 2: suất liều bức xạ và ảnh hưởng của các đồng vị phóng xạ đến môi trường xung quanh
Chương 3: Phương pháp thực nghiệm
Chương 4: Các kết quả thực nghiệm


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng sẽ giúp ích cho bạn.