Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Đại lý hàng hải Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Đại lý hàng hải Hải Phòng


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Chương I: Những vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) . 2
  1.1. Những vấn đề chung về Báo cáo tài chính (BCTC) . 2
  1.1.1. Khái niệm, mục đích, vai trò, đối tượng áp dụng của BCTC 2
  1.1.1.1. Khái niệm về BCTC 2
  1.1.1.2. Mục đích của BCTC 2
  1.1.1.3. Vai trò của BCTC . 2
  1.1.1.4. Đối tượng áp dụng 3
  1.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC 4
  1.1.3. Nội dung của BCTC . 4
  1.1.3.1. Hệ thống BCTC 4
  1.1.3.1.1. Báo cáo tài chính năm 4
  1.1.3.1.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ . 4
  1.1.3.2. Trách nhiệm lập và trình bày BCTC . 4
  1.1.3.3. Kỳ lập BCTC 5
  1.1.3.4. Thời hạn nộp BCTC . 5
  1.1.3.4.1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước . 5
  1.1.3.4.2. Đối với các loại doanh nghiệp khác 6
  1.1.3.5. Nơi nhận BCTC 6
  1.1.4. BCTC hợp nhất và BCTC tổng hợp 7
  1.1.4.1. BCTC hợp nhất . 7
  1.1.4.2. BCTC tổng hợp 7
  1.2. Những vấn đề chung về Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 8
  1.2.1. Khái niệm, phân loại, yêu cầu và vai trò của BCĐKT . 8
  1.2.1.1. Khái niệm về BCĐKT . 8
  1.2.1.2. Phân loại BCĐKT . 8
  1.2.1.3. Yêu cầu của BCĐKT . 8
  1.2.1.4. Vai trò của BCĐKT 9
  1.2.2. Nội dung và kết cấu của BCĐKT . 9
  1.2.2.1. Kết cấu của BCĐKT . 9
  1.2.2.2. Nội dung của BCĐKT . 9
  1.2.3. Cơ sở lập BCĐKT 9
  1.2.4. Nguyên tắc lập và trình bày BCĐKT .10
  1.2.5. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong BCĐKT 10
  1.3. Phân tích BCĐKT 22
  1.3.1. Sự cần thiết của phân tích BCĐKT .22
  1.3.1.1. Khái niệm về phân tích BCĐKT 22
  1.3.1.2. Sự cần thiết khách quan của phân tích BCĐKT 23
  1.3.2. Các phương pháp phân tích BCĐKT .23
  1.3.2.1. Phương pháp so sánh 23
  1.3.2.2. Phương pháp tỷ lệ 24
  1.3.2.3. Phương pháp cân đối .24
  1.3.3. Nội dung của phân tích BCĐKT .24
  1.3.3.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của Tài sản, Nguồn vốn . 24
  1.3.3.2. Phân tích chính sách tài trợ của Doanh nghiệp (DN) . 26
  1.3.3.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn . 27
  1.3.3.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của DN . 28
  Chương II: Tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Hải Phòng . 30
  2.1. Giới thiệu chung về Đại lý hàng hải Hải Phòng 30
  2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty . 30
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của DN . 32
  2.1.2.1. Bộ máy tổ chức . 32
  2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 33
  2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 34
  2.1.3.1. Bộ máy tổ chức kế toán tại công ty . 34
  2.1.3.2. Hình thức kế toán tại công ty 36
  2.2. Công tác lập BCĐKT tại Đại lý hành hải Hải Phòng 36
  2.2.1. Cơ sở dữ liệu và công việc chuẩn bị trước khi lập BCĐKT 36
  2.2.1.1. Cơ sở dữ liệu . 36
  2.2.1.2. Công việc chuẩn bị 37
  2.2.2. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong BCĐKT . 37
  2.3. Công tác phân tích BCĐKT tại Đại lý hàng hải Hải Phòng 62
  Chương III: Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Hải Phòng . 64
  3.1. Đánh giá tình hình lập và phân tích BCĐKT tại công ty 64
  3.1.1. Ưu điểm . 64
  3.1.1.1. Bộ máy quản lý 64
  3.1.1.2. Bộ máy kế toán . 64
  3.1.1.3. Công tác tổ chức, điều hành kế toán . 64
  3.1.1.4. Công tác lập BCĐKT . 64
  3.1.2. Những mặt còn tồn tại thiếu sót trong công tác lập và phân tích BCĐKT 65
  3.1.2.1. Tính đặc thù 65
  3.1.2.2. Về công tác hạch toán kế toán 66
  3.1.2.3. Về công tác phân tích BCĐKT . 66
  3.2. Một số kiến nghị về lập và phân tích BCĐKT 67
  3.2.1. Đối với công tác lập BCĐKT . 67
  3.2.2. Công tác phân tích BCĐKT . 69
  3.2.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của Tài sản, Nguồn vốn . 69
  3.2.2.2. Phân tích chính sách tài trợ của DN 72
  3.2.2.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn . 74
  3.2.2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của DN . 75
  KẾT LUẬN . 79
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải xác định được tương lai mình phải hoạt động như thế nào? Vì vậy mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm đến vấn đề tài chính của mình.
  Đã là nhà quản lý, dưới góc độ này hay góc độ khác, không ai là không quan tâm đến Báo cáo tài chính. Không những quan tâm đơn thuần mà các nhà quản lý muốn hiểu biết thấu đáo những thông tin mà Báo cáo tài chính phản ánh để từ đó phục vụ cho việc ra các quyết định của mình. Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo được nhà quản lý quan tâm hàng đầu. Bởi vì thông qua đó nhà quản lý sẽ nắm bắt được tình hình tăng giảm tài sản cũng như nguồn vốn của công ty.
  Nhận thấy được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Đại lý hàng hải Hải Phòng, em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài “ Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Đại lý hàng hải Hải Phòng” cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình.
  Với kiến thức đã thu thập được trong thời gian thực tập tại công ty và trong quá trình học tập, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo - Tiến sĩ Nghiêm Thị Thà và các cô, chú, anh, chị phòng Kế toán – tài chính tại Đại lý hàng hải Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này.
  Bài khoá luận của em, ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 chương:
  Chương I: Những lý luận chung về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán.
  Chương II: Tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Hải Phòng.
  Chương III: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý hàng hải Hải Phòng.
  Do thời gian có hạn và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô để bài khoá luận của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Đại lý hàng hải Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Đại lý hàng hải Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status