Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty T

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty T


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 01

  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 03
  1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp 03
  1.1.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của Báo cáo tài chính 03
  1.1.1.1 Khái niệm, mục đích của Báo cáo tài chính . 03
  1.1.1.2 Ý nghĩa của Báo cáo tài chính với các chủ thể trong nền kinh tế . 03
  1.1.2 Hệ thống báo cáo tài chính . 05
  1.1.2.1 Báo cáo tài chính năm . 05
  1.1.2.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ 05
  1.1.3 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 05
  1.1.4 Nguyên tắclập và trình bày báo cáo tài chính . 06
  1.2 Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 07
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 - DN) . 07
  1.2.1.1 Khái niệm 07
  1.2.1.2 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 07
  1.2.1.3 Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán 08
  1.2.1.4 Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán . 11
  1.2.1.5 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 - DN) 11
  1.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 - DN) . 23
  1.2.2.1 Khái niệm 23
  1.2.2.2 Nội dung và kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 23
  1.2.2.3 Cơ sở lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 25
  1.2.2.4 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 - DN) 25
  1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 29
  1.3.1 Các Phương pháp phân tích 29
  1.3.2 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 29
  1.3.2.1 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán . 29
  1.3.2.1.1Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản, nguồn vốn . 29
  1.3.2.1.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán . 32
  1.3.2.2 Nội dung phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 34
  1.3.2.2.1Phân tích chung kết quả hoạt động kinh doanh 34
  1.3.2.2.2Phân tích khả năng sinh lời 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẮC HẢI 39
  2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Bắc Hải 39
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bắc Hải 39
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Bắc Hải 39
  2.1.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật . 39
  2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu phát triển . 40
  2.1.2.3 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 40
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Bắc Hải 41
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Bắc Hải . 42
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Bắc Hải . 42
  2.1.4.2 Các vấn đề khác liên quan đến tổ chức công tác kế toán . 45
  2.2 Thực trạng tổ chức lập, phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Bắc Hải 49
  2.2.1 Công tác lập Bảng cân đối kế toán (B01 – DNN) và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02 – DNN) 49
  2.2.1.1 Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành lập . 49
  2.2.1.2 Công tác lập Bảng cân đối kế toán (B01 – DNN) . 54
  2.2.1.3 Công tác lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02 – DNN) 66
  2.2.2 Công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 71
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOẢN THIỆN TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BẮC HẢI . 72
  3.1 Đánh giá tình hình tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Bắc Hải 72
  3.1.1 Ưu điểm . 72
  3.1.2 Nhược điểm 74
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Bắc Hải . 77
  3.2.1 Kiến nghị 1: Về phương pháp tính . 77
  3.2.2 Kiến nghị 2: Về sử dụng tài khoản, sổ sách kế toán . 77
  3.2.3 Kiến nghị 3: Về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 79
  3.2.3.1 Hoàn thiện công tác lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 79
  3.2.3.2 Tổ chức công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 80
  3.2.3.2.1Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản, nguồn vốn . 82
  3.2.3.2.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán . 88
  3.2.3.2.3 Phân tích chung kết quả hoạt động kinh doanh 92
  3.2.3.2.4 Phân tích khả năng sinh lời 96

  KẾT LUẬN 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm gần đây, nước ta đã chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Cơ chế thị trường đã và đang tỏ rõ tính ưu việt của nó so với cơ chế cũ. Bên cạnh đó, tháng 11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo điều kiện phát triển đồng thời đặt ra những thách thức rất lớn đối từng doanh nghiệp, từng ngành nghề. Để đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện và đổi mới cả về hinh thức và nôi dung hoạt động. Đó là đổi mới công nghệ, lao động và quản lý, nắm bắt các nhu cầu thị trường một cách chính xác nhanh nhạy để có những biện pháp đúng đắn hợp lý đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách liên tục nhịp nhàng, hiệu quả.
  Nói cách khác, cơ chế mới các doanh nghiệp phải luôn khẳng định mình. Có như vậy các doanh nghiệp mới có khả năng đứng vững trong cạnh tranh, ổn định và phát triển. Muốn vậy nhà quản lý phải thực hiện tốt chức năng của mình đưa ra các quyết định một cách kịp thời chính xác, khoa học khả thi để kiểm soát được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích hoạt động kinh tế được coi là công cụ giúp người quản lý nhận thức đúng đắn đầy đủ, sâu sắc cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa với mọi thành viên trong doanh nghiệp nói riêng xã hội nói chung.
  Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Bắc Hải, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Việt Bắc và các bác, anh chị trong phòng kế toán của công ty đã giúp em có cơ hội tiếp cận với thực tế, qua đó củng cố thêm những kiến thức đã được học tại trường, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và viết khoá luận tốt nghiệp về đề tài “ Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bắc Hải ”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của bài khoá luận này được trình bày trong phạm vi 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Bắc Hải.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và BÁo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bắc Hải.
  Để hoàn thành bài khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Việt Bắc cùng ban lãnh đạo công ty, các bác, anh chị trong phòng kế toán và đã tạo điều kiện, giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. Tuy nhiên dù đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn và trình độ còn hạn chế nên những điều trình bày trong bài khóa luận này không khỏi còn thiếu sót. Vì vậy em mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cô để bài khóa luận của em hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty T
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty T sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status