Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2


  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  LỜI MỞ ĐẦU


  Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho các ngành trong nền kinh tế. Chính vì vị trí quan trọng đó nên được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong những năm vừa qua ngành xây dựng cơ bản của nhà nước ta đã có những bước phát triển đáng kể.

  Hiện nay trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu, chỉ có một phần nhỏ là định thầu hoặc giao thầu. Vì vậy đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào để có thể trúng thầu xây dựng một công trình, một hạng mục công trình thì doanh nghiệp đó phải xây dựng, một đơn giá thầu hợp lý dựa trên cơ sở giá cả thị trường, khả năng thực tế của doanh nghiệp và định mức tiêu hao, đơn giá xây dựng cơ bản do Nhà nước ban hành. Mặt khác cũng như các doanh nghiệp khác mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp xây lắp là lợi nhuận, do vậy vấn đề quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm.

  Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý, đánh giá hiệu quả cho người sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đững vững trong điều kiện cạnh tranh của thị trường.

  Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành cơ bản của công tác hạch toán kế toán và có ý nghĩa quan trọng đối với Xí nghiệp xây lắp. Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, những thông tin và nhận định chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý phân tích đánh giá được tình hình thực hiện định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư , máy móc, tiền vốn là tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị cho các doanh nghiệp.

  Qua qúa trình thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2 em càng nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung và đặc biệt là tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng cuả công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm và để vận dụng kiến thức đã học một cách thiết thực vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, nhằm giúp cho công tác tổ chức hạch toán ngày càng hoàn thiện hơn em đã đi sâu nghiên cứu và viết khoá luận tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2”.

  Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây dựng cơ bản

  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU

  Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

  I. Đặc điểm của ngành xây lắp và đặc điểm của các sản phẩm xây lắp

  1. Đặc điểm của ngành xây lắp

  2. Đặc điểm của các sản phẩm xây lắp

  II. Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

  1. Những lý luận chung về chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp :

  1.1. Khái niệm bản chất chi phí sản xuất

  1.2. Phân loại chi phí sản xuất

  1.2.1. Phân loại theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí

  1.2.2. Phân loại theo mục đích và công dụng của chi phí

  2. Những lý luận chung về giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

  2.1. Khái niệm bản chất giá thành sản phẩm

  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

  2.2.1. Căn cứ theo số liệu để tính toán giá thành sản phẩm xây lắp

  2.2.2. Căn cứ theo phạm vi tính toán giá thành

  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

  4. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  4.1. Vai trò

  4.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán

  III. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp

  1.1. Xác định đối tượng tập hợp sản xuất

  1.2. Xác định phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

  1.3. Chứng từ kế toán sử dụng trong tập hợp chi phí sản xuất

  1.4. Tài khoản sử dụng

  1.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất

  1.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  1.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

  1.5.3. Kế toán chi phí máy thi công

  1.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

  1.5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất

  2. Đánh giá sản phẩm dở dang

  2.1. Trong điều kiện được thanh toán khối lượng hoàn thành theo giai đoạn xây dựng có dự toán riêng

  2.1.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán

  2.1.2. Đánh giá sản phẩm

  2.2. Trong điều kiện tính toán khối lượng hoàn thành khi công trình, hạng mục công trình hoàn tất được bàn giao

  3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp

  3.1. Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp

  3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

  3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

  3.2.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức

  3.2.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

  3.2.4. Phương pháp tổng cộng chi phí

  Chương II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12-2

  I. Những đặc điểm chung của Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp

  2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất

  3. Tổ chức bộ máy quản lý

  4. Đặc điểm quy trình công nghệ

  II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Xí nghiệp

  1. Hình thức tổ chức công tác kế toán

  2. Bộ máy kế toán

  3. Tổ chức sổ kế toán sử dụng

  III. Thực trạng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  1. Đặc điểm CFSX tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

  3. Tổ chức hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

  3.3. Kế toán chi phi sử dụng máy

  3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

  3.5. Tổ chức kế toán tổng hợp CPSX để tính giá thành sản phẩm

  Phần III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 12-2

  I. Những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng Sông Đà 12.2

  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2

  1. Công tác quản lý nguyên vật liệu

  2. Việc theo dõi quản lý chi phí nhân công

  3. Việc hạch toán CPSXC

  4. Việc hạch toán CPSDM

  5. Việc luân chuyển chứng từ

  6. Về hạch toán thiệt hại trong sản xuất

  7. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status