Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3

LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển xã hội loài người. Bất kỳ nền sản xuất nào, kể cả nền sản xuất hiện đại đều có đặc trưng chung là sự tác động của con người vào các yếu tố của lực lượng tự nhiên, nhằm thoả mãn những nhu cầu nào đó của con người. Vì vậy, sản xuất luôn là sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản: lao động của con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Do đó, trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, vật tư kỹ thuật đóng một vị trí rất quan trọng.
Muốn cho quá trình hoạt động sản xuất của các đơn vị được đều đặn, liên tục, thường xuyên thì việc đảm bảo nhu cầu vật tư đúng về chất lượng, phẩm chất, quy cách, đủ về số lượng, kịp về thời gian là yêu cầu vô cùng quan trọng. Và đó cũng là điều bắt buộc mà nếu không thực hiện được thì quá trình sản xuất sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy, việc bảo đảm yếu tố vật tư cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi chung của mọi nền sản xuất xã hội. Các Mác nói:"Một xã hội mà tái sản xuất, nghĩa là muốn sản xuất liên tục thì phải không ngừng chuyển hoá trở lại một phần những sản phẩm của mình thành những tư liệu sản xuất, thành những yếu tố của sản phẩm mới".
Đảm bảo tốt việc cung ứng vật tư có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất của đơn vị. Nó là điều kiện có tính chất tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, góp phần làm tăng nguồn lao động, cải tiến thiết bị máy móc, thúc đẩy nhanh tiến bộ khoa học kĩ thuật. Ngoài ra, đảm bảo cung ứng vật tư tốt còn ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính của đơn vị, ảnh hưởng đến việc giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, thúc đẩy sử dụng hiệu quả vốn.
Công ty Dệt 8/3, là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, đã qua 38 năm xây dựng và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, công tác kế toán của công ty luôn được chú trọng và giữ một vị trí quan trọng không thể thiếu được.
Hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ là một trong những khâu phức tạp của công việc hạch toán kế toán. Trong công ty Dệt 8/3, vật liệu và công cụ, dụng cụ là một trong những khâu dự trữ quan trọng nhất, chiếm một tỷ lệ khá lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, quản lý tốt vật liệu, công cụ, dụng cụ sẽ góp phần đắc lực cho việc hạ giá thành, tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Trong cơ chế thị trường, là doanh nghiệp Nhà nước, nhưng công ty phải tự chủ trong kinh doanh, tự lo từ đầu vào (nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ) đến đầu ra ( tiêu thụ sản phẩm). Do vậy, hạch toán vật liệu , công cụ, dụng cụ là điều kiện quan trọng nhất, không thể thiếu được để quản lý tốt vật tư nói riêng và quản lý sản xuất nói chung của công ty Dệt 8/3.
Qua một thời gian thực tập, tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty Dệt 8/3, ta thấy được vai trò của kế toán với việc quản lý vật liệu, công cụ, dụng cụ. Được sự giúp đỡ của các phòng ban, đặc biệt là phòng kế toán, cùng với sự tận tình chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn. Chuyên đề thực tập với đề tài: "Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3” đã hoàn thành.
Nội dung gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận của việc tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Chương II: Thực tế tổ chức quản lý và hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3.
Chương III: Một số suy nghĩ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty Dệt 8/3.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 3
I. Những vấn đề chung về vật liệu và công cụ, dụng cụ 3
1. Khái niệm chung về vật liệu và công cụ, dụng cụ 3
2. Nhiệm vụ tổ chức quản lý, hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ 4
2.1.Vật liệu 4
2.2. Công cụ, dụng cụ 5
3. Phân loại, tính giá vật liệu và công cụ, dụng cụ 6
3.1. Phân loại vật liệu và công cụ, dụng cụ 6
3.2. Tính giá vật liệu và công cụ, dụng cụ 7
II. Hạch toán chi tiết vật liệu và công cụ, dụng cụ 10
1. Phương pháp thẻ song song 11
2. Phương pháp sổ số dư 12
2.1. Điều kiện áp dụng: 12
2.2. Nội dung phương pháp 12
2.3. Sơ đồ hạch toán 13
3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 13
III. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
1. Đặc điểm sử dụng 14
2. Tài khoản sử dụng 15
2.1. Tài khoản 152 "nguyên liệu, vật liệu ". 15
2.2. Tài khoản 153 “công cụ, dụng cụ” 15
2.3. Tài khoản 151 “Hàng mua đi đường” 15
2.4. Các tài khoản khác 16
3. Hạch toán tình hình biến động tăng vật liệu công cụ, dụng cụ 16
3.1. Hạch toán tình hình biến động tăng vật liệu 16
3.2. Hạch toán tình hình biến động tăng công cụ, dụng cụ 18
4. Hạch toán biến động giảm vật liệu và công cụ, dụng cụ 19
4.1. Hạch toán tình hình biến động giảm vật liệu 19
4.2. Hạch toán biến động giảm công cụ, dụng cụ . 19
IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động vật liệu và công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
1. Đặc điểm sử dụng 22
2. Tài khoản sử dụng 22
3. Phương pháp hạch toán 23
VI. Tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 24
1. Yêu cầu 24
2. Một số chỉ tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 25
2.1. Chỉ tiêu mức độ đảm bảo cho TSLĐ dự trữ. 25
2.2. Chỉ tiêu tình hình sử dụng vốn lưu động. 25
2.3. Chỉ tiêu sức sản xuất của của vốn lưu động 25
2.4. Chỉ tiêu sức sinh lợi của vốn lưu động 26
2.5. Chỉ tiêu tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 26
2.6. Hệ số quay kho của vật tư, sản phẩm 27
CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG ỤC TÀI CÔNG TY DỆT MAY 8/3
I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt 8/3 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 8/3. 28
2. Vai trò, nhiệm vụ của Công ty Dệt 8/3 29
II. Đặc điểm vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng tại Công ty Dệt 8/3 31
1. Đặc điểm vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3. 31
2. Phân loại vật liệu ở Công ty Dệt 8/3. 32
3. Tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3. 33
3.1. Đối với vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho trong kỳ. 33
3.2. Đối với vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong kỳ. 33
III. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 36
1. Tại kho 37
2. Tại phòng kế toán 37
IV. Tổ chức hạch toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 42
1.Kế toán tổng hợp nhập vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 43
1.1. Thủ tục và chứng từ nhập. 43
1.2. Kế toán ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh. 44
2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 45
2.1. Thủ tục và chứng từ xuất. 45
2.2. Kế toán ghi sổ các nghiệp vụ xuất vật liệu phát sinh. 46
3. Kế toán các nghiệp vụ xuất công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3. 46
4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 50
V. Công tác kiểm kê vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 53
1. Tỷ trọng vốn lưu động trong vốn sản xuất của công ty: 56
2. Tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty năm 1997 57
3. Hệ số quay kho của vật tư 58
4. Hệ số quay kho của sản phẩm 59
5. Hệ số ( sức ) sản xuất của vốn lưu động 59
6. Tốc độ chu chuyển của vốn lưu động. 60
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT 8/3 62
I. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ 62
II. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3
1. Đối với khâu dự trữ: 64
2. Đối với khâu sản xuất 64
3. Đối với khâu lưu thông 66
III. Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 67
1. Thay đổi cách luân chuyển chứng từ xuất kho vật liệu, công cụ, dụng cụ
2. Bổ sung cách ghi chép vào " Nhật ký- chứng từ số 5", ghi có TK 331. 68
3. Công ty nên áp dụng thống nhất một phương pháp tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ 69
4. Hoàn thiện sổ sách hơn nữa trong việc hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ 70
5. Trong công tác hạch toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ 72
6. Một số kiến nghị đối với phòng kế toán 72
KẾT LUẬN 74Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ sẽ giúp ích cho bạn.