Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
LỜI NÓI ĐẦU

Trong cơ chế thị trường, một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm lực của mình. Mặt khác lại đặt các doanh nghiệp đứng trước một thử thách lớn lao đó là sự cạnh tranh gay gắt. Vậy để đứng vững và khẳng định chính mình các doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả. Muốn vậy các doanh nghiệp phải nhờ đến các công cụ quản lý khác nhau, trong đó có kế toán.
Vì thông qua kế toán doanh nghiệp sẽ tính được lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồng thời tìm biện pháp để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải làm tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân bổ hợp lý các chi phí phát sinh. Xác định chính xác giá thành thực tế của sản phẩm do với kế hoạch để xác định lãi lỗ trong sản xuất.
Nhận thức được điều này trong thời gian thực tập tại xí nghiệp nhựa thuộc Công ty sản xuất và XNK bao bì bộ Thương Mại. Tuy thời gian thực tập chưa dài, nhưng em đã được tiếp xúc thực tế hoạt động sản xuất của xí nghiệp, cùng với sự giúp đỡ của cô giáo và phòng kế toán em đã đi sâu và tìm hiểu đề tài " Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm".
Chuyên đề có phạm vi tương đối hẹp trong khi vấn đề hạch toán kế toán quản lý tài chính rộng. Do vậy không tránh được những sai sót, với mong muốn tìm hiểu và góp phần hoàn thiện tốt hơn việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp. Em xin trình bày nội dung chuyên đề gồm các phần sau:
Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp nhựa thuộc Công ty sản xuất và XNK bao bì bộ Thương Mại.
Chương 3: Những biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp nhựa.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
I. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 8
1. Phân loại chi phí sản xuất 8
2. Phân loại giá thành sản phẩm 11
III. TỔ CHỨC KẾ TOÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 13
1. Nguyên tác hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 13
2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 14
IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 25
2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 26
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 28
CHƯƠNG II 32
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHỰA THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU BAO BÌ BỘ THƯƠNG MẠI 32
I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH. 32
1. Lịch sử hình thành và quá trình pát triển của công ty 32
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 33
3. Quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty 35
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 36
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 40
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 40
2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40
3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 49
4. Chi phí Sản suất chung 55
5. Kế toán ghi chi phí sản suất cuối kỳ 61
III. CÔNG TÁC TÍNH TỔNG SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHỰA 62
1. Đối tượng tính tổng sản phẩm 62
2. Đánh giá sản phẩm cuối kỳ 62
3. Phương pháp tính giá thành 62
CHƯƠNG III 64
NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHỰA PACKXIM 64
I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 64
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP NHỰA THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT - XNK BAO BÌ 67
KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
MỤC LỤC 77Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.