Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
LỜI MỞ ĐẦU

Một vài thập niên gây đây, nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó chúng ta cũng thu được nguồn vốn đầu tư lớn nước ngoài. Do đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng cơ bản cũng tăng nhanh.
Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế Quốc dân. Hàng năm ngành XDCB thu hút gần 30% tổng số vốn Đầu tư của cả nước, với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thì công kéo dài và thường trên quy mô lớn đã đặt ra vấn đề lớn phải giải quyết là: Làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Một trong những công cụ đắc lực để quản lý có hiệu quả đó là kế toán với phần hành cơ bản là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường.
Những việc đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp ích rất nhiều cho hạch toán kinh tế nội bộ của doanh nghiệp. Sử dụng hợp lý thông tin này sẽ tạo đòn bẩy kinh tế tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp xây lắp thông tin này là cơ sở kiểm soát vốn đầu tư XDCB. Hơn nữa với Nhà nước thì thông tin này làm cơ sở thu thu. Vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc quan trong giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của yếu tố (từng đồng) chi phí phải bỏ ra, từ đó có được các quyết định chính xác trong việc tổ chức và điều hành sản xuất.
Về thực tập tại công ty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng công ty thi công và phát triển hạ tầng - LICOGI, trong giai đoạn đơn vị đang tiến hành các biện pháp tổ chức và quản lý, trong đó công tác hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để vận dụng kiến thức đã học một cách thiết thực vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp cho công tác tổ chức hạch toán kế toán ngày càng hoàn thiện hơn. Trong điều kiện hạn chế về thời gian và để có thể tập trung vào một vấn đề mà công ty đang chú trọng đó là đánh giá hiệu quả của các chi phí sản xuất kinh doanh, em đã cố gắng đi sâu nghiên cứu chuyên đề:
"Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty cơ giới xây lắp 13 thuộc Tổng công ty LICOGI.
Nội dung chuyên đề gồm có ba phần:
Phần I: Tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Phần II: Tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp 13.
Phần III: Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 3
I. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3
II. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT 4
1. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất 4
2. Phân loại chi phí 5
III. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7
1. Khái niệm và bản chất của giá thành 7
2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 8
IV. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 10
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 11
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 13
1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 13
2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 13
PHẦN THỨ HAI 26
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 13 26
I. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 13 26
1. Đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 26
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 27
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty. 30
4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng. 32
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY 34
1. Phân loại chi phí và khoản mục giá thành 34
2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 36
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 37
4. Hạch toán các khoản mục chi phí 37
5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp. 68
PHẦN THỨ BA 73
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 73
I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 73
1. Những ưu điểm 73
2. Những tồn tại 74
II. PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP 75
1. Về phương pháp hạch toán khoản mục chi phí 76
2. Về phương pháp đánh giá chi phí xây lắp dở dang 77
3. Phương pháp tập hợp chi phí để tính giá thành 78
KẾT LUẬN 79
MỤC LỤC 81Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.