Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn kết quả kinh doanh (KQKD) nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng " để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 2
I. KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG 2
1. Khái niệm thành phẩm 2
2. Khái niệm về bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng 2
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GỐC THÀNH PHẨM 3
1. Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm 3
2. Giá gốc thành phẩm nhập kho 4
III. KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG, CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU BÁN HÀNG, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG 4
1. Khái niệm doanh thu và điều kiện thu nhận doanh thu 4
2. Khái niệm các khoản trừ doanh thu 5
IV. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 5
1. Các phương thức bán hàng 6
2. Phương thức thanh toán 7
V. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH 7
VI. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 8
1. Chứng từ kế toán 8
2. Các phương pháp kế toán 8
VII. KẾ TOÁN TỔNG HỢP THÀNH PHẨM 10
1. Tài khỏan kế toán sử dụng: "TK 155 thành phẩm " 10
2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 10
VIII. KẾ TOÁN TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN 12
1. Các tài khoản sử dụng 12
2. Kế toán bán hàng theo các phương pháp bán hàng chủ yếu 16
IX. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 19
1. Kế toán chi phí bán hàng 19
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22
3. Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính 25
4. Chi phí và thu nhập hoạt động khác 28
4. Chi phí và thu nhập hoạt động khác 29
5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 33
CHƯƠNG II 35
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG 35
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA 35
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH 35
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 35
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Ngọc Anh 35
2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Ngọc Anh 37
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH 43
1. Bộ máy kế toán của Công ty 43
2. Kế toán quá trình bán hàng 49
CHƯƠNG III 96
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH 96
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH 96
1. Ưu điểm 96
2. Hạn chế 97
II. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 98
KẾT LUẬN 100
MỤC LỤC 101Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.