tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, kiểm toán đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động kiểm toán, mặc dù rất mới nhưng đã có một vị trí không thể thiếu trong nền kinh tế và tất yếu sẽ xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán khác nhau. Ở Việt Nam, dịch vụ kiểm toán rất phát triển, nó được coi là một dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao, có ý nghĩa lớn trong việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả. Tuy hoạt động kiểm toán chỉ mới được phát triển ở nước ta mấy năm từ khi cơ chế đổi mới, nhưng đã có một vị trí không thể thiếu được trong nền kinh tế nhất là kiểm toán tài chính. Vì kiểm toán tài chính là hoạt động cơ bản, nó xác định tính trung thực, hợp lý và bày tỏ ý kiến về các bản khai tài chính của các thực thể kinh tế do kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng đảm nhận dựa trên hệ thống pháp lý có hiệu lực.

Hoạt động kiểm toán độc lập hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, và đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của doanh nghiệp. Từ khi Nghị định số 105 ngày 30/3/2004 của Chính phủ ra đời, đã mở ra một thị trường to lớn cho các công ty kiểm toán và cũng sau Nghị định này ra đời do nhu cầu về kiểm toán độc lập của các doanh nghiệp nên đã tạo điều kiện các công ty kiểm toán ngày càng phát triển. Tuy nhiên, kiểm toán tài chính vẫn được xem là một dịch vụ quan trọng và có triển vọng phát triển trong nền kinh tế thi trường, vì đối tượng của kiểm toán tài chính là các bảng khai tài chính, bộ phận quan trọng của bản khai này là các báo cáo tài chính do các nhà doanh nghiệp lập ra và được quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau để đưa ra các quyết định phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, cũng như trong công tác quản lý.
Là sinh viên chuyên ngành kiểm toán, được trang bị những kiến thức cơ bản về kiểm toán và hiểu sâu hơn về loại hình hoạt động kiểm toán độc lập, trong lĩnh vực tư vấn kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn tài chính. Trong thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam, em đã từng bước tìm hiểu về cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty, tìm hiểu về chương trình kiểm toán chung và quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và công tác kế toán của công ty. Các vấn đề em tìm hiểu về công ty được trình bày trong chuyên đề thực tập tổng hợp bao gồm các nội dung sau:
Chương I : Tổng quan chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Chương II : Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Chương III: Khái quát quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) 6
1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty VAE. 6
2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty VAE 7
2.1 Đặc thù về tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. 7
2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty VAE 9
3 Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty VAE 10
4 Đặc điểm quy trình kiểm toán chung của công ty. 12
4.1 Lập kế hoạch kiểm toán. 12
4.2 Thực hiện kiểm toán. 15
4.3 Kết thúc kiểm toán. 15
5 Các loại hình dịch vụ và chiến lược phát triển của Công ty 15
5.1 Mục tiêu kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của Công ty 15
5.2 Thị trường khách hàng của công ty VAE. 17
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY VAE 20
1 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho toàn bộ Công ty VAE 20
1.1 Các quy định chung của Công ty VAE về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 20
1.2 Quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của Công ty VAE 29
2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từng cuộc kiểm toán cụ thể 30
2.1 Trách nhiệm đối với chất lượng trong các cuộc kiểm toán 30
2.1 Quy trình kiểm soát chất lượng của từng cuộc kiểm toán cụ thể 33
2.1.1 Kiểm soát trước cuộc kiểm toán 33
2.2.2 Kiểm soát trong khâu lập kế hoạch 36
Kiểm tra số dư tiền măt và tiền gửi ngân hàng 39
Kiểm tra tài khoản tiền đang chuyển 39
2.2.3. Kiểm soát sau cuộc kiểm toán 50
CHƯƠNG III 51
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY VAE 51
1 Tính tất yếu phải hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 51
2 Kết quả và hạn chế hiện nay của Công ty về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 55
2.1 Những điểm mạnh của Công ty về chất lượng hoạt động kiểm toán 55
2.2 Những tồn tại về chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty 56
2.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty VAE 57
2.3.1 Thiết lập kiểm soát chéo giữa các nhóm kiểm toán và kiểm tra của cơ quan Nhà nước 57
2.3.2 Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên 59
2.3.3 Xây dựng bảng câu hỏi để hoàn thiện việc kiểm soát khách hàng 59
2.3.4 Nhận biết các yếu tố khách quan và đưa ra biện pháp khắc phục 60
KẾT LUẬN 62Xem Thêm: tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.