Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E
LỜI NÓI ĐẦU
Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã có hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Con người ngày càng nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe của mình. Từ thói quen có bệnh mới đến bệnh viện thì con người hàng năm đã tạo cho mình một năm đến kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần. Chính vì thế mà nền y tế nói chung và nhân viên bệnh viện nói riêng luôn phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để có thể đáp ứng được những nhu cầu nhất thiết của người bệnh. Việc sử dụng lao động trong bệnh viện cũng là vấn đề cần có nhiều điều cần quan tâm đặc biệt là vấn đề tiền lương của người lao động. Càng ngày cuộc sống càng thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế đòi hỏi nhu cầu sống ngày càng cao. Do đó tiền lương đã trở thành mục tiêu đích thực của bất kỳ một ai trong xã hội. Người lao động cũng phải có một mức thù lao xứng đáng để phù hợp với cuộc sống hiện tại khi đó quản lý tiền lương là yếu tố cực kỳ cần thiết.
Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong bệnh viện là một vấn đề trọng yếu. Vì thế tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E” nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lương. Mặt khác đây cũng là phương pháp gián tiếp để tìm hiểu cuộc sống và thu nhập của cán bộ viên chức của bệnh viện E.
Nội dung của báo cáo chuyên đề bao gồm:
Phần 1: Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Bệnh viện E
Phần 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện E
Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện E.
Thời gian thực tập tại Bệnh viện E tuy không dài nhưng đã giúp em hoàn thiện rất nhiều trong kiến thức cũng như giúp em tự tin hơn trong công việc.
Em rất cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thày giáo Thạc sĩ Trần Văn Thuận, Ban Giám đốc, phòng Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện E đã giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập chuyên đề này.
MỤC LỤC
DANH MỤC 1
Danh mục các từ viết tắt: 1
Danh mục sơ đồ: 1
Danh mục bảng biểu: 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN 1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA BỆNH VIỆN E 3
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3
1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện 8
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bệnh viện 8
1.2.2. Đào tạo cán bộ: 8
1.2.3. Nghiên cứu khoa học 9
1.2.4. Chỉ đạo tuyến. 9
1.2.5. Hợp tác quốc tế: 9
1.2.6. Quản lý bệnh viện: 10
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Bệnh viện 17
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Bệnh viện 19
1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Bệnh viện 19
1.5.2.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 19
1.5.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 19
1.5.4.Tổ chức vận dụng sổ kế toán: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 21
1.5.5.Tổ chức vận dụng báo cáo tài chính 21
PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN E 22
2.1 Đặc điểm lao động tại Bệnh viện 22
2.2. Kế toán số lượng, thời gian và kết quả lao động tại Bệnh viện 22
2.2.1. Kế toán số lượng lao động. 22
2.2.2. Kế toán thời gian lao động 22
2.2.3. Kế toán kết quả lao động. 22
2.3. Tính lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện 23
2.3.1. Tính lương phải trả cho người lao động. 23
2.3.2. Tính các khoản trích theo lương. 24
2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện. 25
2.4.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương 25
2.4.2. Chứng từ kế toán 25
2.4.3. Tài khoản kế toán 26
PHẦN 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN E 47
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện. 47
3.1.1. Những ưu điểm 47
3.1.2. Những tồn tại 47
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện. 47
KẾT LUẬN 48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện E sẽ giúp ích cho bạn.