Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo


  Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo


  LỜI MỞ ĐẦU


  Sự chuyển mình từ nền kinh tế hoá tập trung Sang nền kinh tế thị trường có Sự quản lý của Nhà nước là một điều kiện tốt cho Sự phát triển của doanh nghiệp, mở ra hướng phát triển đa dạng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp hạch toán độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để Sản xuất và kinh doanh có lãi. Một trong các biện pháp mà doanh nghiệp là làm thế nào để Sản xuất và kinh doanh có lãi. Một trong các biện pháp mà doanh nghiệp phải tiến hành là tiết kiệm chi phí Sản xuất và hạ giá thành Sản phẩm. Việc phân tích đánh giá đúng kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên việc tính chính xác giá thành Sản phẩm. Việc tính chính xác giá thành Sản phẩm lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc phân bổ và tập hợp chi phí Sản xuất.

  Đối với Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh việc nâng cao chất lượng Sản phẩm việc tiết kiệm chi phí Sản xuất và hạ giá thành Sản phẩm cũng là yếu tố rất quan trọng.

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, với những kiến thức đã học tại nhà trường cùng với Sự tận tình của cô giáo hướng dẫn trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo em đã chọn đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo" nhằm mong muốn trên cơ Sở phân tích tình hình thực tế và đưa ra những biện pháp cơ bản, thiết thực góp phần vào kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Nội dung bài viết gồm 3 chương:

  Chương I : Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

  Chương II : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Chương III: Đánh giá chung và một Số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

  I. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

  II. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

  III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP

  1. Khái niệm chi phí Sản xuất xây lắp

  2. Phân loại chi phí Sản xuất xây lắp

  IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP

  1. Đối tượng tập hợp chi phí Sản xuất xây lắp

  2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí Sản xuất xây lắp

  V. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP VÀ PHÂN BỐ CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP

  1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp

  2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT

  3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí Sử dụng máy thi công

  4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí Sản xuất chung

  5. Kế toán tổng hợp chi phí Sản xuất xây lắp

  VI. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

  VII. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH

  1. Khái niệm giá thành Sản phẩm

  2. Phân loại giá thành Sản phẩm xây lắp

  3. Đối tượng tính giá thành Sản phẩm xây lắp

  4. Kỳ tính giá thành Sản phẩm xây lắp

  5. Các phương pháp tính giá thành Sản phẩm xây lắp

  VIII. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN ĐỂ GHI CHÉP, TẬP HỢP CHI PHÍ

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp liên hợp xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của xí nghiệp liên hợp xây dựng

  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp liên hợp xây dựng

  4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp liên hợp xây dựng

  II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Xí nghiệp liên hợp xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí Sử dụng máy thi công tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí Sản xuất chung

  5. Kế toán tổng hợp chi phí Sản xuất tại Xí nghiệp liên hợp xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  6. Đánh giá Sản phẩm làm dở cuối kỳ

  7. Kế toán tính giá thành Sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp liên hợp Xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Những ưu điểm

  2. Những tồn tại cần khắc phục

  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Về hạch toán chi phí NVL

  2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

  3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

  4. Về hạch toán chi phí sản xuất chung

  5. Áp dụng máy vi tính vào hạch toán kế toán

  KẾT LUẬN




  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí Sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng Bộ Giáo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status