tại Công ty TNHH Đại Phát

LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Do vậy cần phải có sự đổi mới về nhận thức quản lý kinh tế, trong đó yếu tố lưu chuyển hàng hoá liên quan đến sự tồn tại của ngành hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và là yếu tố động nhất đảm bảo lợi ích của con người.
Trong cơ chế thị trường yếu tốc lưu chuyển hàng hoá là thể hiện sự tồn tại của các mặt hàng, sản phẩm, nói rộng hơn là để thể hiện tổng hoá các kế hoạch và các chính sách.
Thấy được vị trí quan trọng của vấn đề lưu chuyển hàng hoá Nhà nước đã có nhiều văn bản quy định chặt chẽ các doanh nghiệp cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu vận dụng.
Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Đại Phát tôi thấy Công ty đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh phù hợp với các chính sách của Nhà nước đảm bảo đời sống cho nhân viên, hài hoà ba lợi ích, lợi ích Nhà nước, lợi ích của Công ty và của nhân viên. Việc hạch toán lưu chuyển hàng hoá đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.
Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế nên bài viết của tôi không tránh khỏi những thiếu xót. Tôi rất mong sự đóng góp của thầy cô giáo, để kiến thức của tôi được đầy đủ hơn tạo điều kiện cho quá trình công tác sau khi rời ghế nhà trường.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ 2
I. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá thu nhập, xác định, phân phối kết quả nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý. 2
1. Nội dung 2
2. Yêu cầu quản lý 3
3. Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá, xác định và phân phối kết quả. 3
II. Đánh giá hàng hoá 4
1. Đánh giá thực tế 4
2. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá. 5
2.1. Sổ kế toán chi tiết hàng hoá. 6
2.2. Kế toán tổng hợp hàng hoá 8
III. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu bán hàng. 10
1. Doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm Đảng bán hàng. 10
2. Chứng từ và tài khoản kế toán 10
2.1. Chứng từ kế toán 10
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 10
3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu có thể sơ lược qua sơ đồ sau: 12
4. Kế toán chi phí bán hàng. 13
4.1. Nội dung chi phí bán hàng. 13
4.2. Tài khoản sử dụng chủ yếu. 14
4.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu được hạch toán theo sơ đồ sau: 14
5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15
5.1. Nội dung. 15
5.2. Tài khoản và trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 16
6. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. 18
6.1. Kết quả kinh doanh 18
6.2. Phân phối lợi nhuận (tiền lãi): 18
6.3. Tài khoản sử dụng: 19
6.4. Phương pháp hạch toán. 20
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI PHÁT 21
I. Những vấn đề cơ bản về sự hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại phát 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Phát. 21
2. Cơ cấu tổ chức bàn hàng và quản lý 22
II. Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty. 25
1. Quá trình mua hàng 25
1.1. Đánh giá hàng hoá nhập kho. 25
1.2. Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty. 29
2. Quá trình bán hàng 35
2.1. Thủ tục xuất kho hàng hoá. 36
2.2. Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty. 47
2.3. Kế toán bán hàng, doanh thu bán hàng lưu chuyển và kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty. 47
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 73
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: tại Công ty TNHH Đại Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tại Công ty TNHH Đại Phát sẽ giúp ích cho bạn.