Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Bưu điện

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Bưu điện


  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Bưu điện


  LỜI MỞ ĐẦU

  Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời của sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán càng trở nên quan trọng và là công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của các doanh nghiệp.

  Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt, mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là sinh lợi. Để thực hiện mục tiêu đó, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng phải vận động, phát triển đổi mới phương thức quản lý, cách thức sản xuất phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản hiện nay, các công trình xây dựng được tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy các doanh nghiệp trong nước không những phải cạnh tranh với nhau mà còn phải đối mặt với các công ty xây dựng nước ngoài có tiềm lực tài chính to lớn và bề dày kinh nghiệm trong đấu thầu xây dựng quốc tế. Từ thực tế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng trong nước phải luôn phấn đấu để tìm ra mọi biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt trong ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành được đặt ra như một yêu cầu bức thiết khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm. Bởi vì xây dựng cơ bản tạo ra và trang bị tài sản cố định cho các ngành khác, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

  Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tập tại Công ty Xây dựng Bưu điện, nhận thấy vai trò quan trọng của việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp với đặc thù riêng của nó, do vậy em đã quan tâm đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Bưu điện”.

  Mặc dù trong thời gian thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán, các thầy cô bộ môn, đặc biệt là thầy, cô giáo hướng dẫn, cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Song trình độ còn hạn chế và thời gian thực tập tìm hiểu thực tế không nhiều nên chắc chắn bài viết không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô, cá cô chú anh chị trong phòng kế toán công ty để em có điều kiện nâng cao bổ sung kiến thức của mình, hoàn thành tốt đề tài và phục vụ tốt hơn trong công tác sau này.

  Nội dung bài viết gồm ba chương:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hiện nay.

  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Bưu điện.

  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ở Công ty Xây dựng Bưu điện.

  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

  1.1. Đặc điểm ngành xây dựng có ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

  1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp 3

  1.1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4

  1.2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm xây lắp

  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất xây lắp 5

  1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5

  1.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 5

  1.2.2.Giá thành sản phẩm và các loại giá thành 7

  1.2.2.1. Giá thành sản phẩm 7

  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 8

  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

  1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

  1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

  1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11

  1.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 11

  1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

  1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 13

  1.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 14

  1.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 17

  1.3.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 19

  1.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 20

  1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 21

  1.3.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn( phương pháp trực tiếp) 22

  1.3.5.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 22

  1.3.5.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức 23

  1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp

  1.4.1. Yêu cầu chung về công tác quản lý và sử dụng sổ kế toán 23

  1.4.2 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 24

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 28

  2.1 Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh ở Công ty Xây dựng Bưu điện 28

  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 28

  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 29

  2.1.3. Đặc điểm hệ thống tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất 30

  2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 30

  2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức và phân cấp quản lý 31

  2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 32

  2.1.4.1 Bộ máy kế toán 32

  2.1.4.2 Hệ thống sổ sách kế toán 34

  2.2 Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Bưu điện 35

  2.2.1 Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35

  2.2.2 Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 39

  2.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 43

  2.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 46

  2.2.4.1 Chi phí nhân viên quản lý công trình 46

  2.2.4.2 Chi phí vật liệu dụng cụ quản lý 46

  2.2.4.3 Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền 46

  2.2.4.4 Chi phí khấu hao TSCĐ 47

  2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 49

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 52

  3.1. Đánh giá chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Bưu điện 52

  3.1.1.Những kết quả đạt được 52

  3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân: 55

  3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Bưu điện 57

  3.2.1 Giải pháp: 57

  3.2.2. Kiến nghị 60

  KẾT LUẬN 63

  GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT 64

  MỤC LỤC 65  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Bưu điện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây dựng Bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status