Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế thị trường với qui luật cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải tự vận động vươn lên tìm chỗ đứng trên thị trường. Muốn vậy các Doanh nghiệp phải tìm tòi một hướng đi phù hợp cho mình đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Các Doanh nghiệp không thể luôn bằng lòng với cái mình đã có mà phải liên tục đổi mới , nâng cao chất lượng và nhất là phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí, hạ giá thành. Bởi vì chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm là những yếu tố quan trọng tác động tới chính sách về giá bán, kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .
Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm của các Doanh nghiệp đã góp phần tiết kiệm lao động xã hội, tích luỹ cho nền kinh tế và tăng thu cho ngân sách Nhà nước .Như vậy, vấn đề hạ giá thành sản phẩm không còn là vấn đề riêng của Doanh nghiệp mà còn mang tính xã hội. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt trong công tác hạch toán kinh tế của tất cả các Doanh nghiệp .
Trong thời gian thực tập tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, tôi nhận thấy rõ vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của công tác quản lý, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại đơn vị. Do đó tôi lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
1.1 Đặc diểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp. 1
1.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 2
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 2
1.2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 2
1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí (yếu tố chi phí) 2
1.2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí (khoản mục chi phí) 3
1.2.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm, lao vụ sản xuất trong kỳ. 4
1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 5
1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 5
1.4.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 5
1.4.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành 5
1.4.3. Phân loại giá thành sản phẩm 6
1.4.3.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 6
1.4.3.2.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 6
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 7
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 7
1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 7
1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
1.7.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 8
1.7.1.1. TK621- Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp 8
1.7.1.2. TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 10
1.7.1.3. TK 627 - Chi phí sản xuất chung 11
1.7.1.4. TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 14
1.7.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
1.7.2.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15
1.7.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17
1.8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang cuối kỳ 19
1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19
1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 20
1.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 21
1.9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 21
1.9.2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp. 24
1.9.2.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 24
1.9.2.2. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục. 25
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 28
2.1. Đặc điểm chung của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2.1.2. Đặc điểm công nghệ và tổ chức sản xuất của Công ty. 29
2.1.2.1 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 29
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. 30
2.1.3. Đặc điểm công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 31
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 33
2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của phòng kế toán 33
2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty 35
2.2. Tình hình thực tế và tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 35
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp 35
2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 35
2.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 36
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 36
2.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36
2.2.2.2. Chi phí bán thành phẩm mua ngoài vật liệu đi gia công được chuyển thẳng tới phân xưởng 39
2.2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 41
2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 44
2.2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 49
2.2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ ( SPLD ) 51
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 53
2.2.6. Mở ghi sổ và khoá các sổ kế toán tổng hợp có liên quan 55
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 57
1. Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 57
1.1. Ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 58
1.2. Một số hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 60
2.1 Vận dụng đúng phương pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá hạch toán đúng nguyên tắc giá phí 60
2.2. Xác định hợp lý nội dung các khoản mục chi phí và tổ chức hạch toán phù hợp các khoản mục 61
2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản và sổ kế toán trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 62
KẾT LUẬN 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.