Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP 1
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 1
1. Bản chất 1
2. Đối tượng. 1
3. Hệ thống phương pháp nghiên cứu của kế toán. 2
II. TÀI KHOẢN VÀ PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN 2
1. Khái niệm và nguyên tắc ghi TK. 2
2. Các quan hệ đối ứng TK. 3
3. Nguyên tắc ghi sổ kép. 3
4. Hệ thống TK KT thống nhất hiện hành của Pháp 3
III. SỔ KẾ TOÁN 6
1. Sổ nhật ký. 6
2. Sổ cái 8
3. Bảng cân đối số phát sinh. 9
IV. BÁO CÁO KẾ TOÁN. (xem chương VIII) 10
CHƯƠNG II: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẤT ĐỘNG 11
I. KHÁI NIỆM VÀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TSBĐ 11
1. Khái niệm và phân loại. 11
2. Nhiệm vụ kế toán TSBĐ. 10
3. Xác định nguyên giá. 10
II. HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG ,  TSBĐ 11
1. Các TK sử dụng. 13
2. Hạch toán các nghiệp vụ làm  TSBĐ. 13
3. Hạch toán các nghiệp vụ làm giảm TSBĐ. 16
III. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSBĐ 17
1. Khái niệm và ý nghĩa của khấu hao. 17
2. Các phương pháp tính khấu hao. 18
3. Phương pháp hạch toán khấu hao TSBĐ. 19
CHƯƠNG III: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 22
I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 22
1. Khái niệm. 22
2. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho. 22
3. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho. 22
II. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO 23
CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 28
I. KHÁI QUÁT CHUNG 28
1. Khái niệm và phân loại. 28
2. Phương pháp tính lương. 28
II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG 29
CHƯƠNG V: KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH 32
I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ 32
1. Khái niệm: 32
2. Phân loại. 32
II. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Hạch toán mua NVL, hàng hoá. 32
2. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài 35
3. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài khác. 35
4. Hạch toán chi phí về thuế. 36
5. Hạch toán chi phí nhân viên.(Xem chương IV). 36
6. Hạch toán chi phí quản lý thông thường khác. 36
7. Hạch toán chi phí khấu hao và dự phòng. 37
III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 37
1. Tài khoản sử dụng. 37
2. Phương pháp hạch toán. 38
IV. HẠCH TOÁN CHI PHÍ ĐẶC BIỆT (CHI PHÍ BẤT THƯỜNG) 39
1. Tài khoản sử dụng: 39
2. Phương pháp hạch toán. 40
CHƯƠNG VI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KINH DOANH 41
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THU NHẬP 41
1. Khái niệm 41
2. Phân loại thu nhập. 41
II. Hạch toán thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 41
1. Hạch toán bán hàng. 41
2. Hạch toán thu nhập từ chênh lệch tồn kho SP và dịch vụ. 44
3. Hạch toán thu nhập từ XDCB. 44
4. Hạch toán thu nhập từ trợ cấp kinh doanh. 44
5. Hạch toán thu nhập quản lý thông thường khác. 45
6. Hạch toán thu nhập từ hoàn nhập dự phòng không dùng đến. 45
III. KẾ TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 46
1. Tài khoản sử dụng: 46
2. Phương pháp hạch toán. 46
3. Kế toán thu nhập từ hoàn nhậ dự phòng 48
IV. KẾ TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT 48
1. TK sử dụng. 48
2. Phương phát hạch toán trên tài khoản 77. 48
3. Hạch toán trên tài khoản 787: 49
V. KẾ TOÁN THUẾ VAT 49
1. Khái niệm và phương pháp tính 49
2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán. 49
CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN BẰNG TIỀN CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN VÀ THƯƠNG PHIẾU 50
I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 50
1. Hạch toán thu nhập. 50
2. Hạch toán TGNH 50
3. Kế toán bưu - chi phiếu. 51
II. KẾ TOÁN CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN 51
1. Khái niệm và phân loại. 51
2. Tài khoản sử dụng. 52
3. Phương pháp hạch toán. 53
III. KẾ TOÁN CÁC LOẠI THƯƠNG PHIẾU 54
1. Khái niệm và phân loại. 54
2. Hạch toán thương phiếu sẽ thu. 55
3. Hạch toán thương phiếu sẽ trả. 58
CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI NĂM 60
I. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ DỰ PHÒNG 60
1. Khái niệm và ý nghĩa. 60
2. Hạch toán dự phòng  giá TK khách hàng (dự phòng phải thu khó đòi). 60
3. Hạch toán dự phòng  giá hàng tồn kho. 62
4. Hạch toán dự phòng  giá TSBĐ : 62
5.Hạch toán dự phòng  giá đầu tư tài chính: 63
6. Hạch toán dự phòng rủi ro và phí tổn: 63
II. HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH CP VÀ TN 64
1. Hạch toán điều chỉnh CP. 64
2. Hạch toán điều chỉnh thu nhập. 69
III. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 72
1. Khái niệm và PP xác định. 72
2. Phương pháp hạch toán. 72
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 74
1. Khái niệm và ý nghĩa. 74
2. Bảng cân đối kế toán. (bảng tổng kết TS) 75
3. Báo cáo kết quả kinh doanh. 76
CHƯƠNG IX: KẾ TOÁN CÔNG TY 78
I. KẾ TOÁN CÔNG TY HỢP DANH 78
1. Khái quát chung. 78
2. Phương pháp hạch toán. 79Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp ích cho bạn.