Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp ra đời và lớn mạnh không ngừng. Để có thể hội nhập tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có phương thức quản lý mới phù hợp, xác định cho mình những hướng đi đúng đắn sao cho kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có mức thu hút được người tiêu dùng.
Để làm được điều này các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí của quá trình sản xuất như vật tư tiền vốn, giá thành, doanh thu, lợi nhuận Ban lãnh đạo doanh nghiệp chỉ có thể có được những thông tin này một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời thông qua bộ máy kế toán trong đó kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới tính hiệu quả của công tác quản lý kinh tế – tài chính trong doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của phân kế toán này nên em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” trong quá trình thực tập của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng Điện.
Nội dung của chuyên đề này gồm 3 phần:
Phần I: Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện
Phần II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
MỤC LỤC

PHẦN I 3
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 3
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH 4
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 4
2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy xí nghiệp 5
III. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 7
PHẦN II 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ 10
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LẮP MÁY 10
VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 10
I. SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH TỔNG SẢN PHẨM 10
1. Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí và tính tổng sản phẩm 10
1.1. Bản chất của chi phí sản xuất 10
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 12
1.3. Bản chất và nội dung giá thành sản phẩm 14
1.4. Phân loại giá thành 14
1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 16
1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 16
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần được tập hợp theo những phạm vi giới hạn đó 16
1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 16
2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
2.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 18
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 18
2.3.1. Phương pháp tính giá thành đơn giản (tính trực tiếp) 18
2.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 19
2.3.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 20
2.3.4. Phương pháp tính loại trừ chi phí 20
2.3.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 21
2.3.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 21
2.3.7. Phương pháp tính giá thành theo giá thành định mức 21
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP TẠI XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 22
1. Phương pháp ghi sổ kế toán và quy trình hạch toán thực tế tại Xí nghiệp lắp máy và xây dựng Điện 22
2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 24
2.1. Đặc điểm xí nghiệp xây lắp 24
2.2. Phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 25
2.2.1. Các tài khoản sử dụng 25
2.2.2. Phương pháp hạch toán cụ thể 26
2.2. Trích số liệu Q2 (1/4 – 30/6) năm 2009 32
2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33
2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 37
2.2.3. Chi phí sản xuất chung 44
PHẦN III 48
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 48
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 48
TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN 48
I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN 48
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN HƠN BỘ MÁY KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 50
TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 52


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.