Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao độngTrong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang một nền kinh tế theo cơ chế thị trường, sự hoà nhập của các ngành kinh tế trong xã hội không những chỉ nằm riêng trong lĩnh vực quốc gia mà còn hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Vơí yêu cầu này, các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho phù hợp với cơ chế mới. Trong nền kinh tế chung, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng, được xem là xương sống của nền kinh tế, đóng vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững .

Để tiến hành một quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải hội đủ 3 yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong đó, lao động là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, chúng ta đã biết “ ao động là bỏ một phần sức lực ( chân tay hay trí óc ) nên để cần thiết phải được bù đắp để tái sản xuất sức lao động”. Và sự thật đĩ được thấy dễ dang trong thực tế: mọi người lao động làm việc trong mơi trường bình thường hay khắc nghiệt đều mong muốn kiếm được nhiều tiền nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuộc sống của họ. Vì lẽ đĩ, tiền lương và các khoản thanh tốn cho người lao động dưới hình thức này hay hình thức khác là một vấn đề quan trọng cần giải quyết và cần giải quyết nĩ một cách cân nhắc, cẩn thận, rõ ràng và thỏa đáng.

Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới, một quốc gia nĩi chung hay một doanh nghiệp nĩi riêng muốn hịa nhập được thì phải tạo động lực phát triển từ trong nội bộ của doanh nghiệp mà xuất phát điểm chính là việc giải quyết một cách hợp lí, công bằng, rõ ràng vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động. Dù dưới bất kì loại hình doanh nghiệp nào, thì sức lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của doanh nghiệp. Vì thế tiền lương phải trả cho người lao động là vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để có thể kích thích lao động hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quảø, chất lượng lao động, giảm chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp đứng vững trên môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đang là một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu trên, em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH MAY AN GIANG” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình .

Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá công tác Kế Toán tiền lương trong việc hạch toán, thanh toán lương cho người lao động, cũng như xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Kế Toán tiền lương tại doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:
Có thể thực hiện đề tài, các số liệu sẽ được thu thập như sau:
- Số liệu sơ cấp: Các số liệu về kế toán tiền lương được thu thập ở doanh nghiệp.
- Số liệu thứ cấp: tham khảo các sách báo, niên giám thống kê, các tài liệu nghiên cứu trước đây cùng các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập và các doanh nghiệp khác.
- Các số liệu thu thập sẽ được đưa vào phân tích dựa trên phương pháp diễn dịch để phát thảo những con số thành những nhận định, đánh giá và phân tích về Kế Toán tiền lương và xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu:
Với đề tài này, người viết sẽ nghiên cứu và tìm hiểu lĩnh vực kế toán tiền lương của công ty liên doanh may An Giang. Thời gian được chọn để nghiên cứu là năm 2001, 2002, 2003 và một số tháng trong năm 2003


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động sẽ giúp ích cho bạn.