Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần


  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

  LỜI NÓI ĐẦU


  Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng Doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự bức xúc và cần thiết.

  Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá các Doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các Doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết.

  Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương cùng các anh chi Phòng kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng” làm luận văn tốt nghiệp.

  Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:

  Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .

  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.

  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàn h sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.  KẾT LUẬN


  Sau thời gian hoạt động và trưởng thành Công ty đã chứng tỏ được khả năng của mình trong ngành xây dựng cơ bản cũng như những ngành nghề khác mà Công ty đang thực hiện. Có được kết quả đáng ghi nhận này là nhờ công tác tổ chức quản lý và sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty ngày càng cao vì vậy để tồn tại và phát triển được thì cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm của Công ty được nhiều người tiêu dùng chấp nhận. Muốn vậy, Công ty cần phải nghiên cứu để hạ giá thành sản phẩm đồng thời hạch toán chi phí sản xuất một cách chính xác từ đó tính được giá thành sản phẩm phục vụ yêu cầu quản lý là vấn đề cần thiết đối với mọi Công ty nói chung và với Công ty nói riêng.

  Trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn một số tồn tại nên và cần được khắc phục từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kế toán.

  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương và ban giám đốc công ty cùng các cán bộ phòng kế toán của công ty cổ phần SXVLXD&XD đã giúp em hoàn thành luận văn này.

  Với kiến thức của sinh viên thực tập, trình độ năng lực còn hạn chế, bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn để bài Luận Văn của em được hoàn chỉnh hơn .

  Tháng 8 năm 2005

  Sinh viên thực hiện  Nguyễn thị Thêu

  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1

  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

  1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

  1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

  1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

  1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

  1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4

  1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5

  1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5

  1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5

  1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6

  1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8

  1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9

  1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9

  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9

  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10

  1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

  1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

  1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11

  1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12

  1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13

  1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15

  1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15

  1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18

  1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20

  1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26

  1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30

  1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32

  1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34

  1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34

  1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35

  1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35

  1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35

  1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36

  1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36

  1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37

  1.4.3.2. Phương pháp định mức 37

  1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38

  1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39

  1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39

  1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40

  1.5.1. Hình thức kế toán 40

  1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41

  1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42

  1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43

  1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 47

  2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47

  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

  2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

  2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50

  2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52

  2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56

  2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56

  2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56

  2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56

  2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56

  2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57

  2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

  2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

  2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

  2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88

  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 92

  3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92

  3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92

  3.2.1. Những ưu điểm 92

  3.2.2. Những mặt hạn chế 93

  3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93

  3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94

  3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94

  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96

  3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96

  3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96

  3.3.3. Về công tác hạch toán 96

  3.3.4. Về sổ sách kế toán 99

  KẾT LUẬN 103


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status