Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa i
Lời cam đoan ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt iv
Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ v
MỞ ĐẦU 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 7
1.1 Bản chất của kế toán quản trị chi phí 7
1.2 Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp 13
1.3 Mô hình lý thuyết cơ bản của kế toán quản trị chi phí 16
1.4 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới 52
Chương 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 63
2.1 Những đặc trưng cơ bản của ngành dược phẩm Việt Nam 63
2.2 Thực tế hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 75
2.3 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 105
Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 112
3.1 Sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 112
3.2 Yêu cầu của việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 117
3.3 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 119
3.4 Điều kiện cơ bản để thực hiện mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam 154
KẾT LUẬN 162
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO 164
PHỤ LỤC 170
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt Đầy đủ tiếng Anh
ABC Kế toán chi phí theo hoạt động Activity – Based - Costing
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations
AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ASEAN Free Trade Area
CP Chi phí
CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
CPSXC Chi phí sản xuất chung
CVP Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận Cost – Volumne – Profit
DN Doanh nghiệp
GMP Thực hành sản xuất tốt Good Manufacturing Practice
IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standard
KTTC Kế toán tài chính
KTQT Kế toán quản trị
NVL Nguyên vật liệu
PX Phân xưởng
SP Sản phẩm
SX Sản xuất
SXKD Sản xuất kinh doanh
TK Tài khoản
TSCĐ Tài sản cố định
tr Trang
VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietnamese Accounting Standard
WHO Tổ chức y tế thế giới World Health Organization
WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade OrganizationDANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒBảng Trang
Bảng 1.1 Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp 31
Bảng 1.2 Phân tích điểm hoà vốn 41
Bảng 1.3 Mẫu báo cáo bộ phận 47
Bảng 3.1 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 120
Bảng 3.2 Phiếu tính giá thành lô sản xuất 134
Bảng 3.3 Phiếu dự toán chi phí lô sản xuất 135
Bảng 3.4 Báo cáo giá thành sản xuất 137
Bảng 3.5 Báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm 146
Bảng 3.6 Báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận sản xuất 147
Bảng 3.7 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chi nhánh tiêu thụ 151
Sơ đồ
Sơ đồ 1.1 Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp 13
Sơ đồ 1.2 Phân loại chi phí 17
Sơ đồ 1.3 Phương pháp chi phí thông thường 28
Sơ đồ 1.4 Phương pháp xác định chi phí theo công việc 33
Sơ đồ 1.5 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất 35
Sơ đồ 1.6 Phương pháp xác định chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm 38
Sơ đồ 1.7 Bộ máy kế toán quản trị chi p hí trong quản trị doanh nghiệp 51
Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 69
Sơ đồ 2.2 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc viên 71
Sơ đồ 2.3 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm 71
Sơ đồ 2.4 Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 73
Sơ đồ 2.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 74
Sơ đồ 2.6 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 1970 79
Sơ đồ 2.7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 1989 85
Sơ đồ 2.8 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kê khai thường xuyên) 91
Sơ đồ 2.9 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kiểm kê định kỳ) 92
Sơ đồ 3.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 137
Sơ đồ 3.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 139
Sơ đồ 3.3 Phân tích biến động biến phí sản xuất chung 141
Sơ đồ 3.4 Phân tích biến động định phí sản xuất chung 142
Sơ đồ 3.5 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp chi phí thông thường áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 154
Đồ thị
Đồ thị 1.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 19
Đồ thị 1.2 Ước tính chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán 22
Đồ thị 3.1 Khối lượng sản xuất hợp lý/ 1 lô 128
Biểu đồ
Biểu đồ 2.1 Doanh thu sản xuất dược phẩm trong nước 64
Biểu đồ 2.2 Tiền thuốc bình quân đầu người 66
Biểu đồ 2.3 Tình hình sản xuất thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu 67
Biểu đồ 2.4 Số liệu đăng ký thuốc 67
Biểu đồ 2.5 Số hoạt chất đã đăng ký 68
Biểu đồ 2.6 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô vừa và nhỏ 99
Biểu đồ 2.7 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn 99
Biểu đồ 2.8 Nguồn phát sinh chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn 108


Xem Thêm: Xây dựng mô hình Kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình Kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.