Môc lôc

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan iii Lời cảm ơn iv Mục lục v Danh mục các từ viết tắt vi Danh mục sơ đồ, hình vẽ vii MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC

KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1. Ngân sách nhà nước với tổ chức kiểm toán ngân sách nhà 8

nước

1.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước 8

1.1.2. Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước 13

1.1.3. Quy trình ngân sách nhà nước 15

1.1.4. Kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước và các nguyên tắc quản lý 18 ngân sách nhà nước
1.1.5. Chức năng kiểm toán ngân sách nhà nước gắn với việc sử dụng 21

các loại hình kiểm toán trong kiểm toán ngân sách nhà nước

1.2. Tổ chức công tác và bộ máy kiểm toán ngân sách nhà nước 34

1.2.1. Bản chất tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước 34

1.2.2. Quy trình tổ chức công tác kiểm toán ngân sách nhà nước 38

1.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán ngân sách nhà nước 54

1.3. Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước tại một 66

số nước trên thế giới


CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ 77

NƯỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN
2.1. Đặc điểm chung của Ngân sách nhà nước Việt Nam ảnh hưởng 77

tới tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước

2.2. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước Việt 80

Nam trong kiểm toán Ngân sách nhà nước

2.3. Tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà 82

nước Việt Nam

2.3.1. Khái quát kết quả kiểm toán Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà 82 nước Việt Nam thực hiện
2.3.2. Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán Ngân sách nhà nước Việt 89

Nam

2.3.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán Ngân sách nhà nước 1162.3.4. Nguyên nhân của những yếu điểm trong tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN

1251313.1. Định hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước 1313.1.1. Một số quan điểm đổi mới tổ chức quản lý Ngân sách nhà nước

Việt Nam liên quan đến tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước


1313.1.2. Định hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước 1363.2. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước
3.2.1. Nâng cao nhận thức thức về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ

của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán Ngân sách nhà nước

141141
3.2.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để đảm bảo tính thống nhất và tính độc lập thực sự của hoạt động kiểm toán Ngân sách nhà nước
3.2.3. Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kiểm toán Ngân sách nhà nước theo mô hình tập trung thống nhất và tăng cường năng lực kiểm toán Ngân sách nhà nước
3.2.4. Hoàn thiện tổ chức đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán Ngân sách nhà nước
3.2.5. Hoàn thiện việc áp dụng các loại hình kiểm toán trong kiểm toán

Ngân sách nhà nước

142146

1541583.2.6. Hoàn thiện quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước 1623.2.7. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngân sách nhà nước cả bên trong và bên ngoài Kiểm toán nhà nước
3.2.8. Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các chủ thể liên quan đến kiểm toán Ngân sách nhà nước
3.2.9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin về đối tượng, hồ sơ và kết quả kiểm toán Ngân sách nhà nước
3.2.10. Nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên

nhà nước

187191196

199KẾT LUẬN 200

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ viii TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ BIỂU x


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDNNN Doanh nghiệp nhà nước

HĐND Hội đồng nhân dân

INTOSAI Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao

KBNN Kho bạc nhà nước KSNB Kiểm soát nội bộ KTNN Kiểm toán nhà nước KTV Kiểm toán viên
NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương TW Trung ương
UBND Uỷ ban nhân dân

XDCB Xây dựng cơ bản


DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼTrang

Hình 1.1. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước 39Hình 1.2. Mô tả vị trí tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước thuộc cơ quan trực tiếp quản lý và điều hành ngân sách nhà nước
Hình 1.3. Mô tả vị trí tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước thuộc cơ quan phê chuẩn và giám sát ngân sách nhà nước
Hình 1.4. Mô tả vị trí tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước độc lập với cơ quan quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và cơ quan phê chuẩn và giám sát ngân sách nhà nước
Hình 1.5 Cơ cấu tổ chức Đoàn Kiểm toán nhà nước theo mô hình phân tuyến
Hình 2.1. Tỷ lệ mẫu kiểm toán đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương tính theo số đơn vị
Hình 2.2. Tỷ lệ mẫu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tính theo số đơn vị
Hình 2.3. Tỷ lệ mẫu kiểm toán các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tính theo cơ cấu thu, chi cân đối ngân sách địa
phương


555657

6310610710Hình 2.4. Trình tự xét duyệt báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước 112


Xem Thêm: Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.