MỤC LỤC
¾ Lời cảm ơn
¾ Lời mở đầu


Chương I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – DU LỊCH . 01
1. Đặc điểm quản lý và tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thương mại du lịch
2. Cơ chế kinh doanh hiện nay và mối quan hệ của nó với vấn đề tổ chức công tác kế toán.
2.1. Đặc trưng cơ bản của cơ chế kinh doanh hiện nay . 03
2.2. Mối quan hệ giữa kinh doanh theo cơ chế quản lý hiện nay và vấn đề tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp thương mại du lịch. .04
3. Vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh và những căn cứ nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công tác kế toán .05
3.1. Vai trò kế toán trong công tác quản lý.
3.1.a. Phân loại kế toán
3.1.b. Vai trò của kế toán trong công tác quản lý.
3.2. Nhiệm vụ kế toán . 09
3.3. Những căn cứ để tổ chức công tác kế toán một cách khoa học và
hợp lý
4. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp . 11
4.1. Nguyên tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán
4.2. Lựa chọn hình thức tổ chức kế toán và xây dựng mô hình bộ máy kế toán 13
4.2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung.
4.2.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán.
4.2.3. Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân

tán.

4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức công tác hạch toán ban đầu, kế hoạch luân chuyển và xử lý chứng từ.18

4.4. Vân dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất phù hợp
với đặc điểm doanh nghiệp thương mại - du lịch . 19
4.5. Lựa chọn hình thức kế toán . 21
.
.
4.6. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán

4.7. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán . 22
.
4.8. Ứng dụng tin học trong công tác kế toán. . 23


Chương II THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TIỀN GIANG. . 25
1. Tổng quan ngành thương mại – du lịch Tiền Giang .
2. Môi trường kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp thương mại – du lịch . 28
3. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp thương mại – du lịch hiện nay . 31
3.1 Vài nét về chế độ kế toán và vận dụng chế độ kế toán trong ngành thương mại – du lịch 32
3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, công tác hạch toán ban đầu, luân chuyển và xử lý chứng từ . 33
3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 36
3.4 Hình thức tổ chức công tác kế toán . 39
4. Lập và phân tích báo cáo kế toán . 42
5. Ứng dụng tin học trong công tác kế toán .
6. Nguyên nhân những tồn tại yếu kém 43


Chương III : HƯỚNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – DU LỊCH. 45
1. Hoàn thiện việc hạch toán ban đầu, hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ.
2. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất trong doanh nghiệp và xây dựng hệ thống tài khoản sử dụng cho kế toán quản trị 53
3. Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và xây dựng bộ máy kế toán hợp lý 56
4. Lưa chọn hình thức kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán trong các doanh
nghiệp TM – DL . 59
5. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán . 61
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 68
7. Hoàn thiện vấn đề tổ chức kiểm tra nội bộ
8. Một số đề xuất kiến nghịä . 70
¾ Kết luận
Những năm gần đây, thực hiện chính sách kinh tế mở, nền kinh tế nước ta
đã có những chuyển biến cơ bản cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hòa cùng với việc ổn định về chính trị, mở rộng quan hệ ngoại giao, sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, ngành thương mại – du lịch cũng có những chuyển biến mạnh mẽ và đổi mới thực sự trong cách thức kinh doanh và phương thức quản lý. Với vai trò là công cụ quản lý kinh tế, kế toán phải được đổi mới một cách thực sự nhằm đáp ứng với yêu cầu của cơ chế quản lý trong giai đoạn mới hiện nay, đó là sự đan xen lẫn nhau giữa hội nhập và cạnh tranh đang là xu hướng diễn ra trên toàn thế giới.


Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý ở một doanh nghiệp. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp nhưng có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước ( cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng .).


Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, khi mà các vấn đề cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các doanh nghiệp diễn ra có tính chất thường xuyên, phức tạp và mang tính khốc liệt thì chất lượng thông tin của kế toán được khẳng định như là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo sự an toàn và khả năng mang lại thắng lợi cho các quyết định kinh tế. Để thông tin kế toán thực sự hữu ích, phục vụ kịp thời cho các đối tượng sử dụng thì việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học và hợp lý là vô cùng quan trọng, nó quyết định sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Để góp phần vào việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán ở các doanh nghiệp thương mại – du lịch, tác giả tiến hành đi sâu nghiên cứu đề tài “ phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại – du lịch có qui mô lớn trên địa bàn Tiền Giang“.


1/ Mục đích của đề tài : nhằm hoàn thiện một bước về mặt lý luận tổ chức công tác kế toán, làm cơ sở cho việc lý giải các luận cứ khoa học, giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi. Mặt khác, trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu, luận án sẽ chỉ ra những khả năng và điều kiện vận dụng lý luận vào thực tiễn trong ngành thương mại – du lịch.


2/ Phương pháp nghiên cứu đề tài: dựa trên cơ sở những luận điểm khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin , nghiên cứu các vấn đề thực tiễn một cách logic , có cơ sở khoa học, sử dụng các phương pháp kinh tế tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp

so sánh, . và một số phương pháp khoa học khác để phân tích các vấn đề, khái quát hóa và tổng hợp để rút ra các kết luận cần thiết. Dựa vào việc khảo
sát thực tế về tổ chức công tác kế toán hiện nay ở các doanh nghịêp thương mại - du lịch để thấy rõ những tồn tại và những mặt tích cực của nó . Trên cơ sở
đó đưa ra những phương hướng hoàn thiện phù hợp và có khả năng thực hiện được.


3/ Phạm vi của đề tài: chỉ giới hạn trong nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại – du lịch thuộc sở hữu nhà nước, các Công ty cổ phần có qui mô lớn trên địa bàn Tiền Giang. Vì tổ chức công tác kế toán là việc làm tương đối phức tạp, đa dạng và phong phú , do đó để có thể nghiên cứu trọng điểm đề tài chỉ giới hạn ở các vấn đề chủ yếu.


4/ Những đóng góp của đề tài:


Luận văn đã hệ thống hóa và phân tích nhiều vấn đề thuộc về lý luận và thực tiễn, đã có những đóng góp sau đây :


- Luận văn đã làm sáng tỏ khái niệm cũng như những đặc điểm chủ yếu của doanh nghiệp thương mại- du lịch trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Thông qua đó luận văn đã phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp thương mại – du lịch trong điều kiện thực hiện cơ chế quản lý mới.


- Luận văn đã giải quyết một cách có cơ sở khoa học các mối quan hệ khách quan giữa việc tổ chức hợp lý và khoa học công tác kế toán với cơ chế quản lý mới. Hệ thống hóa và phân tích vai trò của kế toán đối với công tác quản lý hiện nay và chỉ ra rằng cần phải tổ chức hợp lý và khoa học công tác kế toán.


- Luận văn góp phần hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ, công tác hạch toán ban đầu, công tác ghi sổ và lập báo cáo kế toán.


- Luận văn góp phần hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế toán doanh nghiệp.


Nội dung của luận văn được trình bày trong ba chương. Ngoài ra còn có phần mở đầu và phần kết luận.


- Chương I : Những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp Thương mại – Du lịch.


- Chương II : Thực trạng về tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp thương mại – du lịch hiện nay.


- Chương III : Hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại – du lịch.


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thương mại – Du lịch có
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thương mại – Du lịch có sẽ giúp ích cho bạn.