MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

TrangCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 1


1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÔNG CỤ


TÀI CHÍNH 1


1.1.1. Tổng quan về thị trường tài chính 1


1.1.1.1. Khái niệm . 2


1.1.1.2. Vai trò . 2


1.1.1.3. Chức năng của thị trường tài chính 3


1.1.1.4. Phân loại thị trường tài chính . 4


1.1.2. Tổng quan về công cụ tài chính . 5


1.1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của công cụ tài chính . 5


1.1.2.2. Đặc điểm và phân loại công cụ tài chính . 6


1.2. KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ . 12
1.2.1. Lịch sử phát triển kế toán công cụ tài chính 12


1.2.2. Kế toán công cụ tài chính theo IAS 25 15


1.2.3. Kế toán công cụ tài chính theo IAS 32 và IAS 39 . 16


1.2.3.1. Định nghĩa 17


1.2.3.2. Phạm vi áp dụng . 19


1.2.3.3. Phân loại công cụ tài chính 19


1.2.3.4. Đánh giá và ghi nhận ban đầu công cụ tài chính . 20


1.2.3.5. Đánh giá sau ngày đầu tư . 20


1.2.3.6. Tiêu chuẩn ghi nhận và không ghi nhận 211.2.3.7. Giảm giá các khoản đầu tư . 22


1.2.3.8. Tiền lãi, cổ tức, lỗ và lãi 23


1.2.3.9. Kế toán phòng ngừa . 23


1.2.3.10. Tái phân loại khoản đầu tư . 23


1.2.3.11. Trình bày trên BCTC 24


1.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 25


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH


TẠI CÁC DOANH NGHIỆÄP VIỆT NAM . 27


2.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÔNG


CỤ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM 27


2.1.1. Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1990 . 27


2.1.2. Giai đoạn từ năm 1990 đến nay . 27


2.2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TẠI


VIỆT NAM 31


2.2.1. Lược sử phát triển kế toán công cụ tài chính ở Việt Nam . 31


2.2.1.1. Giai đoạn 1975 – 1988 . 31


2.2.1.2. Giai đoạn từ 1990 – 1995 . 32


2.2.1.3. Giai đoạn từ năm 1995 – 2001 . 33


2.2.1.4. Giai đoạn từ năm 2002 đến nay . 35


2.2.2. Thực trạng kế toán công cụ tài chính 36


2.2.2.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán . 37


2.2.2.2. Các quy định tài chính 43


2.2.3. Đánh giá thực trạng kế toán công cụ tài chính tại Việt Nam 45


2.2.3.1. Ưu điểm 45


2.2.3.2. Tồn tại 47


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNKẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRONG CÁC


DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 51


3.1. NHỮNG YÊU CẦU CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 51
3.1.1. Các quy định kế toán về công cụ tài chính phải phù hợp với đặc điểm của Việt Nam hiện nay, đồng thời phải chú trọng đến sự
phát triển của thị trường tài chính trong tương lai 51


3.1.2. Các quy định về kế toán công cụ tài chính phải phù hợp với


thông lệ quốc tế . 52


3.1.3. Phải học tập kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong


việc ban hành và xác lập các hướng dẫn chi tiết công cụ tài chính 52


3.2. GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT 53


3.2.1 Hoàn thiện hạch toán đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác . 53


3.2.2. Ban hành các hướng dẫn chi tiết liên quan đến các vấn đề


phát sinh trong thực tế nhưng chưa được hướng dẫn 66


3.2.2.1. Công cụ phái sinh . 66


3.2.2.2. Công cụ phái sinh gắn kết 70


3.2.3. Thông tin cần trình bày trong thuyết minh 73


3.3. GIẢI PHÁP DÀI HẠN . 74


3.3.1. Xây dựng chuẩn mực kế toán công cụ tài chính 74


3.3.2. Sửa đổi một số nội dung trong chuẩn mực chung 78


3.3.3. Một số kiến nghị khác có liên quan . 79


3.3.3.1. Về phía Nhà nước . 79


3.3.3.2. Về phía doanh nghiệp 81


Kết luận


Tài liệu tham khảo


Phụ lục

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục số 1: Trích yếu nội dung thông tư 64/TC/TCDN


Phụ lục số 2: Trích yếu nội dung thông tư 107/2001/TT-BTC


Phụ lục số 3: Trích yếu thông tư hướng dẫn kế toán chuẩn mực 07 –Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Phụ lục số 4: Trích yếu thông tư hướng dẫn kế toán chuẩn mực 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.
Phụ lục số 5: Trích yếu thông tư hướng dẫn kế toán chuẩn mực 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanhDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam DN Doanh nghiệp
NHNN Ngân hàng nhà nước


NHTM Ngân hàng thương mại


WTO Tổ chức thương mại thế giới


IASB Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế


BCTC Báo cáo tài chính


LCM Giá thấp hơn giá gốc và giá thị trường


TSCĐ Tài sản cố định


XHCN Xã hội chủ nghĩa
DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang


Bảng 3.1: Bảng xác định giá gốc chiết khấu theo lãi suất thực tế 56


Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.