¶ Mục Lục ã
™ Lời mở đầu [
™ Lời cảm ơn [


Chương 1 : Tổng Quan Về Kế Toán & Tổ Chức Công Tác
Kế Toán Ở Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa
HI
1.1. Tổng quan về kế toán . Trang 01
1.1.1. Bản chất của kế toán . Trang 01
ã Kế toán là một ngôn ngữ . Trang 01
ã Kế toán là một hồ sơ lịch sử Trang 01
ã Kế toán là một hệ thống thông tin . Trang 02
ã Kế toán là một hàng hóa . Trang 02ù
1.1.2. Vai trò của kế toán Trang 02
¾ Các nhà quản trị doanh nghiệp . Trang 03
¾ Chủ sở hữu Trang 03
¾ Các nhà cho vay và cung cấp hàng hoá dịch vụ . Trang 04
¾ Các nhà đầu tư Trang 04
¾ Các cơ quan thuế . Trang 04
¾ Các cơ quan Nhà nước Trang 04
1.1.3. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị Trang 04
.Kế toán tài chính và kế toán quản trị . Trang 04
Sự khác nhau và giống nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
. Trang 05
ã Sự giống nhau . Trang 05
ã Sự khác nhau Trang 05
ã Kế toán tài chính, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết . Trang 08
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ & vừa
. Trang 08
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán Trang 08
Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến việc tổ chức công tác kế toán
. Trang 09
Ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến việc tổ chức công tác kế toán
. Trang 09
1.2.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán . Trang 09
1.2.2.1. Nội dung thông tin mà kế toán cung cấp . Trang 09

Nội dung thông tin mà kế toán tài chính cung cấp . Trang 09
Nội dung thông tin mà kế toán quản trị cung cấp . Trang 11
1.2.2.2. Tổ chức vận dụng các bộ phận cấu thành hệ thống kế toán doanh nghiệp Trang 13
Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán Trang 13
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . Trang 13
Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán Trang 13
Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính Trang 14
1.2.2.3. Tổ chức bộ máy kế toán Trang 15
Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung . Trang 15
Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán . Trang 16
Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán . Trang 17
1.2.2.4. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán . Trang 18
1.2.2.5. Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp . Trang 19
1.2.2.6. Kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ Trang 19
1.2.2.7. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất – kỷ thuật phục vụ cho công tác kế toán
. Trang 20
Chương 2 : Thực Trạng Công Tác Kế Toán Ở Doanh
Nghiệp Nhỏ & Vừa Ở Việt Nam
HI
2.1. Tình hình chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Trang 21
2.1.1. Tiêu chuẩn xác định Trang 21
2.1.2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam . Trang 21
2.1.3. Tình hình hoạt động và quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt
Nam . Trang 23
2.2. Tình hình thực hiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
Việt Nam . Trang 25
2.2.1. Chế độ kế toán áp dụng Trang 25
A. Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Trang 25
B. Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/QĐ-BTC . Trang 27
2.2.2. Tình hình vận dụng các bộ phận cấu thành hệ thống kế toán doanh nghiệp
. Trang 29
Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán Trang 29
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản Trang 34
Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán Trang 38
Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo tài chính . Trang 39
2.2.3. Tổ chức bộ máy kế toán . Trang 40

2.2.4. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán – thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin Trang 42
2.2.5. Các nhược điểm và những vấn đề cần lưu ý Trang 44
Chương 3 : Xác Lập Mô Hình Tổ Chức Công Tác Kế Toán
Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam
HI
3.1. Quan điểm xác lập mô hình Trang 48
3.1.1. Kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị . Trang 48
3.1.2. Vận dụng có chọn lọc Chế độ kế toán hiện hành Trang 49
3.1.3. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin Trang 50
3.2. Mô hình tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt
Nam . Trang 52
3.2.1. Xác lập hệ thống thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị Trang 52
3.2.2. Hệ thống thu thập xử lý và tổng hợp thông tin . Trang 53
3.2.3. Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ Trang 55
™ Sự cần thiết và lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ . Trang 55
™ Các cấu phần của một hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO Trang 55
™ Để hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả . Trang 56
3.2.4. Tổ chức bộ máy kế toán . Trang 60
3.3. Lợi ích chủ yếu của một hệ thống kế toán vững mạnh Trang 61
3.3.1. Phòng kế toán hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy . Trang 61
Giảm sai sót nhờ quy trình kế toán rõ ràng Trang 61
Số liệu đáng tin cậy hơn nhờ chính sách kế toán rõ ràng . Trang 61
Giải phóng thời gian cho cấp lãnh đạo kế toán Trang 61
3.3.2. Kiểm soát nội bộ . Trang 62
Phát hiện gian lận và trộm cắp . Trang 62
Tách biệt nhiệm vụ . Trang 62
3.3.3. Hệ thống chi phí Trang 62
Tìm ra nguyên nhân lãi lỗ . Trang 62
Định giá hiệu quả Trang 62
Tìm ra lĩnh vực giảm chi phí . Trang 63
3.3.4. Thông tin quản trị Trang 63
Cung cấp thông tin quản trị hữu ích và mang tính cập nhật cho ban lãnh đạo doanh nghiệp Trang 63
Cung cấp thông tin đánh giá kết quả công việc . Trang 63
Dự toán và lập kế hoạch tài chính Trang 64
3.3.5. Thuế Trang 64
3.3.6. Huy động vốn Trang 64

Giá trị phụ trội . Trang 64
Vay vốn ngân hàng dễ hơn . Trang 64
3.4. Một số kiến nghị . Trang 65
3.4.1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước Trang 65
Hướng dẫn và khuyến khích việc thực hiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Trang 65
Cần có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vận dụng tin học . Trang 66
Thống nhất chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Trang 67
Hệ thống hóa và đơn giản chuẩn mực kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa .Trang 68
Hoàn thiện chế độ kế toán cho các lĩnh vực đặc thù Trang 68
3.4.2. Một số kiến nghị đối với Doanh Nghiệp Trang 69
Chú trọng hệ thống kiểm soát nội bộ . Trang 69
Chú trọng hệ thống thông tin kế toán quản trị Trang 70
Chú trọng đầu tư cho ứng dụng tin học vào quản lý kế toán Trang 71
Kết Luận
Tài Liệu Tham Khảo
Phụ Lục
Phụ lục 01 : Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
Phụ lục 02 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký – Sổ Cái
Phụ lục 03 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức toán Nhật ký Chung
Phụ lục 04 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Phụ lục 05 : Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính Phụ lục 06 : Bảng Cân Đối Kế Toán (theo Quyết Định 48/QĐ-BTC)
Phụ lục 07 : Báo Cáo Kết Quả HĐKD (theo Quyết Định 48/QĐ-BTC)
Phụ lục 08 : Thuyết Minh BCTC (theo Quyết Định 48/QĐ-BTC)
Phụ lục 09 : Bảng Cân Đối Tài Khoản (theo Quyết Định 48/QĐ-BTC)
Phụ lục 10 : Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (theo Quyết Định 48/QĐ-BTC)
U GVHD : PGS.TS Võ Văn Nhị Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Te á


Lời Mở Đầu
Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển với tính đa
dạng về loại hình hoạt động, về mô hình tổ chức, về sở hữu vốn và phong phú về các dạng hoạt động. Bên cạnh đó Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng với việc đã và đang là thành viên của tổ chức kinh tế – thương mại thế giới (WTO). Trong đó chúng ta không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay trong việc huy động nguồn vốn đầu tư trong dân chúng, nhanh chóng đáp ứng được các thay đổi của nền kinh tế, góp phần giữ gìn và phát triển các ngành nghề truyền thống, đồng thời cũng rất năng động trong vai trò phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.
Để đáp ứng được yêu cầu quản lý mới của nền kinh tế thì hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần được đổi mới căn bản, toàn diện và triệt để. Trong năm 2006 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15/QĐ-BTC và Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48/QĐ-BTC trên cơ sở 26 Chuẩn mực kế toán đã được ban hành. Chế độ kế toán mới ra đời là một bước đổi mới, thỏa mãn nhu cầu của nền kinh tế thị trường và yêu cầu quản lý của các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, việc tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều lý do khác nhau từ việc bản thân Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng phát triển của các doanh nghiệp, cho đến nguyên nhân chủ quan về phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa do thiếu ý thức chấp hành Chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước, hoặc do hạn chế về trình độ tổ chức, nghiệp vụ của bộ máy kế toán, dẫn đến tình trạng còn nhiều vấn đề về mặt tổ chức công tác kế toán phải tiếp tục sửa đổi để hoàn thiện hơn nữa trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Xuất phát từ những nhận định về thực trạng của việc tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi muốn trình bày một số ý kiến, biện pháp để Chế độ kế toán được vận dụng tốt đối với các doanh nghiệp này.
Luận văn được thực hiện gồm 71 trang chính, với bố cục gồm 3 chương :
Chương 1 : Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các DNNVV Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán ở DNNVV ở Việt Nam
Chương 3 : Xác lập mô hình tổ chức công tác kế toán cho các DNNVV ở Việt Nam


^]


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.