BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-----------------------------


LÊ MẠNH HÙNG
VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số : 60.34.30
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS. TS. PHẠM VĂN DƯỢC


TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2007MỤC LỤC


Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục các bảng

Danh mục hình vẽ, đồ thị

Danh mục sơ đồ


LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TOTAL QUALITY CONTROL – TQC) TRONG DOANH NGHIỆP

Trang
11.1. Khái quát kế toán quản trị 1

1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị 1
1.1.2. Định nghĩa về kế toán quản trị 2
1.1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị 3
1.1.4. Thông tin kế toán quản trị 4

1.2. Chất lượng và kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp 6

1.2.1. Khái niệm về chất lượng 6

1.2.2. Khái niệm về kiểm soát chất lượng 9

1.2.3. Khái niệm về kiểm soát chất lượng toàn diện (Total 11
Quality Control – TQC)

1.2.4. Tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng 12
1.3. Kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control – 14
TQC)

1.3.1. Các quan điểm tiếp cận về chất lượng: 14

1.3.1.1. Cách tiếp cận truyền thống về chất lượng 14

1.3.1.2. Cách tiếp cận hiện đại về chất lượng 15

1.3.2. Các phương pháp đánh giá chất lượng 18

1.3.2.1. Phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các 19
yếu tố phi tài chính

1.3.2.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp 19

1.3.2.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sx 20

1.3.2.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng 20

1.3.2.2. Phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm 21 chất lượng

1.3.2.2.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm 21 (Prevention costs)

1.3.2.2.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm 22 (Appraisal costs)

1.3.2.2.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong 23 (Internal Failure costs)
1.3.2.2.4. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài 26 (External Failure costs)

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI 31
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở TP.HỒ CHÍ MINH

2.1. Giới thiệu tổng quan về các doanh nghiệp trong ngành sản 31
xut giày dép ở Tp. Hồ Chí Minh2.1.1. Tình hình sản xuất giày dép tại Tp. Hồ Chí Minh 31

2.1.2. Công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép 32
ở Tp.Hồ Chí Minh

2.1.3. Quy trình sản xuất chủ yếu tại các doanh nghiệp sản xuất 33 giày dép ở Tp.Hồ Chí Minh

2.2. Thực trạng kiểm soát chất lượng tại các doanh nghiệp sản 37
xut giày dép ở TP. Hồ Chí Minh

2.2.1. Mục tiêu kiểm soát chất lượng 37

2.2.2. Qui trình kiểm tra chất lượng tại các doanh nghiệp sản 37 xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh
2.2.3. Khảo sát chất lượng tại các doanh nghiệp sản xuất giày 40 dép tại TP. Hồ Chí Minh

2.2.3.1. Chất lượng nhà cung cấp 40

2.2.3.2. Chất lượng trong dây chuyền sản xuất 42

2.2.3.3. Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng 46

2.2.3.4. Chi phí bảo đảm chất lượng tại các doanh nghiệp 47 sản xuất giày dép tại Tp.Hồ Chí Minh

2.2.3.5. Nguyên nhân tồn tại về kiểm soát chất lượng tại 50 các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở TP. Hồ Chí
Minh

2.3. Sự cần thiết kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh 51
nghiệp sản xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh:

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52


CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC 53
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TOTAL QUALITY CONTROL – TQC) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở TP. HCM

3.1. Vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các 53
yếu tố phi tài chính3.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp 53
3.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sản xuất 57
3.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng 59

3.2. Vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm 60
chất lượng

3.2.1. Phân loại chi phí bảo đảm chất lượng 60
3.2.1.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm 60
3.2.1.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phầm 61
3.2.1.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong 61
3.2.1.4. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài 61

3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá chi phí bảo đảm chất lượng 62

3.2.2.1. Hệ số chi phí bảo đảm chất lượng trên doanh thu 63

3.2.2.2. Tỷ trọng các loại chi phí trong tổng chi phí bảo 67
đảm chất lượng

3.2.2.3. Tỷ trọng chi phí bảo đảm chất lượng phát sinh tại 70 các bộ phận trong tổng chi phí bảo đảm chất lượng

3.3. Một số kiến nghị về công tác kế toán 71
3.3.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 71
3.3.2. Hệ thống chứng từ, tài khoản 72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 75


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CL : chất lượng

KCS : nhân viên kiểm tra chất lượng

NVL : nguyên vật liệu

SP : sản phẩm

SX : sản xuất

TNHH : trách nhiệm hữu hạn

TQC : kiểm soát chất lượng toàn diện

Tp.HCM: thành phố Hồ Chí MinhDANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng tóm tắt nội dung chi phí bảo đảm chất lượng trong kiểm soát chất lượng toàn diện

Bảng 2.1: Tình hình mua nguyên vật liệu đầu vào tại một số doanh nghiệp sản xuất giày dép ở Tp.HCM các năm qua

Bảng 2.2: Tỷ lệ sản phẩm hỏng trong Qúi 1/2007 của một số doanh nghiệp sản xuất giày dép tại Tp. Hồ Chí Minh

Bảng 2.3: Trình độ văn hóa và tay nghề của công nhân trực tiếp sản xuất tại các doang nghiệp sản xuất giày dép ở Tp. Hồ Chí Minh

Bảng 2.4: Ước lượng chi phí bảo đảm chất lượng so với doanh thu của một số
doanh nghiệp sản xuất giày dép tại TP. Hồ Chí Minh

Bảng 2.5: Tổng hợp chi phí bảo đảm chất lượng Qúi 1/2007 tại Công ty TNHH B.S Việt Nam Footwear

Trang

29


40


43


45


48


48Bảng 3.1: Bảng đánh giá chất lượng nhà cung cấp 54

Bảng 3.2: Bảng báo cáo chất lượng các nhà cung cấp 55

Bảng 3.3: Bảng Ví dụ về chi phí tiêu chuẩn để giải quyết sự cố 56

Bảng 3.4: Báo cáo tình hình sản xuất tại Bộ Phận 57

Bảng 3.5: Báo cáo các khiếu nại của khách hàng 59

Bảng 3.6: Báo cáo tổng hợp chi phí bảo đảm chất lượng 62

Bảng 3.7: Bảng theo dõi hệ số chi phí bào đảm chất lượng trên doanh thu 63

Bảng 3.8: Bảng phân tích tình hình thực hiện “chi phí bảo đảm chất lượng” so 67 với kế hoạch Năm .

Bảng 3.9: Bảng theo dõi tỷ trọng các loại chi phí bảo đảm chất lượng trong 69 tổng chi phí bảo đảm chất lượng qua các Năm .
Bảng 3.10: Bảng theo dõi tỷ trọng chi phí bảo đảm chất lượng tại các bộ phận 70 trong tổng chi phí bảo đảm chất lượng

Bảng 3.11: Phiếu theo dõi thời gian sản xuất 72

Bảng 3.12: Danh mục tài khoản kế toán phục vụ cho việc kiểm soát chất lượng 73DANH MỤC HÌNH VẼTrang

Hình 1.1: Quan điểm truyền thống về Chi phí chất lượng 17

Hình 1.2: Quan điểm kiểm soát chất lượng toàn diện về Chi phí chất lượng 17

Hình 1.3: Mối quan hệ giữa các loại chi phí bảo đảm chất lượng 29DANH MỤC SƠ ĐỒTrang

Sơ đồ 1.1: Chất lượng theo quan điểm nhà sản xuất và khách hàng 7


Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kiểm soát chất lượng toàn diện 16

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ phận kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày 33
dép

Sơ đồ 2.2: Quy trình các công đoạn sản xuất chủ yếu trong các doanh 36
nghiệp sản xuất giày dép ở Tp.HCM


Xem Thêm: Vận dung kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dung kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày sẽ giúp ích cho bạn.