Kiểm toán nhà nước


Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu
vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán
ngân sách địa phương
chủ nhiệm đề tài


nguyễn văn đức


Hà Nội - 2003

ĐỀ TÀI
VẬN DỤNG QUY TRèNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG MỘTCUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
LỜI MỞ ĐẦU


Lĩnh vực chi kiểm toỏn ngõn sỏch về đầu tư XDCB là một vấn đề được quan tõm nhiều nhất. Cõu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm toỏn về lĩnh vực chi ĐTXDCB cú hiệu quả nhất trong điều kiện được bố trớ quỹ thời gian và nhõn sự cú hạn cho một cuộc kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn ngõn sỏch ĐP.Trong khi đú, hằng năm bỏo cỏo quyết toỏn ngõn sỏch địa phương về lĩnh vực chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng khỏ lớn, từ 25 đến 30% tổng chi NSĐP. Đõy là một nội dung chi rất quan trọng của ngõn sỏch địa phương đểử đầu tư xõy dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho cỏc hoạt động kinh tế, chớnh trị, xó hội, an ninh - quốc phũng trờn địa bàn, tỏc động trực tiếp đến tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế-xó hội. Chi đầu tư XDCB liờn quan đến nhiều đối tượng, cơ quan trong việc quyết định đầu tư và quản lý chi. Đõy cũng là lĩnh vực chi hay cú thất thoỏt, ẩn chứa nhiều nguy cơ tiờu cực, tham nhũng, lóng phớ vốn cho ngõn sỏch.
Người làm kiểm toỏn luụn trăn trở trước cỏc vấn đề: Trỡnh tự kiểm toỏn bắt đầu từ đõu? Nội dung kiểm toỏn là gỡ? Phạm vi kiểm toỏn ở mức độ nào phự hợp với cỏc chuẩn mực kiểm toỏn quy định ? Phương phỏp kiểm toỏn tiến hành như thế nào? Cụng tỏc tổ chức quản lý, điều hành tổ kiểm toỏn, KTV ra sao để đạt mục tiờu đề ra ? Quy trỡnh kiểm toỏn ngõn sỏch nhà nước đó được ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-KTNN ngày 15/12/1999 của Tổng KTNN đó giải quyết một phần cho cỏc vấn đề trờn, tạo cơ sở định hướng thống nhất trong việc kiểm toỏn chi đầu tư XDCB núi riờng, và kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn ngõn sỏch núi chung.Tuy nhiờn,trong quỏ trỡnh ỏp

dụng Quy trỡnh vào cụng tỏc kiểm toỏn, cũn nhiều vấn đề cần bàn luận,nghiờn cứu bổ sung hoàn thiện. Qua hoạt động thực tế kiểm toỏn ngõn sỏch cỏc tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tõy Nguyờn, chỳng tụi đó vận dụng Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn dự ỏn đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn NSĐP nhằm đỏp ứng yờu cầu nhiệm vụ cụng tỏc ở lĩnh vực kiểm toỏn chi đầu tư XDCB đảm bảo chất lượng, hiệu quả kiểm toỏn, đạt được mục tiờu đề ra. Song trong thực tế, việc vận dụng Quy trỡnh này cũn nhiều vấn đề gõy lỳng tỳng,chưa nhất quỏn trong thực hiện kiểm toỏn.
Trong phạm vi đề tài này, chỳng tụi xin nờu lờn những vấn đề xoay quanh về việc vận dụng Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn dự ỏn đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn NSĐP, gúp phần định hướng thống nhất chung cho tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc kiểm toỏn chi DTXDCB trong một cuộc kiểm toỏn NSĐP, nhằm nõng cao chất lượng kiểm toỏn ở lĩnh vực này. Bố cục của đề tài gồm ba phần:
Chương 1: Nội dung kiểm toỏn chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toỏn NSĐP và sự vận dụng Quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn dự ỏn đầu tư XDCB.
Chương 2: Thực trạng cụng tỏc kiểm toỏn đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toỏn NSĐP.
Chương 3: Một số giải phỏp để nõng cao chất lượng cụng tỏc kiểm toỏn chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toỏn NSNNĐP.
Đõy là những ý kiến từ thực tế đỳc kết qua cỏc năm hoat động kiểm toỏn tại cỏc tỉnh ở Miền Trung và Tõy nguyờn, bước đầu chưa phải là hoàn chỉnh. Vỡ thế, những điều trinh bày trong đề tài này chắc cũn nhiều hạn chế, thiếu sút. Tổ nghiờn cứu đề tài thuộc Kiểm toỏn Nhà nước khu vực III kớnh mong được sự đúng gúp ý kiến nhận xột, đỏnh giỏ của Hội đồng khoa học, Thủ trưởng cơ quan và Bạn đồng nghiệp.CHƯƠNG I
NỘI DUNG KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB TRONG CUỘC KIỂM TOÁN NSĐP VÀ SỰ VẬN DỤNG QUY TRèNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB


1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY TRèNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB:
1.1.1 Yờu cầu và đặc điểm chung của quy trỡnh:


1.1.1.1 Yờu cầu:


Cũng như cỏc quy trỡnh khỏc, quy trỡnh kiểm toỏn bỏo cỏo quyết toỏn dự ỏn đầu tư XDCB được Tổng Kiểm toỏn Nhà nước ban hành theo Quyết định số 09/1999/QĐ-KTNN ngày 28/12/1999 đều đảm bảo một số yờu cầu cơ bản như:
- Dựa trờn cơ sở Quy trỡnh kiểm toỏn của Kiểm toỏn Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 03/1999/QĐ-KTNN ngày 06/10/99 của Tổng Kiểm toỏn Nhà nước.
- Dựa vào cỏc đặc trưng cơ bản của đối tượng kiểm toỏn là cỏc cỏc dự ỏn xõy dựng của Nhà nước, được điều chỉnh bởi Quy chế quản lý đầu tư và xõy dựng ban hành kốm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chớnh phủ. Cụ thể: cụng trỡnh xõy dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn, nõng cấp, mua sắm thiết bị, mỏy múc khụng cần lắp đặt và sản phẩm cụng nghệ mới; dựỷ ỏn quy hoạch phỏt triển vựng, lónh thổ, quy hoạch phỏt triển Ngành, quy hoạch xõy dựng đụ thị, xõy dựng nụng thụn; cỏc cụng trỡnh XDCB và quản lý như XDCB tại cỏc dự ỏn vay nợ, viện trợ Chớnh phủ và cỏc dự ỏn khỏc của Nhà nước.
- Xuất phỏt từ địa vị phỏp lý của Kiểm toỏn Nhà nước để xõy dựng quy trỡnh, gồm cú: Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chớnh phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toỏn Nhà nước, Nghị định số 93/NĐ-CP của Chớnh phủ về việc Quy định chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và tổ chức bộ mỏy của


Xem Thêm: Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toá sẽ giúp ích cho bạn.