Mục lục Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các bảng iv Lời mở đầu . v Chương 1 – Cơ sở lý luận về chi phí và kiểm soát chi phí .1
1.1. Chi phí và phân loại chi phí 1
1.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng . 1
1.1.1.1. Chi phí sản xuất 1
1.1.1.2. Chi phí ngoài sản xuất 2
1.1.1.3. Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ 3
1.1.2. Phân loại chi phí theo ứng xử 3
1.1.2.1. Định phí 4
1.1.2.2. Biến phí 4
1.1.2.3. Chi phí hỗn hợp 5
1.1.3. Các cách phân loại chi phí khác nhằm mục đích ra quyết định . 8
1.1.3.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp . 8
1.1.3.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được . 8
1.1.3.3. Chi phí chênh lệch và chi phí chìm 8
1.1.3.4. Chi phí xác định và chi phí cơ hội . 9
1.2. Trung tâm trách nhiệm và phân loại trung tâm trách nhiệm .10
1.2.1. Trung tâm trách nhiệm .10
1.2.2. Phân loại trung tâm trách nhiệm .11
1.2.2.1. Trung tâm chi phí 11
1.2.2.2. Trung tâm doanh thu 13
1.2.2.3. Trung tâm lợi nhuậ 13
1.2.2.4. Trung tâm đầu tư 15
Chương 2 – Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty Mekong 17
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty .17
2.1.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .17
2.1.2. Sơ đồ tổ chức Công ty 18
2.1.3. Công tác tổ chức Phòng Kế toán 21
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Kế toán 21
2.1.3.2. Hình thức kế toán 23
2.2. Giới thiệu về phân loại chi phí tại Công ty 23
2.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng 23
2.2.1.1. Chi phí sản xuấ .23
2.2.1.2. Chi phí ngoài sản xuất 24
2.2.2. Phân loại chi phí theo ứng xử .26
2.2.2.1. Định phí .26
2.2.2.2. Biến phí 27

2.2.2.3. Chi phí hỗn hợp 27
2.2.3. Các cách phân loại chi phí khác nhằm mục đích ra quyết định 28
2.2.3.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 28
2.2.3.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được 28
2.2.3.3. Chi phí chênh lệch và chi phí chìm 29
2.2.3.4. Chi phí xác định và chi phí cơ hội .30
2.3. Nhận xét về cách phân loại chi phí tại Công ty 30
2.3.1. Ưu điểm 30
2.3.2. Hạn chế 31
2.4. Giới thiệu về các trung tâm trách nhiệm tại Công ty 31
2.4.1. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 31
2.4.2. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh .31
2.4.3. Phòng Kế toán 32
2.4.4. Phòng Hành chính – Nhân sự 33
2.4.5. Phòng Kỹ thuật 33
2.4.6. Phòng Sản xuất 34
2.5. Nhận xét về việc hình thành các trung tâm trách nhiệm tại Công ty 34
2.5.1. Ưu điểm 34
2.5.2. Hạn chế .35
2.6. Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty .35
2.6.1. Xây dựng các định mức chi phí, kế hoạch chi phí từng bộ phận .35
2.6.1.1. Rà soát, cập nhật, bổ sung các bộ phận phát sinh chi phí phù hợp với hoạt
động hiện tại của Công ty 35
2.6.1.2. Rà soát, cập nhập, bổ sung các khoản mục chi phí phù hợp với hoạt động
hiện tại của Công ty 36
2.6.1.3. Thống nhất nhận dạng định phí và biến phí trong chi phí phát sinh tại
Công ty 36
2.6.1.4. Thống nhất việc phân chia chi phí và phân bổ chi phí cho từng bộ phận 36
2.6.1.5. Thống kê các chi phí phát sinh theo từng bộ phận và theo từng khoản mục phí .37
2.6.1.6. Xây dựng định mức chi phí và kế hoạch chi phí từng bộ phận 37
2.6.2. Giao các định mức chi phí và kế hoạch chi phí được duyệt về các bộ phận kiểm soát 37
2.6.3. Phát động phong trào cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tiết kiệm chi phí 38
2.6.4. Công cụ kiểm soát chi phí 38
2.6.4.1. Tài khoản theo dõi
. 2
.6.4.2. Biểu mẫu báo cáo38
2.6.5. Tổng kết việc kiểm soát chi phí trong toàn công ty 40
2.7. Nhận xét về công tác kiểm soát chi phí tại Công ty 40

2.7.1. Ưu điể .40
2.7.2. Hạn chế .41
Chương 3 – Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 43
3.1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng
hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 43
3.2. Điều kiện áp dụng 44
3.3. Nguyên tắc chung .47
3.4. Xây dựng hàm dự toán chi phí và chế độ khoán chi phí từng bộ phận trong
Công ty 49
3.4.1. Phân loại các chi phí phát sinh trong Công ty 49
3.4.1.1. Chi phí biến đổi, chi phí cố định 49
3.4.1.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được .49
3.4.2. Phân loại các trung tâm trách nhiệm trong Công ty .49
3.4.3. Mã hóa chi phí, trung tâm trách nhiệm 50
3.4.3.1. Mã hóa chi phí 50
3.4.3.2. Mã hóa trung tâm trách nhiệm 51
3.4.4. Phân chia các chi phí chung cho các trung tâm trách nhiệm 51
3.4.5. Ước tính chi phí các trung tâm trách nhiệm .52
3.4.6. Xây dựng hàm khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty .53
3.4.7. Chế độ khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 54
3.4.7.1. Ký kết “Hợp đồng khoán ph” 54
3.4.7.2. Sơ kết tháng 55
3.4.7.3. Thanh lý hợp đồng khoán phí .55
3.4.7.4. Xử lý đối với các trung tâm trách nhiệm yếu kém 55
3.4.8. Công cụ thực hiện .55
3.4.8.1. Tài khoản theo dõi .55
3.4.8.2. Chứng từ, Biên bản 55
3.4.8.3.
Sosách 56
3.4.8.4. Báo cáo .57
3.5. Triển khai khoán chi phí thí điểm tại một số bộ phận trong Công ty 59
3.5.1. Khoán chi phí cho bộ phận Kinh doanh của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh .59
3.5.2. Khoán chi phí cho Phân xưởng 1 thuộc Phòng Sản xuất 63
3.5.3. Nhận xét về việc triển khai khoán chi phí tại hai bộ phận trọng tâm 66
3.5.3.1. Ưu điểm 66
3.5.3.2. Hạn chế .66
Kết luận
Tài liệu tham khả
Phụ lục

DANH MỤC CÁC BẢNG
Số Tên bảng Trang
1 Sơ đồ phân loại chi phí theo chức năng 1
2 Sơ đồ phân loại chi phí theo ứng xử 3
3 Ưu nhược điểm khi sử dụng các phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp 7


4 Mối liên hệ giữa trung tâm trách nhiệm, bộ phận tổ chức và báo cáo trách nhiệm
11
5 Báo cáo chi phí sản xuất 12
6 Báo cáo chi phí ngoài sản xuất 12
7 Báo cáo doanh thu 13
8 Báo cáo lợi nhuận 14
9 Báo cáo đầu tư 16
10 Các hạng mục công trình xây dựng cơ bản 17
11 Thống kê doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu 17
12 Sơ đồ tổ chức Công ty Mekong 19
13 Sơ đồ tổ chức Phòng Kế toán 21


14 Mối liên hệ giữa biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp và chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Mekong
26
15 Báo cáo chi phí sản xuất 39
16 Báo cáo chi phí ngoài sản xuất 39
17 Báo cáo doanh thu 40
18 Chuyển đổi các trung tâm doanh thu, chi phí thành trung tâm lợi nhuận 50
19 Thống kê chi phí các trung tâm trách nhiệm 53
20 Xây dựng hàm khoán chi phí cho các trung tâm trách nhiệm 54
21 Phiếu báo ngừng việc 56
22 Quyết toán tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất 57
23 Báo cáo chi phí sản xuất 58
24 Quyết toán khoán chi phí 59
25 Sơ kết tháng và quyết toán quý III/04 của bộ phân Kinh doanh 61
26 Sơ kết tháng và quyết toán quý III/04 của Phân xưởng 1 64


Xem Thêm: Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận tro
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận tro sẽ giúp ích cho bạn.