Công tác kế toán Nguyên liệu vật liệu tại Xí nghiệp X-18
MỤC LỤC ‎

TT Tên tiêu đề trang

1. Lời nói đầu 3
2. Chương I : Các vấn đề chung về kế toán NLVL 4
3. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 4
4. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 4
5. Phân loại nguyên liệu vật liệu 5
6. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 6
7. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 11
8. Thủ tục nhập kho NLVL 12
9. Thủ tục xuất kho NLVL 13
10. Các chứng từ kế toán có liên quan 13
11. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 14
12. Phương pháp thẻ song song 15
13. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16
14. Phương pháp sổ số dư 17
15. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 18
16. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 18
17. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 22
18. Chương II : Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X -18 25
19. Qúa trình phát triển của xí nghiệp 25
20. Giới thiệu về công ty Hà Thành 25
21. Giới thiệu về xí nghiệp X-18 25
22. Chức năng , nhiệm vụ , đặc điểm hoạt động SXKD,XN X-18 26
23. Công tác tổ chức quản lí , sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 27
24 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 32
25. Công tác phân loại NLVL 32
26 . Kế toán chi tiết NLVL 33
27. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33
TT Tên tiêu đề Trang
28. Thủ tục xuất kho NLVL và ví dụ minh hoạ 37
29. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại XN X-18 39
30. Bảng tổng hợp nhập -xuất tồn NLVL 44
31. Phương pháp tính giá gốc NLVL tại xí nghiệp 45
32. Kế toán tổng hợp nhập , xuất kho NLVL 47
33. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 47
34. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 47
35. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 52
36. Chương III : nhận xét và kiến nghị về công tác 60
kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18
37. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 60
38. Những ưu điểm và những tồn tại trong công 61
tác kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 .
39 . Một số ‎kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán 63
ở xí nghiệp X-18 .
40. Kết luận 64
41. Nhận xét của đơn vị thực tập . 65LỜI NÓI ĐẦU


Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động tạo ra sản phẩm .Một doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường , có tính cạnh tranh cao phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lí .Như vậy doanh nghiệp phải khai thác tốt các nguồn lực tài chính , phải quản lí và sử dụng có hiệu quả những nguồn nguyên nhiên vật liệu Bởi nguyên vật liệu là một trong những nhân tố chính để làm ra sản phẩm . Một sản phẩm tốt phải được làm ra từ nguyên liệu vật liệu có chất lượng , tuân theo đúng quá trình và quy cách tạo ra sản phẩm . Ngược lại nguyên vật liệu không được bảo quản ở kiện quy định đem vào sản xuất sẽ tạo ra những sản phẩm kém chất lượng . Nếu sản phẩm tốt giá thành thấp thì doanh nghiệp sẽ bán được và ngược lại . Nếu lãng phí nguyên vật liệu sẽ làm cho giá thành sản phẩm tăng ,chí phí sản xuất cũng tăng theo . Nguyên vật liệu kém chất lượng ,thiếu nguyên vật liệu sẽ làm cho quá trình sản xuất phải ngừng lại . Doanh nghiệp có thể không hoàn thành được hợp đồng đã kí kết với đối tác dẫn đến làm ăn thua lỗ Để khắc phục tất cả những ảnh hưởng của nguyên vật liệu đối với chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất kinh doanh , cần phải tổ chức tốt công tác kế toán nguyên liệu vật liệu . Vì kế toán nguyên vật liệu nhằm cung cấp thông tin một cách khoa học cho công tác quản lí nguyên vật liệu cả về mặt giá trị và hiện vật ở tất cả các khâu mua sắm , dự trữ , bảo quản , và sử dụng .
Từ các vấn đề đã phân tích ở trên ,chính là lí do em lựa chọn làm về đề tài kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18 - công ty Hà Thành -BQP để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp .Bản báo cáo này chắc chắn vẫn còn nhiều sai xót cần phải góp ý và chỉnh sửa .Em rất mong nhận được sự giúp đỡ , chỉ bảo của cô giáo.


Xem Thêm: Công tác kế toán Nguyên liệu vật liệu tại Xí nghiệp X-18
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán Nguyên liệu vật liệu tại Xí nghiệp X-18 sẽ giúp ích cho bạn.