Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp


  Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và bê tông Nam Định.

  Lời nói đầu

  Cùng với xu thế mở cửa,hội nhập của nền kinh tế thị trường toàn cầu trong thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nâng cao trình độ quản lý, công nghiệp hoá - hiện đại hoá dây truyền sản xuất, cải tiến kỹ thuật, mẫu mã và giảm giá thành sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

  Ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện, tồn tại của nền sản xuất hàng hoá, hạch toán kế toán là một công cụ hiệu quả trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc kế toán chi phí sản xuất chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng. tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, việc quản lý chi phí và giá thành một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.

  Với những kiến thức đã tiếp thu ở nhà trường và qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần xây lắp và bê tông thuỷ lợi Nam Định, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Được sự hướng dẫn của cô giáo Đào Vân Anh em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và bê tông Nam Định.

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài kiệu tham khảo, bố cục báo cáo gồm các nội dung sau :

  CHƯƠNG I - Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  CHƯƠNG II – Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và bê tông Nam Định.

  CHƯƠNG III – Một số kiến thức đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây lắp và bê tông Nam Định

  Do trình độ còn hạn chế, thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên bài báo cáo này của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các thầy cô giáo, của cán bộ phòng kế toán công ty để em có thêm kiến thức cho mình, phục vụ tốt cho quá trình công tác sau này

  Em xin chân thành cảm ơn!

  Sinh viên

  Bùi Thị Yến


  MỤC LỤC


  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

  I – SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3

  1. Chi phí sản xuất 3

  1.1 Khái niện chi phí sản xuất: 3

  1.2 Kết cấu nội dung chi phí sản xuất 3

  1.3 Phân loại chi phí sản xuất: 5

  1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 5

  1.3.2 phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí 6

  2. Giá thành sản phẩm. 7

  2.1 Giá thành sản phẩm- Khái niệm và bản chất 7

  2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 7

  2.2.1 Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 7

  2.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi và các chi phí cấu thành. 8

  3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm 8

  4. Vai trò và yêu cầu cơ bản của quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9

  5. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

  II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT. 10

  1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 10

  2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11

  2.1 phưong pháp tập hợp trực tiếp. 11

  2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp. 11

  3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thưòng xuyên 12

  3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 12

  3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 13

  1.1. Kế toán chi phí sản xuất chung: 14

  3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 16

  4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 16

  4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 16

  4.1 kế toán chi phí nguyên vật liệu trự tiếp. 16

  4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 17

  4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 17

  4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 17

  5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 18

  5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lưọng ước tính tương đương 18

  5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức hoặc chi phí kế hoạch 19

  III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 20

  1. Đối tượng tính giá thành- mối quan hệ giữa đối tưọng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 20

  2. Kỳ tính giá thành 21

  3. Phương pháp tính giá thành. 21

  3.1 Phương pháp tính giá thành phân bước 21

  3.3.1 Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm 21

  3.1.2 phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành NTP 22

  3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 23

  V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25

  1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. 25

  2. Phân tích đánh giá sản phẩm theo khoản mục chi phí. 25

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHƯCỨ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ BÊ TÔNG NAM ĐỊNH 27

  I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XL& BÊ TÔNG NAM ĐỊNH 27

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

  2. Những đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 28

  2.1 Thuyết minh sơ đồ hiện trường 30

  3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần xây lắp và bê tông Nam Định 31

  4 Tổ chức kế toán tại công ty CPXL$ BT Nam Định 31

  4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 31

  4.2 Hệ thống tài khoản sử dụng 32

  4.3 Hình thức tổ chức kế toán của công ty. 32

  4.3.1 Các sổ, the kế toán chi tiết 33

  4.3.2 Quy trình ghi sổ 33

  4. Hệ thống báo cáo tài chính 34

  II - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNGTY CPXL$BT NAM ĐỊNH 35

  1. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty. 35

  2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp 36

  3. Kế toấn tập hợp chi phí sản xuất 36

  3.1 Nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm: Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu. Trong đó: 36

  4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 5

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIÊN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ BÊ TÔNG NAM ĐỊNH 22

  I - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPXL$BT NAM ĐỊNH 22

  II MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ BÊ TÔNG NAM ĐỊNH. 24

  1. Sự cần thiét phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợpchi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXL$BT Nam Định 24

  2, Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí 25

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status