Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015
MỤC LỤCDanh mục các chữ viết tắt.
Danh mục các bảng, hình, biểu đồ. Danh mục các phụ lục.
Trang

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC ------------------------- 4

1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC----------------------------------------------------- 4

1.1.1 Khái niệm chiến lược ----------------------------------------------------------- 4

1.1.2 Phân loại chiến lược ------------------------------------------------------------ 5

1.1.3 Các yêu cầu cơ bản khi hoạch định chiến lược phát triển ngành --------- 7

1.2 QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ------------------------------------------- 8

1.2.1 Hoạch định mục tiêu phát triển ----------------------------------------------- 8

1.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài----------------------------------------------- 8

1.2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô ----------------------------------------- 8

1.2.2.2 Phân tích môi trường vi mô ----------------------------------------10

1.2.3 Phân tích môi trường bên trong ----------------------------------------------11

1.2.4 Các công cụ xây dựng chiến lược -------------------------------------------12

1.2.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài----------------------------12

1.2.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ--------------------------------14

1.2.5 Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển -------------------------------15

1.3 VAI TRÒ CỦA ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC -----------------------------------16

Kết luận chương 1 ----------------------------------------------------------------------------17CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM --- 18
2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KTĐL --------------------------------------------18

2.3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ---------------------------------------------18

2.3.2 Phân loại kiểm toán ------------------------------------------------------------19

2.1.1 Căn cứ vào mục đích ------------------------------------------------19

2.1.2 Căn cứ vào chủ thể kiểm toán--------------------------------------19

2.3.2 Chuẩn mực kiểm toán ---------------------------------------------------------20

2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KTĐL VIỆT NAM ------------------------------------20

2.3.2 Quá trình hình thành và phát triển -------------------------------------------20

2.3.2 Các đặc điểm cơ bản của ngành KTĐL Việt Nam ------------------------21

2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành KTĐL Việt Nam----------23

2.3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý --------------------------------------------------------25

2.3.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật -------------------------------------------------------27

2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KTĐL VIỆT NAM-----------------------------------------------------------29
2.3.2 Thực trạng hoạch định mục tiêu phát triển ---------------------------------29

2.3.2 Phân tích thực trạng môi trường hoạt động của ngành kiểm toán độc lập

Việt Nam ------------------------------------------------------------------------31

2.3.2 Thực trạng xây dựng và lựa chọn chiến lược ------------------------------34

2.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH KTĐL VIỆT NAM --------------------34

2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG -------------------------------------------------------------------40

2.3.2 Những thành tựu ---------------------------------------------------------------40

2.3.2 Những mặt tồn tại --------------------------------------------------------------42

Kết luận chương 2 ----------------------------------------------------------------------------43CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 --------------------- 44
3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM -----------------------44

3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM--------------------------46

3.2.1 Mục tiêu tổng quát -------------------------------------------------------------46

3.2.2 Mục tiêu cụ thể -----------------------------------------------------------------46

3.3 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KTĐL VIỆT NAM --48

3.3.1 Phân tích môi trường ----------------------------------------------------------48

3.3.1.1 Phân tích môi trường bên ngoài -----------------------------------48

3.3.1.2 Phân tích môi trường bên trong ------------------------------------62

3.3.2 Công cụ hoạch định ------------------------------------------------------------69

3.3.3 Lựa chọn chiến lược ----------------------------------------------------------71

3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC -----76

3.4.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý đối với ngành KTĐL---------------------76

3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực -----------------------------------------------------78

3.4.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp --------------------------------------79

3.4.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing ----------------------------------------------81

3.4.5 Nâng cao năng lực tài chính --------------------------------------------------82

3.4.6 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển -----------------------------82

3.4.7 Giải pháp khác ------------------------------------------------------------------83

3.5 CÁC KIẾN NGHỊ-----------------------------------------------------------------------83

3.5.1 Đối với Bộ tài chính -----------------------------------------------------------83

3.5.2 Đối với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam -------------------------84

3.5.3 Đối với các công ty kiểm toán------------------------------------------------85

Kết luận chương 3 ----------------------------------------------------------------------------85

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮTA&C Công ty kiểm toán và tư vấn.
AA Công ty kiểm toán Arthur Anderson.
AASC Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. AFC Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán.
AISC Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học. BCKT Báo cáo kiểm toán.
BTC Bộ tài chính. BCTC Báo cáo tài chính. CBCNV Cán bộ công nhân viên. CNTT Công nghệ thông tin
CP Cổ phần.
CTCP Công ty cổ phần. DN Doanh nghiệp.
DNNN Doanh nghiệp nhà nước. DNTN Doanh nghiệp tư nhân. ĐTNN Đầu tư nước ngoài.
E&Y Công ty kiểm toán Ernst & Young. EFE Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài. GDP Tổng sản phẩm trong nước.
GT Công ty kiểm toán Grant Thonton. HCSN Hành chánh sự nghiệp.
HTX Hợp tác xã.
IFAC Liên đoàn kế toán quốc tế.
IFE Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong. KTĐL Kiểm toán độc lập.
KTV Kiểm toán viên.
PwC Công ty kiểm toán PriceWaterHouseCoopers.
SWOT Ma trận phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ. TNHH Trách nhiệm hữu hạn.
VACO Công ty kiểm toán Việt Nam.
VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. WTO Tổ chức thương mại thế giới.
XHCN Xã hội chủ nghĩa.DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒBảng 1.1: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của Winn-Dixie ---------------- 13

Bảng 1.2: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của công ty ABC ------------------- 15

Bảng 1.3: Mẫu ma trận SWOT --------------------------------------------------------- 16

Bảng 2.1: Các sản phẩm dịch vụ của ngành KTĐL Việt Nam --------------------- 23

Bảng 2.2: Cơ cấu nhân sự của ngành KTĐL Việt Nam ----------------------------- 28

Bảng 2.3: Tổng doanh thu toàn ngành KTĐL theo loại dịch vụ ------------------- 35

Bảng 2.4: Tổng doanh thu toàn ngành KTĐL theo đối tượng khách hàng ------- 37

Bảng 2.5: Tổng doanh thu toàn ngành KTĐL theo loại hình công ty

kiểm toán ---------------------------------------------------------------------- 38

Bảng 2.6: Lợi nhuận sau thuế và một số chỉ tiêu tài chính của ngành KTĐL

Việt Nam ---------------------------------------------------------------------- 39

Bảng 3.1: Mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực năm 2015 ----------------------- 47

Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát giai đoạn 1998-2005 --- 48

Bảng 3.3: Tóm tắt văn bản pháp luật qui định về KTĐL---------------------------- 51

Bảng 3.4: Tình hình khách hàng của ngành KTĐL Việt Nam --------------------- 57

Bảng 3.5: Số KTV hành nghề giai đoạn 2003-2005 --------------------------------- 62

Bảng 3.6: Mức độ đáp ứng nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ DN về dịch vụ kế toán,

kiểm toán và tư vấn quản lý ------------------------------------------------ 64

Bảng 3.7: Danh sách các công ty kiểm toán là thành viên của các hãng

kiểm toán quốc tế ------------------------------------------------------------ 65

Bảng 3.8: Số lượng công ty kiểm toán theo hình thức sở hữu đến ngày

31/07/2006 -------------------------------------------------------------------- 67

Bảng 3.9: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài ------------------------------------ 69

Bảng 3.10: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ---------------------------------------- 70

Bảng 3.11: Ma trận SWOT ngành KTĐL Việt Nam --------------------------------- 71

Hình 1.1: Mạng lưới ô vuông thay đổi chiến lược-------------------------------------6
Hình 1.2: Mô hình xây dựng chiến lược ------------------------------------------------8

Biểu đồ 2.1: Tình hình tổng doanh thu toàn ngành KTĐL qua các năm ------------- 34
Biểu đồ 3.1: Thị phần (theo doanh thu) của ba công ty kiểm toán

nước ngoài năm 2005-------------------------------------------------------- 56


DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: 04 chỉ tiêu hoạt động chủ yếu của các công ty kiểm toán năm 2005. Phụ lục 2: Hệ thống chuẩn mực quốc tế về kiểm toán.
Phụ lục 3: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Phụ lục 4: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Kiểm toán độc lập là một ngành dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao, không chỉ cung cấp dịch vụ kiểm toán nhằm xác nhận sự tin cậy của các thông tin kinh tế, đặc biệt là thông tin tài chính, mà còn cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm giúp khách hàng đưa ra các giải pháp tối ưu về tài chính, kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp v.v. Các dịch vụ này rất cần thiết trong nền kinh tế thị trường.
Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh, đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng tăng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là cánh cửa gia nhập WTO đang được mở rộng. Mặt khác, chủ trương cổ phần hoá DNNN, phát triển thị trường chứng khoán của Nhà nước đang có những bước phát triển nhất định. Những sự kiện này yêu cầu Việt Nam phải phát triển và mở cửa thị trường KTĐL để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán và dịch vụ tư vấn ngày càng cao.
Thực tế, ngành KTĐL Việt Nam đang còn non trẻ, nhiều vấn đề còn tồn tại, yếu kém và phát triển chưa ổn định và bền vững, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Vì tầm quan trọng của ngành KTĐL Việt Nam đối với sự phát triển của kinh tế thị trường và thực trạng phát triển của nó, nên việc xây dựng chiến lược phát triển cho ngành KTĐL cho những năm tới trở nên cần thiết và cấp bách nhằm định ra một hướng đi thích hợp để phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường.

2. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa lại những vấn đề cơ bản nhất của chiến lược phát triển và những vấn đề cơ bản về hoạt động KTĐL để làm cơ sở lý luận cho việc định hướng chiến lược phát triển ngành KTĐL Việt Nam.
Đánh giá thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược phát triển của ngành

KTĐL Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay, đồng thời đánh giá những thành

tựu và những mặt còn tồn tại của ngành trong thời gian qua để có cái nhìn tổng quát về ngành KTĐL.
Phân tích các yếu tố của môi trường bên ngoài có tác động đến sự phát triển của ngành KTĐL để thấy được những cơ hội và những mối đe dọa đến ngành. Đồng thời phân tích các yếu tố nội bộ của ngành để nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài và nội bộ của ngành KTĐL Việt Nam, kết hợp với việc sử dụng các công cụ như ma trận EFE, IEF và SWOT để xây dựng các chiến lược phát triển cho ngành đến năm 2015. Đồng thời trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp định hướng để có thể thực hiện các chiến lược phát triển đã lựa chọn.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn này là phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp mô tả kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh và phương pháp chuyên gia.

4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ngành KTĐL Việt Nam trong đó bao gồm các công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam.

5. Phạm vi nghiên cứu

Tập trung phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty kiểm toán Việt Nam chủ yếu từ giai đoạn 2002-2005, trong đó nhấn mạnh đến các công ty kiểm toán trong nước. Phân tích các yếu tố của môi trường có tác động đến tình hình kinh doanh của các công ty kiểm toán Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng chiến lược phát triển cho ngành KTĐL Việt Nam đến nay 2015.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài này đưa ra một cách nhìn tổng quát về sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.
Các chiến lược phát triển và giải pháp của nó được đề cập trong đề tài này sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc hoạch định các chính sách vĩ mô về ngành KTĐL Việt Nam. Đồng thời nó cũng giúp cho các công ty kiểm toán có cơ sở và

thông tin trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho riêng công ty mình sao cho phù hợp với chiến lược phát triển của ngành.

7. Bố cục của luận văn

Luận văn này gồm 87 trang, 20 bảng biểu, 02 hình, 02 đồ thị và 04 phụ lục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm ba chương sau đây:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược;

Chương 2: Phân tích thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam;
Chương 3: Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập Việt

Nam đến năm 2015.


Xem Thêm: Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.