Hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH Macrsk Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.


Nhöõng kyù hieäu vieát taét ñöôïc söû duïng trong luaän vaên
ã SAP : System, Application, Product in data processing: heä thoáng phaàn meàm ñang söû duïng.
ã HFM: Hyperion Financial Management laø heä thoáng baùo caùo cuûa taäp ñoaøn maø taát caû caùc coâng ty con phaûi caäp nhaät soá lieäu bao goàm baùo caùo keát quaû kinh doanh, baûng caân ñoái keá toaùn vaø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä, HFM ñöôïc duøng ñeå hôïp nhaát baùo caùo ôû truï sôû chính.
ã BCS: Business Consolidation System laø moät heä thoáng ñöôïc duøng ñeå caäp nhaät hôïp nhaát soá lieäu vaø chuyeån soá lieäu töø heä thoáng SAP sang baùo caùo taäp ñoaøn laø HFM.
ã BPS: Business Planning Simulation laø heä thoáng caäp nhaät soá lieäu keá hoaïch hoaëc soá lieäu öôùc tính theo töøng trung taâm chi phí hoaëc trung taâm lôïi nhuaän.
ã BW: Business warehouse laø nôi chöùa taát caû caùc soá lieäu chuyeån qua töø SAP döôùi daïng toång hôïp. Ví duï taát caû caùc nghieäp vuï ñöôïc haïch toaùn trong SAP döùôi taøi khoaûn löông, nhöng treân BW chæ theå hieän soá toång hôïp soá dö cuûa taøi khoaûn ngay thôøi ñieåm keùo baùo caùo.
ã CC :Cost Center laø trung taâm chi phí.

ã CCA : Cost center Analys: baùo caùo phaân tích chi phí ñöôïc döôùi daïng toång hôïp caùc trung taâm chi phí.
ã DSO: Document Sales Order : ñôn baùn haøng thöïc teá xaûy ra, caên cöù ñeå ghi nhaän doanh thu vaø phaûi thu.
ã DSO: Daily sales outstanding: coâng nôï phaûi thu tính trung bình theo ngaøy ñöôïc tính baèng coâng thöùc coâng nôï thôøi ñieåm nhaân cho 91 ngaøy chia cho doanh thu ba thaùng hoaëc doanh thu 13 tuaàn.
ã ERP : Enterprise Resource Planning: laø moät thuaät ngöõ ñöôïc duøng lieân quan ñeán moïi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp do phaàn meàm maùy tính hoã trôï vaø thöïc hieän caùc qui trình xöû lyù moät caùch töï ñoäng hoùa, ñeå giuùp caùc doanh nghieäp quaûn lyù caùc hoaït ñoäng then choát bao goàm: keá toaùn, phaân tích taøi chính, quaûn lyù mua haøng, quaûn lyù haøng toàn kho, hoaïch ñònh vaø quaûn lyù saûn xuaát, quaûn lyù quan heä vôùi khaùch haøng, quaûn lyù nhaân söï, theo doõi ñôn haøng, quaûn lyù baùn haøng
ã FACT : Finance and Accounting for Container Transport: phaàn meàm SAP

ñöôïc vieát cho Maersk vaø ñoåi teân thaønh FACT.

ã GAAP: Generally Accepted Accounting Principle: nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc coâng nhaän.
ã GCSS : Global Customer Service System: heä thoáng dòch vuï khaùch haøng toaøn caàu duøng ñeå caäp nhaät caùc soá lieäu veà taøu beø vaø caùc ñaët haøng cuûa khaùch haøng.
ã GR : Goods receipt: phieáu nhaän haøng.

ã GSC : Global Service Center: trung taâm dòch vuï toaøn caàu xöû lyù caùc nghieäp vuï ñöôïc thieát laäp vôùi qui trình saün coù vaø theo qui trình nhö vaäy maø thöïc hieän, khoâng ñöôïc ñi khaùc qui trình.
ã IAS: International Accounting Standards: chuaån möïc keá toaùn quoác teá

ã IHB: Inhouse banking: heä thoáng ngaân haøng noäi boä chæ duøng trong noäi boä cuûa Line, soá dö treân ngaân haøng naøy chæ mang tính chaát coâng nôï giöõa coâng ty meï hoaëc caùc coâng ty noäi boä, khoâng phaûi laø moät ngaân haøng thöïc söï beân ngoaøi.
ã IO: Internal Order: laø moät soá tham chieáu ñöôïc ñaët theâm ñeå chi tieát hoùa cho moät loaïi taøi saûn, moät nhaân vieân, hoaëc moät coâng tai ner.
ã IR: Invoice receipt: laø moät böôùc trong heä thoáng ghi nhaän hoùa ñôn ñaõ ñöôïc nhaän ñeå chuaån bò tieáp cho quaù trình thanh toaùn.
ã MARS: Maersk Automatical Rating System: heä thoáng caäp nhaät giaù cuûa caùc chuyeán vaän chuyeån do boä phaän baùn haøng chòu traùch nhieäm.
ã METS+: Maersk Electronic Transportation System Plus: heä thoáng caäp nhaät chi tieát caùc chuyeán vaän chuyeån do boä phaän hoaït ñoäng chòu traùch nhieäm.
ã MM : Material Management: quaûn lyù vaät tö do boä phaän hoaït ñoäng chòu traùch nhieäm ñeå caäp nhaät vieäc mua haøng hoùa hoaëc dòch vuï duøng cho chi phí hoaït ñoäng.
ã MODS : Maersk Operating and Documentation System: heä thoáng caäp nhaät chöùng töø cuûa Maersk.
ã MSO: Master Sales Order: leänh baùn haøng öôùc tính mang tính chaát keá hoaïch.
ã PA: Profitability Analys: phaân tích khaû naêng lôïi nhuaän.

ã PC : Profit Center: trung taâm lôïi nhuaän

ã PCA : Profit Center Analys: baùo caùo phaân tích caùc trung taâm lôïi nhuaän.

ã PO : Purchase order: ñôn ñaët haøng.

ã SO: Sales Order: leänh baùn haøng.

ã SSC: Shared Service Center: trung taâm cung caáp dòch vuï duøng ñeå theo doõi caùc vaán töø ñöôïc neâu ra töø caùc quoác gia.
ã SSP: Self Service Procurement: heä thoáng mua haøng cho caùc loaïi haøng hoùa maø khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hoaït ñoäng maø laø chi phí haønh chính.
ã TEM : Travelling Expense Management: heä thoáng chi phí coâng taùc.

ã VAS : Vietnamese Accounting Standards: chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam
MUÏC LUÏC
Lôøi môû ñaàu 6
Lyù do choïn ñeà taøi 6
Muïc tieâu nghieân cöùu .6
Noäi dung nghieân cöùu ñeà taøi 7
Phöông phaùp nghieân cöùu 8
Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn 9
1.1 Moät soá vaán ñeà chung veà heä thoáng .9
1.1.1 Khaùi nieäm 9
1.1.2 Phaân loaïi 9
1.2 Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù 10
1.2.1 Khaùi nieäm 10
1.2.2 Vai troø 11
1.2.3 Caáu truùc heä thoáng thoâng tin quaûn lyù 13
1.2.4 Cô cheá vaän haønh 15
1.3 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn 18
1.3.1 Khaùi nieäm 18
1.3.2 Vai troø 19
1.3.3 Caáu truùc 19
1.3.4 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn taøi chính 20
Chöông 2 : Heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi coâng ty Maersk Vieät Nam
.34
2.1 Giôùi thieäu toång quaùt veà coâng ty Maersk .34
2.2 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi coâng ty Maersk Vieät Nam 36
2.2.1 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn taøi chính 36 a. Chu trình phaûi traû nhaø cung caáp 37 b. Chu trình phaûi thu khaùch haøng 50 c. Heä thoáng thoâng tin keá toaùn toång hôïp 55
2.2.2 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn quaûn trò 59 a. Trung taâm chi phí vaø trung taâm lôïi nhuaän 60 b.BW (Business Warehouse): kho döõ lieäu 61 c. BPS (Business Planning Simulation) : hoaïch ñònh soá lieäu keá hoaïch 61 d. BCS (Business Consolidation System): heä thoáng hôïp nhaát 62 e. HFM (Hyperion Financial Management): quaûn trò taøi chính caáp cao 62
2.3 Moät soá nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi Maersk

2.3.1 Nhaän xeùt veà phaàn meàm 64
2.3.2. Nhaän xeùt heä thoáng thoâng tin keá toaùn 67

Vieät Nam 64
Chöông 3 : Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi Maersk
Vieät Nam 75
3.1 Quan ñieåm hoaøn thieän .75
3.1.1 Naâng cao khaû naêng hoäi nhaäp toaøn caàu trong moâi tröôøng tin hoïc hoùa keá toaùn 75
3.1.2 Goùp phaàn taêng cöôøng chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa coâng taùc keá toaùn
76
3.1.3 Hoã trôï tích cöïc cho vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh doanh nghieäp 76
3.2 Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän .77
3.2.1 Hoaøn thieän caùc boä phaän caáu thaønh heä thoáng thoâng tin keá toaùn 77
3.2.2 Caùc giaûi phaùp nhaèm öùng duïng hieäu quaû phaàn meàm FACT vaøo heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi Maersk Vieät Nam 85 a. Vaøi neùt khaùi quaùt veà vieäc söû duïng phaàn meàm FACT taïi Maersk Vieät Nam 85 b. Caùc giaûi phaùp veà nhaân söï 89 c. Caùc giaûi phaùp öùng duïng cho moät soá phaàn haønh keá toaùn taïi Maersk Vieät Nam 90 d. Caùc ñieàu kieän ñeå öùng duïng SAP taïi coâng ty Vieät Nam 95
3.3 Moät soá kieán nghò vôùi coâng ty Maersk .98Keát luaän .101
HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN COÂNG TY TNHH MAERSK VIEÄT NAM – THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP


LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Lyù do choïn ñeà taøi

Ngaøy nay, trong ñieàu kieän phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin, taát caû caùc lónh vöïc, caùc ngaønh ngheà ñeàu öùng duïng tin hoïc ñeå thöïc hieän coâng vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa mình. Trong lónh vöïc keá toaùn cuõng nhö theá, ña phaàn caùc doanh nghieäp ñeàu söû duïng phaàn meàm keá toaùn, ñeå thöïc hieän vieäc thu thaäp, xöû lyù, toång hôïp vaø cung caáp thoâng tin cho caùc ñoái töôïng söû duïng.

Do nhu caàu tin hoïc hoùa trong coâng taùc keá toaùn, ñoøi hoûi phaûi coù 1 phaàn meàm chính xaùc, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa doanh nghieäp neân caùc doanh nghieäp caàn bieát roõ heä thoáng thoâng tin keá toaùn cuûa doanh nghieäp mình ñeå tö vaán cho caùc chuyeân gia laäp trình chuyeån ñoåi ngoân ngöõ keá toaùn cuûa chuùng ta vaøo trong phaàn meàm tin hoïc. Vì leõ ñoù, heä thoáng thoâng tin keá toaùn ñoùng moät vai troø quan troïng trong coâng taùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn cuûa doanh nghieäp nhaát laø trong thôøi ñaïi tin hoïc hoùa.

Muïc tieâu nghieân cöùu

Vieät Nam laø nöôùc ñang phaùt trieån vaø caùc ngaønh ngheà saûn xuaát vaø thöông maïi chieám moät tæ troïng töông ñoái lôùn. Heä thoáng thoâng tin keá toaùn cuûa ngaønh dòch vuï coù ñaëc tröng khaùc so vôùi caùc ngaønh ngheà khaùc, nhaát laø ngaønh vaän taûi ñöôøng bieån vaø kho vaän. Muoán quaûn lyù toát caùc ñôn haøng, doanh thu chi phí, caàn xem xeùt nhöõng öu ñieåm vaø khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng keá toaùn.
Caùc taäp ñoaøn ña quoác gia luoân xaây döïng moät heä thoáng thoâng tin hoaøn chænh. Doanh nghieäp caøng lôùn, heä thoáng thoâng tin keá toaùn caøng chi tieát vaø phöùc taïp. Ñieån hình laø AP Moller vôùi ñaïi ñieän laø Maersk Vieät Nam taïi nöôùc ta, heä thoáng thoâng tin keá toaùn chi tieát ñeán töøng boä phaän chöùc naêng trong coâng taùc keá toaùn vôùi phaàn meàm ñang ñöôïc söû duïng laø FACT (Financial Accounting Containers Transportation).

Thoâng qua heä thoáng thoâng tin keá toaùn cuûa Maersk, chuùng ta seõ bieát ñöôïc caùch vaän haønh cuûa moät coâng ty dòch vuï vaän taûi taøu bieån, caùch thöùc kieåm soaùt veà maët keá toaùn. Töø ñoù, chuùng ta coù theå nhaän xeùt ñaùnh giaù ñeå giuùp cho caùc doanh nghieäp vaän taûi taøu bieån vaø kho vaän cuûa Vieät Nam öùng duïng caùc phöông phaùp keá toaùn tieân tieán vaøo quaûn lyù caùc hoaït ñoäng kinh doanh.

Noäi dung nghieân cöùu ñeà taøi

ã Moâ taû heä thoáng thoâng tin keá toaùn cuûa coâng ty Maersk Vieät Nam. Töø ñoù thaáy ñöôïc möùc ñoä ñaàu tö cuûa caùc coâng ty ña quoác gia vaøo heä thoáng thoâng tin keá toaùn ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu baùo caùo theo yeâu caàu cuûa doanh nghieäp vaø taäp ñoaøn.

ã Töø vieäc moâ taû phaân tích, suy ra öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng thoâng tin keá toaùn cuûa Maersk Vieät Nam, ñeà ra phöông phaùp giaûi quyeát khaéc phuïc nhöôïc ñieåm.

ã Neâu baät nhöõng ñieåm, neùt ñaëc tröng cuûa ngaønh vaän taûi taøu bieån vaø kho vaän maø doanh nghieäp Vieät Nam coù theå aùp duïng ñeå cho ngaøy caøng phuø hôïp hôn trong ñieàu kieän tin hoïc hoùa.

ã Neâu ra moät soá giaûi phaùp nhaèm öùng duïng moät phaàn meàm thích hôïp taïi coâng ty

Maersk Vieät Nam.
Phöông phaùp nghieân cöùu

Luaän vaên ñöôïc aùp duïng phöông phaùp phaân tích toång hôïp, phaân tích caùc phaàn haønh cuûa heä thoáng thoâng tin keá toaùn, caùc qui trình trong heä thoáng, nhöõng öùng duïng cuûa phaàn meàm, suy ra nhöõng nhöôïc ñieåm vaø öu ñieåm, töø ñoù toång hôïp ñöa ra caùc giaûi phaùp coù theå thöïc hieän ñoái vôùi coâng ty vaø moät soá caùc yù kieán xem xeùt cho vieäc aùp duïng vaøo caùc doanh nghieäp trong nöôùc.

Keát caáu ñeà taøi

Ñeà taøi bao goàm caùc chöông


Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn


Chöông 2: Heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi coâng ty Maersk Vieät Nam


Chöông 3: Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin keá toaùn taïi Maersk Vieät
Nam


Xem Thêm: Hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH Macrsk Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH Macrsk Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. sẽ giúp ích cho bạn.