Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, trong quá trình đó cơ hội mở ra rất nhiều nhưng thách thức cũng không hề ít đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải nắm bắt đư­ợc thời cơ, vư­ợt qua khó khăn thử thách để tồn tại và phát triển. Để có thể thực hiện đư­ợc điều đó thì hệ thống thông tin kịp thời, chính xác và có hiệu quả là một trong những yêu cầu bắt buộc.
Ngành dược phẩm là một ngành sản xuất kinh doanh đặc thù trong nền kinh tế quốc dân vói những sản phẩm phục vụ chủ yếu cho đông đảo quần chúng nhân dân. Chính vì vậy nó có ảnh hưởng xã hội rất rộng lớn. Trong xu hướng hội nhập và mở cửa hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có rất nhiều cơ hội để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết trong và ngoài nước để sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt, hợp túi tiền đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, hạn chế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành dược phẩm cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là trong việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm cũng như nghiên cứu sản xuất các loại dược phẩm đặc trị mà lâu nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để khắc phục khó khăn, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất, đầu tư­ thêm trang thiết bị công nghệ, mua quyền sáng chế thì việc tăng cư­ờng công tác quản lý là yêu cầu thật sự bức xúc và cần thiết hiện nay trong ngành dược phẩm.
Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm chí phí sản xuất, góp phần hạ giá thành sản phẩm là những biện pháp cơ bản giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận, giúp đưa sản phẩm đến tay đông đảo người tiêu dùng. Là điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính - kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế đặc biệt là thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm.
Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế hạch toán tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp dược phẩm nói riêng cho thấy kế toán, đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chưa bám sát vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Do đó việc chọn đề tài luận văn “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc” để nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn, có tính khả thi.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc.
Trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc.
3. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, đối tượng nghiên cứu của luận văn là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của ngành sản xuất công nghiệp, trong đó đi sâu nghiên cứu quy trình tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp phân bổ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm từ đó hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc.
4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm các loại dược phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc; cụ thể, đề tài nghiên cứu thực trạng tại 3 doanh nghiệp điển hình là:
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex
Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế đã khảo sát tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc trong những năm gần đây làm luận cứ để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng với các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, luận văn nghiên cứu, phân tích, các vấn đề lý luận và thực tiễn một cách khoa học và lôgíc.
Phần trình bày trong luận văn được kết hợp diễn giải với quy nạp, giữa lời văn và bảng biểu, sơ đồ minh hoạ.
6. Những đóng góp của luận văn
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Trình bày và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dược phẩm từ đó nêu rõ những kết quả và tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện.
Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dược phẩm.
7. Tên và kết cấu của luận văn
Tên: "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc"
Kết cấu:
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc
Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 5
1.1 Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 5
1.1.1 Chi phí sản xuất 5
1.1.1.1 Bản chất của chi phí sản xuất 5
1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh . 6
1.1.2 Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 12
1.1.2.1 Giá thành sản phẩm . 12
1.1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm 13
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14
1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 15
1.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 18
1.3.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính . 18
1.3.1.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . 18
1.3.1.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 25
1.3.1.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 27
1.3.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dưới góc độ kế toán quản trị . 31
1.3.2.1 Phương pháp xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo công việc 31
1.3.2.2 Phương pháp xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quá trình sản xuất 33
1.4 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 34
1.4.1. Tại Pháp . 34
1.4.2. Tại Mỹ . 37
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM THUỘC KHU VỰC MIỀN BẮC . 38
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM THUỘC KHU VỰC MIỀN BẮC . 39
2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc . 39
2.1.1 Đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 39
2.1.1.1 Đặc điểm sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm . 39
2.1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 42
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 46
2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 48
2.2.1 Nội dung chi phí sản xuất và việc quản lý chi phí sản xuất 48
2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 50
2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 50
2.2.2.2 Đối tượng, kỳ tính giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 50
2.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 52
2.2.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 53
2.2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 61
2.2.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 67
2.2.3.4 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 75
2.2.3.5 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất . 76
2.2.3.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 80
2.2.3.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 81
2.3 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 83
2.3.1 Ưu điểm . 83
2.3.2 Nhược điểm . 84
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM THUỘC KHU VỰC MIỀN BẮC . 87
3.1 Phương hướng phát triển của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc . 87
3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 88
3.3 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 90
3.3.1 Các yêu cầu cơ bản 90
3.3.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 91
3.4 Nội dung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm thuộc khu vực miền Bắc 91
3.4.1 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán tài chính 92
3.4.1.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi phí sản xuất 92
3.4.1.2 Hoàn thiện việc phân bổ công cụ, dụng cụ có giá trị lớn 92
3.4.1.3 Hoàn thiện hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất 93
3.4.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị . 96
3.4.2.1 Hoàn thiện việc phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị . 96
3.4.2.2 Xây dựng hệ thống chi phí sản xuất định mức và giá thành định mức 98
3.4.2.3 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí định mức . 102
3.4.2.4 Xây dựng các dự toán chi phí . 108
3.4.2.5 Xây dựng hệ thống báo cáo phục vụ kế toán quản trị 109
3.5 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện . 115
3.5.1 Về phía Nhà nước . 115
3.5.2 Về phía doanh nghiệp . 115
KẾT LUẬN 117
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118
PHỤ LỤC . 119
Phụ lục 01 120
Phụ lục 02 121
Phụ lục 03 122
Phụ lục 04 123
Phụ lục 05 123
Phụ lục 06 124
Phụ lục 07 125
Phụ lục 08 126
Phụ lục 09 126
Phụ lục 10 127
Phụ lục 11 128
Phụ lục 12 128
Phụ lục 13 129
Phụ lục 14 130
Phụ lục 15 130
Phụ lục 16 131
Phụ lục 17 132
Phụ lục 18 133
Phụ lục 19 134
Phụ lục 20 135
Phụ lục 21 136
Phụ lục 22 136
Phụ lục 23 137
Phụ lục 24 138


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược ph sẽ giúp ích cho bạn.