Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệpPhần mở đầu . 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 2
4. Phương pháp nghiên cứu . 2
5. Kết cấu của luận văn . 2
Chương 1 . 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN . 3
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 3
1.1. Lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp . 3
1.1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 3
1.1.1.1. Chi phí sản xuất . 3
1.1.1.2. Giá thành sản phẩm . 6
1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.1.3. Vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 8
1.1.4. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp . 9
1.1.4.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 9
1.1.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất . 10
1.1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 13
1.2. Hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp . 17
1.2.1. Bản chất của hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp 17
1.2.2. Vai trò hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp . 20
1.2.3. Phân loại hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp . 22
1.2.4. Nội dung hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí giá thành 22
1.2.4.1. Thông tin về các loại chi phí sản xuất 22
1.2.4.2. Thông tin về giá thành sản phẩm . 27
1.2.4.3. Thông tin về dự toán ngân sách 33
1.3. Mối quan hệ giữa hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với hệ thống thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp 35
1.4. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong việc gắn liền hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với mục đích quản trị doanh nghiệp . 36
1.4.1. Hạch toán CPSX và tính GTSP với mục đích quản trị doanh nghiệp của kế toán Mỹ. 36
1.4.2. Hạch toán CPSX và tính GTSP với mục đích quản trị doanh nghiệp của kế toán Pháp . 37
1.4.3. Những kinh nghiệm rút ra từ việc gắn hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm với mục đích quản trị doanh nghiệp của Mỹ và Pháp đối với Việt Nam . 40
Kết luận chương 1 . 45
Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Máy và thiết bị công nghiệp . 46
2.1. Tổng quan về Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp 46
2.1.1. Giới thiệu chung về lịch sử hình thành phát triển của Tổng công ty. 46
2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của TCTM và TBCN và các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty . 49
2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của TCTM và TBCN và các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty . 52
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của TCTM và TBCN . 52
2.1.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các doanh nghiệp thuộc TCTM và TBCN. 53
2.1.4. Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 54
2.1.4.1. Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và cơ cấu tổ chức sản xuất . 54
2.1.4.2. Hình thức tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty. 56
2.1.5. Đặc điểm cơ chế quản lý sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty ảnh hưởng đến quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 57
2.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp thuộc TCTM và TBCN 58
2.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí 58
2.2.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . 59
2.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 62
2.2.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 63
2.3. Thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc TCTM và TBCN 63
2.4. Đánh giá thực trạng hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí - giá thành tại các doanh nghiệp 64
2.4.1. Những kết quả đạt được 64
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 65
2.4.2.1. Tồn tại trong vận dụng chế độ kế toán tài chính về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 65
2.4.2.2. Tồn tại trong việc thiết lập và sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí - giá thành . 66
Kết luận chương 2: 68
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ Thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp . 69
3.1. Phương hướng phát triển và sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc TCTM và TBCN 69
3.1.1. Phương hướng phát triển của TCTM và TBCN từ năm 2006 đến năm 2010. 69
3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí- giá thành tại các doanh nghiệp thuộc TCTM và TBCN . 71
3.2. Các yêu cầu cơ bản và quan điểm định hướng khi hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí –giá thành tại các doanh nghiệp thuộc TCTM và TBCN 72
3.2.1. Các yêu cầu cơ bản 72
3.2.2. Quan điểm định hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí –giá thành. 73
3.3. các nội dung hoàn thiện 74
3.3.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu của kế toán tài chính . 74
3.3.1.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất . 74
3.3.1.2. Xây dựng tiêu thức phân bổ CPSXC 77
3.3.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu cung cấp thông tin kế toán quản trị chi phí- giá thành. 78
3.3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất nhằm cung cấp thông tin kế toán quản trị về các loại chi phí. 78
3.3.2.2. Xây dựng phương pháp xác định chi phí nhằm cung cấp kịp thời thông tin giá thành sản phẩm cho nhà quản trị 81
3.3.2.3. Xây dựng các định mức chi phí 85
3.3.2.4. Xây dựng hệ thống thông tin về dự toán sản xuất 88
3.3.2.5. Thiết kế tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán theo hướng cung cấp thông tin kế toán quản trị chi phí giá thành cho doanh nghiệp 90
3.3.2.6. ứng dụng thông tin kế toán quản trị cho việc ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn . 93
3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 98
3.4.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chuyên ngành . 98
3.4.2. Về phía các doanh nghiệp . 99
Kết luận chương 3 . 101
KẾT LUẬN . 102

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Chúng ta đang trong giai đoạn những năm đầu của thế kỷ XXI, thế kỷ đã có nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực: khoa học, công nghệ, thông tin, sinh học đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trên thế giới đã làm thúc đẩy sự phát triển của nhiều hoạt động khác, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh. Diệt vong hay tồn tại, thắng lợi hay thất bại, điều đó trong giai đoạn hiện nay có thể nói là phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thông tin. Vì vậy, các công ty, các doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế luôn phải suy nghĩ, tìm giải pháp làm thế nào để có thể thu được thông tin một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh quốc tế như vậy, Việt Nam sau gần 20 năm đổi mới cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành một nước có nền kinh tế đang phát triển khá ổn định, là nơi tập trung khá nhiều đầu tư của các nước Châu á và trên thế giới. Trước tình hình thế giới và trong nước như vậy, các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế của Việt Nam đã chú trọng, quan tâm rất nhiều đến yếu tố thông tin để có thể giành được vị trí trong nền kinh tế.
Ngành sản xuất công nghiệp là một ngành luôn được Nhà nước ta quan tâm và đặt vào vị trí quan trọng trong nền kinh tế, tuy vậy, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của nước ta trong những năm qua còn gặp khá nhiều khó khăn do cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém, công nghệ lạc hậu, chậm phát triển rất nhiều so với nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay, mặc dù đã có sự đi lên của một số doanh nghiệp, song lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất công nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn. Để có thể thu được lợi nhuận cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi cách giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới chỉ quan tâm đến khía cạnh này thì chưa đủ trong giai đoạn hiện nay, khi mà thông tin trở nên rất cần thiết cho các quyết định của doanh nghiệp. Chính vì vậy, hạch toán được chi phí sản xuất và tính giá thành chính xác mới chỉ là điều kiện cần, nhưng để đủ thì song song với điều đó là cần quan tâm làm thế nào để có thể cung cấp thông tin hữu ích nhất cho các nhà quản trị doanh nghiệp để có thể hoạch định nên các chiến lược, chính sách, quyết sách của doanh nghiệp.
Với ý nghĩa này, tác giả đã đi đến lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp”
2. Mục đích nghiên cứu.
- Hệ thống hoá lý luận chung về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, lý luận chung về hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
- Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm, thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
- Kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí, tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lý luận, tình hình thực tế hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm, thực tế hệ thống thông tin kế toán quản trị của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
4. Phương pháp nghiên cứu.
- Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với tư duy khoa học lô gíc để nghiên cứu.
- Ngoài ra để nghiên cứu luận văn còn sử dụng các phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, đối chiếu, quy nạp, diễn giải để đưa ra những nhận xét, kiến nghị.
5. Kết cấu của luận văn.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông ti
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông ti sẽ giúp ích cho bạn.