Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chínhLỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay công tác kiểm tra, kiểm soát cho thấy hầu như không thể quản lý, khai thác được các nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính nói riêng. Tại nhiều đơn vị việc điều hành thu chi các khoản thường diễn ra vô tội vạ do không có chuẩn mực, cơ chế nào để hướng dẫn, theo dõi, giám sát.
Trong khi đó, ngân sách nhà nước hàng năm vẫn phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng cho việc nuôi dưỡng và phát triển các đơn vị sự nghiệp có thu này. Thực tế cho thấy, nhà nước đang phải đầu tư cả kinh phí, phương tiện và trả lương cho nhiều người trong không ít những đơn vị sự nghiệp có thu để đi làm kinh tế phục vụ kinh doanh một cách đơn thuần. Sự mập mờ giữa kinh doanh và sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp có thu nên hầu hết những hàng hoá dịch vụ do họ cung cấp đều không thuộc đối tượng chịu thuế do Nhà nước quy định. Nhà nước chưa phân biệt rạch ròi các đơn vị sự nghiệp có thu để từ đó xây dựng cơ chế phù hợp cho nó phát triển.
Với cơ chế quản lý tài chính nói chung và cơ chế tổ chức hạch toán kế toán nói riêng tại các đơn vị sự nghiệp có thu hiện này càng làm cho sự mập mờ, sự quản lý của nhà nước đối với các đơn vị này trở nên khó khăn hơn. Để quản lý nguồn ngân sách nhà nước mà vẫn tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp có thu phát triển, nhà nước cần sớm thay đổi quan điểm quản lý tài chính trên mà trước hết là đổi mới cơ chế hạch toán kế toán tại các đơn vị này cho phù hợp.
Xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, tác giả mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính” .
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
- Nghiên cứu vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị kế toán.
- Nghiên cứu thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính.
- Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính.
- Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: tổ chức hạch toán kế toán tại hai đơn vị thành viên điển hình: Tạp chí Thị trường - Giá cả; Trung tâm Thẩm định gía - Bộ Tài chính.
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin để nghiên cứu lý luận cũng như các vấn đề thực tiễn một cách có logic.
- Kết hợp sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh để nghiên cứu và phân tích các vấn đề thực tiễn. Trên cơ sở đó đưa ra phương hướng và các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.
5. Đóng góp của đề tài
- Hệ thống hoá lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị kế toán
- Phân tích thực trạng và những tồn tại về công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính.
- Đề xuất phương hướng và biện pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính cũng như các điều kiện để thực hiện các biện pháp hoàn thiện.
6. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị kế toán.
Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính.


LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN . 4
1.1. Khái niệm, bản chất nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán 4
1.1.1. Khái niệm, bản chất . 4
1.1.2. Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán . 4
1.2. Nội dung của tổ chức hạch toán kế toán 6
1.2.1. Nội dung tổ chức công tác kế toán . 6
1.2.1.1. Tổ chức chứng từ kế toán . 6
1.2.1.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 12
1.2.1.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán . 15
1.2.1.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 21
1.2.2. Bộ máy kế toán . 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 35
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH . 36
2.1. Tổng quan về các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính 36
2.2. Cơ chế quản lý tài chính . 39
2.3. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính 44
2.3.1. Nội dung tổ chức công tác kế toán . 44
2.3.1.1. Tổ chức chứng từ kế toán . 44
2.3.1.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán . 48
2.3.1.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán . 52
2.3.1.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 55
2.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán 58
2.4. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính . 61
2.4.1. Những kết quả đạt được 61
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 62
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 75
CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH 76
3.1. Phương hướng hoạt động và phát triển của các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính đến năm 2015 76
3.2. Nội dung và giải pháp hoàn thiện 80
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính 80
3.2.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện . 81
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện . 83
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện . 97
KẾT LUẬN . 100
PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH . 102
1. Tạp chí Thị trường Giá cả . 102
2. Trung tâm Thẩm định giá 102
PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH . 104
1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Tạp chí Thị trường - Giá cả . 104
2. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Trung tâm Thẩm định giá 105
PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THUỘC BỘ TÀI CHÍNH . 107
1. Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại Tạp chí Giá cả - Thị trường . 107
2. Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại Trung tâm Thẩm định giá 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO 108


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tài chính sẽ giúp ích cho bạn.