PHẦN MỞ ĐẦU
I – Lý do chọn đề tài:

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế
nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị
trường có sự quản lí của Nhà nước. Công cuộc đổi mới này đề ra những yêu
cầu mới đối với hệ thống giáo dục. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ
thuật, thông tin liên lạc trên thế giới rất phát triển kéo theo sự thay đổi vô
cùng to lớn về yếu tố con người trong xã hội. Trong xã hội mới, tri thức là
yếu tố quyết định, con người là yếu tố trung tâm, là chủ thể của toàn xã hội,
do đó giáo dục con người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất
nước [26].
Để đáp ứng yêu cầu con người - nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự
phát triển của đÊt nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần tạo
ra những chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Trong những
năm gần đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã khuyến khích việc sử dụng đa dạng
các phương pháp dạy học tích cực nhằm hoạt động hóa người học. Muốn
được như thế, nguồn bài tập, câu hỏi cho nội dung kiến thức phải phong phú,
đa dạng.
Tuy vậy, với những môn học có mức độ tư duy cao và một khả năng
vận dụng kiến thức tổng hợp thì việc chuẩn bị dạng câu TNKQ là dường như
chưa đầy đủ, chưa có sự sáng tạo, nhạy bén và sự phát triển tư duy khoa học
cao. Do vậy, trong trường hợp này cần duy trì và phát triển hệ thống câu hỏi
và bài tập tự luận để xử lý thông tin và lĩnh hội tri thức môn học.[17]
Vì những lí do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Xây
dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa ”
và sử dụng chúng theo hướng dạy và học tích cực để phát triển năng lực tư
duy, độc lập, sáng tạo của người học.
II – Nội dung chính của đề tài:
Hệ thống câu hỏi và bài tập tự luận môn phân tích lí hoá của 3
chương:
- Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử.
- Chương II: Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử.
- Chương III: Các phương pháp tách, chiết và phân chia.

III – Nhiệm vụ của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài.
- Nghiên cứu đưa ra hệ thống câu hỏi và bài tập trong nội dung đề tài.
- Nghiên cứu hướng dẫn cách giải.
Phân loại thành các nhóm bài tập theo chủ đề, từ đó hệ thống hóa kiến thức
và bao quát được nội dung môn học của 3 chương này.
Từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Phân tích lí hóa”
trong các trường ĐHSP, CĐSP và ĐHKHTN, có sử dụng học phần
phân tích hóa lí.
MỤC LỤC
Mở đầu 1
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Nội dung chính của đề tài 2
III. Nhiệm vụ của đề tài 2
Chơng I Tổng quan 3
I.1 ý nghĩa của hệ thống bài tập 3
I.1.1 Tổng hợp và ôn luyện kiến thức 3
I.1.2 Phân loại bài tập và câu hỏi hoá học 5
I.1.3 Tác dụng của bài tập hoá học 6
I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải bài tập 7
I.2 Dạy học chú trọng phơng pháp tự học 7
I.2.1 Dạy học chú trọng rèn luyện phơng pháp tự học 8
I.2.2 Học thông qua tổ chức các hoạt động của sinh viên 8
I.2.3 Tăng cờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác 9
I.3 Xu hớng
phát triển của bài tập Hoá học hiện nay 9
I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi và bài tập căn cứ vào mức độ nhận thức và tduy
10
Chơng II Phơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyêntử
13
II.1 Cơ sở lý thuyết 13
II.1.1 Đặc điểm chung của phơng pháp đo quang phổ hấpthụ nguyên tử 13
II.1.2 Điều kiện tạo thành phổ hấp thụ nguyên tử 13
II.1.2.1 Quá trình nguyên tử hoá mẫu 13
II.1.2.2 Các phơng pháp nguyên tử hoá 14
II.1.2.3 Sự hấp thụ bức xạ cộng hởng
II.1.2.4 Phơng pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử 15
II.1.3 Cách loại trừ sai số do các nguyên tố đi kèm và sai số phông 17
II.2 Câu hỏi tự luận 18
II.3 Bài tập chương II 37
Chương III Ph
ơng pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử 60
III.1 Cơ sở lý thuyết 60
III.1.1 Đặc điểm chung của phương phỏp quang phổ phát xạ
nguyên tử 60
III.1.2 Sự tạo thành phổ AES 60
III.1.3 Bản chất của ph
ơng pháp phổ phát xạ nguyên tử 61
III.1.4 Sự kích thích, sự phát xạ và cờngđộ vạch phát xạ nguyên tử
III.2 Câu hỏi tự luận 63
III.3 Bài tập chương III 79
Chương IV Các phơng pháp tách, chiết và phân chia 97
IV.1 Cơ sở lý thuyết của phơng pháp chiết 97
IV.1.1 Định nghĩa và hệ số phân bố 97
IV.1.2 Hằng số chiết 97
IV.1.3 Các yếu tố ảnh hởng
đến quá trình chiết hoá học 98
IV.1.3.1 ảnh hởngcủa H+ trong pha nớc
IV.1.3.2 ảnh hởng của hiệu ứng muối 99
IV.1.3.3 ảnh hởng của tác nhân chiết 100
IV.1.3.4 Điều kiện chiết 101
IV.2 Cơ sở lý thuyết của phơng pháp sắc ký 101
IV.2.1 Thời gian lu
102
IV.2.2. Thể tích lu
104
IV.2.3 Sắc ký khí (GC) 105
IV.2.3.1 Sắc ký khí - rắn (GSC) 105
IV.2.3.2 Sắc ký khí - lỏng (GLC) 105
IV.3 Cơ sở lý thuyết của ph
ơng pháp tách 106
IV.3.1 Tách chất bằng ph
ơng pháp chng
cất 106
IV.3.1.1 Cân bằng lỏng hơi của hệ hai hay nhiều cấu tử 106
IV.3.1.2 Xác định số đĩa lý thuyết và tỷ số hồi lu
bằng ph
ơng
pháp MC Cabe – Thielo
106
IV.3.1.3 Xác định số đĩa lý thuyết cực tiểu và tỷ số hồi lucựctiểu theo phơng pháp MC Cabe – Thielo
107
IV.3.1.4 Xác định đờngkính của cột chngcất và chiều caocủa cột chngcất cho yêu cầu tách đã cho
107
IV.4 Câu hỏi tự luận 108
IV.5 Bài tập chương IV 131
KẾT LUẬN 151
TÀI LIỆU THAM KHẨO
[charge=450]http://up.4share.vn/f/65545c5154545256/LV_08_SP_HH_NTT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá sẽ giúp ích cho bạn.