Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Công

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU


Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
1
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất : 1
1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 1
1.1.3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2


1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
3
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 3
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9


1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
10
1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : 10
1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.3.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm 10


1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
10
1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí phát sinh thực tế 11
1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 11


1.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.
14
1.5.1. Phương pháp trực tiếp 14
1.5.2. Phương pháp hệ số 15
1.5.3. Phương pháp tỷ lệ 15
1.5.4. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 15
1.5.5. Phương pháp theo đơn đặt hàng 15
1.5.6. Phương pháp định mức 16
1.5.7. Phương pháp liên hợp 16
1.5.8. Phương pháp phân bước 16


1.6. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
17

trình sản xuất


1.8.3. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dựa trên cơ
22 sở hoạt động (ABC).


1.9. Kinh nghiệm về thực hiện Kế toán chi phí ở một số nước trên thế giới. 23
1.9.1. Quá trình hình thành và phát triển của kế toán chi phí trên thế giới 24
1.9.2. Nhận thức khác nhau về kế toán chi phí ở một số nước
1.9.3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện kế toán chi phí ở một số nước trên thế giới 25


26


Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG
2.1 Tổng quan về Công ty Dệt May Thành Công 28


2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt May Thành Công 28


2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 28


2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Dệt may Thành Công 29


2.1.4. Quy mô sản xuất và kinh doanh 31


2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 31


2.2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự 31

doanh của Công ty Dệt May Thành Công


2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản phẩm tại công ty
46
Dệt May Thành Công


2.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46


2.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 47


2.5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 47


2.5.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48


2.6. Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
53 thành sản phẩm tại công ty


2.6.1 Nhận xét chung về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại
53 công ty


2.6.2 Nhận xét về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 59


2.6.2.1 Về chứng từ sử dụng 59


2.6.2.2 Về tài khoản sử dụng 60


2.6.2.3 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 60


2.6.2.4 Phương pháp hạch toán giá xuất kho 61


2.6.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 62


Tình quản lý trang thiết bị, vật tư, lao động và các khoản chi phí khác

2.6.2.6

62 thuộc lĩnh vực sản xuấtCHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ


SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG
3.1. Các quan điểm và mục tiêu phát triển của công ty 64


3.2. Các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển của Công ty 65


3.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
67 thành sản phẩm tại công ty


3.3.1. Hoàn thiện các phương pháp kế toán 68


3.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 87


Tin học hoá công tác kế toán nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế

3.3.3.

91 toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm3.3.4. Giải pháp về xác định giá trị hàng tồn kho 94


3.3.5. Thiết lập mối quan hệ thông tin giữa các bộ phận 96


3.3.6. Hoàn thiện hệ thống chứng từ và quyết toán doanh thu, chi phí. 98


3.4. Các kiến nghị 101


Đối với cơ quan quản lý. 101


Đối với lãnh đạo công ty 103


Kết luận chương 3 105


Phần Kết luận 106


Tài liệu tham khảo


Phần Phụ lục

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC


Phụ lục 1: Các giai đoạn phát triển của Công ty Dệt May Thành Công


Phụ lục 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2002 – 2006


Phụ lục 3: Các mẫu phiếu xuất nhập kho


Phụ lục 4: Quyết định ban hành định mức chi phí Ngành Đan


Phụ lục 5: Bảng định mức chi phí ngành Đan


Phụ lục 6: Quy chế hạch toán chi phí Ngành ĐanNHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
TSCĐ : Tài sản cố định XDCB : Xây dựng cơ bản NVL : Nguyên vật liệu SXKD : Sản xuất kinh doanh CN : Công nhân
SPDD : Sản phẩm dở dang NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp TK : Tài Khoản
KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm

LỜI MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài


Để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển sản xuất của doanh nghiệp mình, một trong những biện pháp được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm hiện nay là công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Mục tiêu của công tác quản lý chi phí là đảm bảo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được tính đủ chi phí sản xuất, đồng thời doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát được chi phí sản xuất của mình.
Để đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá đầu ra của sản phẩm được thị trường chấp nhận là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.
Trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, Ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, buộc các doanh nghiệp Ngành dệt may phải đổi mới phương thức quản lý, giảm chi phí sản xuất xuống bằng với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các nước trên thế giới có cùng trình độ sản xuất với Việt Nam, đảm bảo khả năng cạnh tranh và tồn tại.
Trong bối cảnh đó, Công ty Dệt May Thành Công đã chủ động triển khai các giải pháp đổi mới quản lý và điều hành sản xuất, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý chi phí sản xuất trong Công ty. Vì vậy, chúng tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt May Thành Công” làm mục tiêu nghiên cứu với mong muốn tìm ra những giải pháp thích hợp góp phần vào công việc đổi mới phương thức quản lý của Công ty Dệt May Thành Công nói riêng và các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam nói chung để góp phần vào sự phát triển của Ngành dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
2. Mục đích nghiên cứu


Nghiên cứu về mặt lý luận kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm, cũng như phương pháp quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hiện nay tại Công ty dệt may Thành Công, từ đó đưa ra những giảipháp phù hợp để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách nhanh nhất, chính xác nhất, cung cấp kịp thời mọi thông tin về chi phí phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo Công ty.
3. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu


Đề tài được nghiên cứu và thực hiện với phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với việc thống kê, so sánh và phân tích để làm sáng tỏ thêm các nội dung nghiên cứu.
Các giải pháp đổi mới được đề xuất thông qua quá trình phân tích thực trạng tại doanh nghiệp và được kiểm nghiệm thực tế trong suốt quá trình triển khai đề tài.
4. Những đóng góp mới của đề tài


Đề tài đã nghiên cứu và hoàn thiện được các nội dung sau:


- Hoàn thiện được công tác kết toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt May Thành Công.
- Xây dựng được mô hình tổ chức bộ máy kế toán mới phù hợp với nhu cầu quản lý của Công ty, trong đó hoàn chỉnh được bộ máy kế toán quản trị của Công ty, kể cả tổ chức nhân sự và phương pháp thực hiện kế toán quản trị.
- Tổ chức giải pháp tin học hoá công tác kế toán để tăng hiệu quả quản lý chi phí và điều hành sản xuất của Công ty. Hoàn chỉnh mối quan hệ công tác giữa bộ phận kế toán với các đơn vị khác trong công ty.
5. Bố cục của luận văn


Luận văn được trình bày trong 142 trang. Ngoài 25 trang gồm mục lục, lời mở đầu và phụ lục, 107 trang nội dung được kết cấu như sau:
Chương 1: Khái luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Dệt May Thành Công
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt May Thành Công.
-------------------------------


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Côn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Côn sẽ giúp ích cho bạn.