Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập BCTC và BC kế toán quản trị tại các Công ty xổ số kiến thiết ở các tỉnh Nam Trung bộMỤC LỤC
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

DANH MỤC CÁC BIỂU (PHỤ LỤC) CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1 TNG QUAN VỂ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 4

1.1. BÁO CÁO KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN 4
1.1.1. Định nghĩa báo cáo kế toán 4
1.1.2. Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính 6
1.1.3. Đối tượng sử dụng báo cáo kế toán quản trị 7
1.2. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN 7
1.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO KẾ TOÁN 8
1.3.1. Yêu cầu đối với báo cáo tài chính 8
1.3.2. Hệ thống báo cáo tài chính và những thông tin chủ yếu 13
1.3.3. Yêu cầu nội đối với báo cáo kế toán quản trị 15
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 16
CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI
CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT17
2.1. HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XỔ SỐ KIẾN THIẾT 17
2.1.1. Khái niệm về xổ số 17
2.1.2. Hoạt động xổ số kiến thiết 20
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại các công ty xổ số kiến thiết 24
2.1.4. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 28
2.1.5. Đặc điểm lập báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 29
2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ VIỆC ÁP DỤNG BÁO CÁO TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT K
31
2.2.1. Thực trạng lập báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết 31

2.2.2. Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị tại các công ty xổ số kiến thiết 34

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC NAM TRUNG BỘ 38

2.3.1. Đánh giá thực trạng lập báo cáo tài chính của các công ty xổ số kiến thiết

khu vực Nam Trung bộ 38

2.3.2. Đánh giá thực trạng lập báo cáo quản trị của các công ty xổ số kiến thiết

khu vực Nam Trung bộ 40

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 41

CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC CÔNG TY XSKT KHU VỰC NAM TRUNG
BỘ 43

3.1. SỰ CẦN THIẾN PHẢI HOÀN THIỆN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC
NAM TRUNG BỘ 43

3.1.1. Hoàn thiện lập báo cáo tài chính và quản trị giúp cho công ty có cơ sở

thực tế xây dựng chiến lược phát triển 43

3.1.2. Hoàn thiện lập báo cáo tài chính và quản trị giúp cho cơ quan quản lý
Nhà nước nắm được thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 44
3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ TẠI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT
45
3.2.1. Lập báo cáo tài chính 45

3.3.2. Lập báo cáo quản trị 53

3.3 NHỮNG ĐIỂU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỤC HIỆN GIẢI PHÁP 80

3.3.1. Về phía ngành xổ số kiến thiết 80

3.3.2. Về phía các công ty xổ số kiến thiết 84

KẾT LUẬN 88


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, BIỂU

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại các công ty xổ số kiến thiết khu

vực Nam Trung bộ 25

Sơ đồ 2: Sơ đồ trình tự hạch toán tại các công ty xổ số kiến thiết 27
Sơ đồ 3: Quy trình lập bảng cân đối kế toán tại các công ty XSKT 31

Sơ đồ 4: Quy trình lập bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại các

công ty xổ số kiến thiết 32

Sơ đồ 5: Quy trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty xổ số kiến

thiết 33

Sơ đồ 6: Quy trình lập thuyết minh báo cáo tài chính tại các công ty xổ số

kiến thiết 34
Sơ đồ 7: Lập dự toán tổng hợp 57
Biểu 1 : Dự toán tiêu thụ năm 2007 61
Biểu 2 : Dự toán chi phí trả thưởng năm 2007 62
Biểu 3 : Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý năm 2007 63
Biểu 4 : Dự toán chi phí trực tiếp phát hành năm 2007 64
Biểu 5 : Dự toán mua vào và tồn kho hàng hóa 2007 64
Biểu 6 : Dự toán tiền mặt năm 2007 65
Biểu 7 : Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 66
Biểu 8 : Dự toán bảng cân đối kế toán 2007 67
Bảng 1: Báo cáo phân tích doanh thu hoà vốn 71
Bảng 2: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh năm 2006 76
Bảng 3: Báo cáo tình hình SXKD, lao động, tiền lương và thu nhập năm 2006 77
Bảng 4: Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng và hỗ trợ đại lý 78
Bảng 5: Báo cáo tình hình thực hiện kỳ nợ và thế chấp đại lý 78


DANH MỤC CÁC BIỂU (PHỤ LỤC)

Biểu 1: Bảng cân đối kế toán 1
Biểu 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3
Biểu 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4
Biểu 4: Thuyết minh báo cáo tài chính 5
Biểu 5: Tình hình tăng giảm tài sản cố định 16
Biểu 6: Hạch toán tổng hợp hoạt động kinh doanh xổ số 17
Biểu 7: Hạch toán vé xổ số 18
Biểu 8: Hạch toán thanh toán với đại lý vé số và doanh thu bán vé xổ số 19
Biểu 9: Hạch toán chi phí SXKD dở dang động kinh doanh xổ số 20
Biểu 10: Chi phí trực tiếp phát hành xổ số 21
Biểu 11: Chi phí quản lý kinh doanh xổ số 22
Biểu 12: Biểu chi phí trả thưởng 23
Biểu 13: Kế hoạch tài chính 24
Biểu 14a: Kế hoạch tiêu thụ 25
Biểu 14b: Kế hoạch tiêu thụ chi tiết từng VPĐD 26
Biểu 15: Dự toán tiêu thụ chi tiết 27
Biểu 16a: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 28
Biểu 16b: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30
Biểu 17: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 31
Biểu 18: Báo cáo tổng hợp tình hình phát hành, tiêu thụ, công nợ của từng bộ vé 32
Biểu 19: Sổ chi tiết tiền thanh toán với đại lý bán vé xổ số 33
Biểu 20: Hoá đơn thanh toán bán vé xổ số 34DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT1. BHXH: Bảo hiểm xã hội
2. CCDC: Công cụ, dụng cụ
3. ĐTDH: Đầu tư dài hạn
4. ĐTNH: Đầu tư ngắn hạn
5. GTGT: Giá trị gia tăng

6. LKTĐN: Lũy kế từ đầu năm

7. NSNN: Ngân sách nhà nước

8. QTKD: Quản trị kinh doanh

9. TK: Tài khoản

10. TSCĐ: Tài sản cố định

11. TSLĐ: Tài sản lưu động

12. TW: Trung ương

13. XDCB: Xây dựng cơ bản

14. XHCN: Xã hội chủ nghĩa

15. XSKT: Xổ số kiến thiết

16. VPĐD : Văn phòng Đại diện

17. KHPH: Kế hoạch phát hành

18. KTTV: Kế toán tài vụ

19. KTTC: Kế toán tài chính

20. KTQT: Kế toán quản trị

21. VAS: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

22. IAS: Chuẩn mực kế toán quốc tế

23. IASC: Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế


LỜI MỞ ĐẦU


1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, các doanh nghiệp cần phải chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Muốn đứng vững và thắng thế trên thương trường, doanh nghiệp cần phải có những chính sách thích hợp. Điều kiện tiên quyết là phải thường xuyên tiến hành lập báo cáo tình hình tài chính,


Xem Thêm: Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập BCTC và BC kế toán quản trị tại các Công ty xổ số kiến thiết ở
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập BCTC và BC kế toán quản trị tại các Công ty xổ số kiến thiết ở sẽ giúp ích cho bạn.