Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may TP.HCM


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy PGS TS. Phạm văn Dược đã tận tình hướng dẫn trong thời gian tôi thực hiện đề tài.


Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể nhân viên Phòng kế toán các công ty đã hỗ trợ cho tôi trong quá trình thu thập số liệu để phân tích.


Tôi xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành Luận văn.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .ix LỜI MỞ ĐẦU x
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM 1


1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .1


1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất .1


1.1.2. Khái niệm về giá thành sản phẩm .1


1.1.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2


1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2


1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng .2


1.2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử 3


1.2.3. Phân loại để ra quyết định kinh doanh 3


1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế và khoản mục
giá thành 4


1.2.4.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí .4


1.2.4.2. Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành 4


1.3. Các hệ thống tính giá thành sản phẩm 5


1.3.1. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
theo chi phí thực tế .5


1.3.2. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 6

1.3.3. Hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
theo chi phí định mức .8


1.3.4. Phân biệt sự khác nhau giữa các Hệ thống kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm: .9


1.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .10


1.4.1. Phương pháp hệ số .10


1.4.2. Phương pháp tỷ lệ 11


1.4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .12


1.4.4. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 12


1.4.5. Phương pháp phân bước .13


1.4.5.1. Phương án không tính giá thành bán thành phẩm
(kết chuyển song song chi phí) .13


1.4.5.2. Phương pháp phân bước có tính giá thành bán thành phẩm của từng giai đoạn sản xuất (phương án kết chuyển chi phí
tuần tự) .14


1.5. Đánh giá, tính giá và phân bổ chi phí sản xuất .15


1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang 15


1.5.1.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp 15


1.5.1.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng
hoàn thành tương đương .16


1.5.1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 16


1.5.1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức 16


1.5.2. Tính giá sản xuất phụ 17


1.5.2.1. Trường hợp không có sự cung cấp, dịch vụ giữa các
phân xưởng phụ 17


1.5.2.2. Trường hợp giữa các bộ phận phục vụ có sự chuyển giao
sản phẩm cho nhau .18


1.5.3. Phân bổ chi phí sản xuất 20


1.5.3.1. Phân bổ gián tiếp 20


1.5.3.2. Phân bổ trực tiếp 21

1.5.3.3. Phân bổ bậc thang 21


1.5.3.4. Phân bổ theo mức độ hoạt động .21


Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY TP.HCM .23


2.1. Đặc điểm về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Dệt - May
Tp.HCM .23


2.1.1. Quá trình phát triển Ngành Dệt May 23


2.1.1.1. Những thuận lợi của ngành Dệt may Việt Nam .25


2.1.1.2. Những khó khăn của ngành Dệt may Việt Nam 26


2.1.2. Đặc điểm qui trình công nghệ .27


2.1.3. Đặc điểm sản phẩm và tình hình tiêu thụ 28


2.2. Thực trạng khảo sát về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM .29


2.2.1. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại công ty cổ phần dệt may Thành công 29


2.2.1.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .29


2.2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ .30


2.2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán .30


2.2.1.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm 31


2.2.1.5. Nhận xét tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần dệt may
Thành công .36


2.2.2. Công ty TNHHNN một thành viên Dệt Việt thắng .37


2.2.2.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .37


2.2.2.2. Đặc điểm qui trình công nghệ 37


2.2.2.3. Tổ chức bộ máy kế toán .38


2.2.2.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm 38

2.2.2.5. Nhận xét tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm của công ty .41


2.2.3. Công ty Dệt May Gia Định 43


2.2.3.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .43


2.2.3.2. Đặc điểm qui trình công nghệ 43


2.2.3.3. Tổ chức bộ máy kế toán .43


2.2.3.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm 44


2.2.3.5. Nhận xét tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm của công ty .46


2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và phương pháp
tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM .46


2.3.1. Về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất 46


2.3.2. Về phương pháp phân loại chi phí .47


2.3.3. Về hệ thống tài khoản sử dụng 48


2.3.4. Về phương pháp xác định chi phí 49


2.3.4.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49


2.3.4.2. Về chi phí tiền lương 50


2.3.4.3. Chi phí sản xuất chung .51


2.3.5. Về phương pháp hạch toán 52


2.3.5.1. Đối với hoạt động sản xuất chính .52


2.3.5.2. Đối với hoạt động sản xuất phụ .53


2.3.6. Về việc kiểm tra phân tích các biến động của chi phí sản xuất 53


2.3.7. Về hệ thống biểu mẫu báo cáo .53


2.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và
phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may 54


Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
DỆT MAY TP. HCM .56

3.1. Các quan điểm hoàn thiện .56
3.1.1. Quan điểm về mục tiêu hoàn thiện .56


3.1.2. Quan điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất 57


3.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất .57


3.1.2.2. Tổ chức bộ phận kế toán quản trị 58


3.1.2.3. Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí 58


3.1.2.4. Xây dựng hệ thống chi phí định mức .59


3.1.2.5. Phương pháp xác định chi phí .59


3.1.2.6. Đối tượng tập hợp chi phí và sử dụng tài khoản 60


3.1.2.7. Phương pháp đánh giá SP dở dang và tính giá thành
sản phẩm 61


3.1.2.8. Hệ thống sổ sách, chứng từ, biểu mẫu báo cáo .61


3.2. Các giải pháp hoàn thiện .61
3.2.1. Nâng cao nhận thức của ngừời lao động trong doanh nghiệp .61


3.2.2. Nhận diện chi phí sản xuất 61


3.2.3. Phân loại chi phí sản xuất 62


3.2.4. Về tập hợp chi phí sản xuất .63


3.2.5. Công tác tính giá thành sản phẩm .64


3.2.6. Công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất .64


3.2.7. Phương pháp xác định các yếu tố chi phí sản xuất 65


3.2.8. Hệ thống tài khoản sử dụng và phương pháp hâch toán .68


3.2.8.1. Hoàn thiện Hệ thống tài khoản sử dụng 68


3.2.8.2. Hoàn thiện về phương pháp hạch toán 69


3.2.9. Hệ thống chứng từ và hệ thống báo cáo 72


3.2.10.Phương pháp kiểm soát chi phí 74


3.3. Các giải pháp kiến nghị .75
3.3.1. Giải pháp đối với nhà nước .75


3.3.2. Giải pháp đối với ngành dệt may 76


3.3.3. Giải pháp đối với các công ty Dệt May .77


3.3.4. Giải pháp về công tác đào tạo .79


TÀI LIỆU THAM KHẢO xvDANH MỤC CÁC BẢNG


Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .2


Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm theo chi phí thực tế 5


Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giaÙ thành
sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính 7


Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giaÙ thành
sản phẩm theo chi phí định mức 8


Bảng 2.1: Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 24


Bảng 2.2: Số lượng cơ sở SX công nghiệp phân theo ngành công nghiệp tại
Tp.HCM .25


Sơ đồ 3.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .69


Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tập hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .70


Sơ đồ 3.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung .70


Sơ đồ 3.4: Sơ đồ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất 71


Sơ đồ 3.5: Sơ đồ hạch toán hoạt động sản xuất phụ .72

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN


ã CP: Chi phí


ã CPSX: Chi phí sản xuất


ã CPNVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


ã CPNCTT: Chi phí nhân công trực tiếp


ã CPSXC: Chi phí sản xuất chung


ã GIÁ VỐN HB: Giá vốn hàng bán


ã CPSXDDĐK: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ


ã CPSXDDCK: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ


ã CPTT kết hợp ƯT: Chi phí thực tế kết hợp với ước tính


ã CPĐM: Chi phí định mức


ã NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp


ã NCTT: Nhân công trực tiếp


ã SPPV: Sản phẩm phục vụ


ã SLSP: Số lương sản phẩm


ã Z: Giá thành sản phẩm


ã CNTTSX: Công nhân trực tiết sản xuất


ã TSCĐ: Tài sản cố định


ã XN : Xí nghiệp


ã SX: Sản xuất


ã VL: Vật liệu


ã TTSX: Trực tiếp sản xuất

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài


Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển và tăng trưởng ngoạn mục. Hiện tại, đây là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu, Việt Nam luôn coi dệt may là một ngành quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhiều doanh nghiệp Dệt May đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể phần lớn các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa đã kinh doanh ngày càng có lãi. Trong đó, các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM đã có những đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển của ngành dệt may Việt Nam. Trong những năm qua, để duy trì sự tăng trưởng và phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn thực hiện nhiều chính sách đổi mới. Trong đó, hoàn thiện Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một nội dung quan trọng được quan tâm.
Nhìn chung, mục tiêu cuối cùng của mỗi doanh nghiệp sản xuất là hướng tới việc giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do vậy, hệ thống kế toán chi phí sản xuất phải được tổ chức phù hợp với đặc điểm ngành nghề, với qui mô sản xuất của doanh nghiệp. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất hoàn thiện sẽ trở thành công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí đánh giá chính xác trách nhiệm các bộ phận sản xuất, kịp thời chấn chỉnh sai sót ngay trong quá trình hoạt động nhằm đưa doanh nghiệp đạt mục tiêu chiến lược đề ra.
Chi phí sản xuất là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít, chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do vậy, các nhà quản trị đều hướng tới việc đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt được các khoản chi phí, nhận diện, phân

tích các chi phí phát sinh để có những quyết định đúng đắn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn thực hiện được điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống kế toán chi phí sản xuất hoàn thiện, cung cấp kịp thời các thông tin phục vụ cho các quyết định của nhà quản trị. Ngoài ra, việc áp dụng một phương pháp tính giá thành phù hợp cũng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Như vậy, việc hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm được xem là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may nói chung và các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM nói riêng. Chính vì thế tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM”
2. Mục đích nghiên cứu


Trên cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm và thực tế khảo sát một số doanh nghiệp dệt may tại Tp.HCM để đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM.
3. Phương pháp nghiên cứu


Phương pháp chủ yếu được áp dụng đó là phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp được sử dụng xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Ngoài ra, thông qua khảo sát thực tiễn luận văn đi sâu phân tích, hệ thống để chọn lọc các vấn đề lý luận và thực tiễn phù hợp với điều kiện thực tế của ngành dệt may Việt Nam hiện nay nói chung và các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM nói riêng.
4. Những đóng góp mới của luận văn

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tiển đề xuất các giải pháp để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may tại Tp.HCM.
5. Bố cục luận văn


Luận văn gồm có 3 chương:


Chương 1: Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm


Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các sẽ giúp ích cho bạn.