Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
MỤC LỤC TRANG


LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DN SẢN XUẤT HIỆN NAY 4
I Chi phí sản xuất 4
1 Khái niệm 4
2 Phân loại 4
II Giá thành sản phẩm 5
1 Khái niệm 5
2 Phân loại 5
PHẦN II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 6
I Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 6
1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuắt 6
2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 6
II Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm 6
1 Phương pháp trực tiếp 6
2 Phương pháp tổng cộng chi phí 6
3 Phương pháp hệ số 7
4 Phương pháp tỷ lệ 7
5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 7
III Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm 8
IV Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 8
1 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm 8
2 Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 9
V Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 9
1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 9
2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 11
3 Hạch toán chi phí trả trước 12
4 Hạch toán chi phí phải trả 14
5 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 16
6 Hạch toán chi phí sản xuất chung 18
7 Tổng hợp chi phí, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19
VI Tổ chức kế toán chi phí và tính Z sản phẩm 22
1 Chứng từ sử dụng 22
2 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất trên hệ thống sổ 22
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 24
1 Những ưu nhược điểm 24
2 Một số nhận xét 24
Kết luận. 26
LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hoá tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) đạt hiệu quả kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường tất yếu có sự cạnh tranh, cạnh tranh dẫn đến sự sống còn của doanh nghiệp do đó một yêu cầu đặt ra là sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ chất lượng phải cao, mẫu mã đẹp mà giá thành phải hợp lý thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thị trường.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình quản lý và sử dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và tính toán chính xác giá thành sản xuất sản phẩm. Các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị doanh nghiệp phân tích, đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư và các yếu tố đầu vào khác có hiệu quả hay không, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định liên quan tới sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu tất yếu và luôn là một trong những vấn đề hàng đầu mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Xuất phát từ tầm quan trọng đó em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm".
Mặc dù em đã rất cố gắng và luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo – Thạc sỹ Lê Kim Ngọc và các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán, song vì thời gian có hạn, với sự nhận thức còn nhiều hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót tồn tại. Em rất mong và xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.
Trong đề tài này em xin đưa ra ba phần chính:
Phần I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Phần II: Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần III: Một số nhận xét nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.

Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.