Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.
Lời nói đầu
Trong mọi hình thái kinh tế xã hội, của cải luôn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và là điều kiện không thể thiếu để phát triển xã hội ấy và một trong các tài sản đó là hàng tồn kho.
Hàng tồn kho vừa là yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào) cho quá trình sản xuất kinh doanh, vừa là yếu tố đầu ra cho quá trình sản xuất kinh doanh(thành phẩm hàng hoá)hay trong quá trình sản xuất kinh doanh ( sản phẩm dở dang). Nhưng việc tính giá và xác đinh các phương pháp tính giá hàng tồn kho thì rất phức tạp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Do đó, việc nghiên cứu hệ thống nghuyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp hiện nay là rất cần thiết. Đây là vấn đề lớn nhưng trong giới hạn cho phép em xin đề cập và giải quyết một số vấn đề như sau :
Thứ nhất :Những kiến thức cơ bản chung nhất về hàng tồn kho và các nguyên tắc tính giá hàng tồn kho.
Thứ hai:Các phương pháp tính giá hàng tồn kho.
Thứ ba :Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.

Đây là một đề án lớn nhưng vì khả năng có hạn nên chắc nhắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Do vậy em rất mong cô và các bạn thứ lỗi. Em xin trân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của cô và các bạn để giúp em hoàn thành tốt đề án này.


Tiêu đề
Lời nói đầu
Nội dung
Phần I. Những vấn đề chung về hệ thống nguyên tắc tính giá hàng
tồn kho trong các doanh nghiệp

I Những vấn đề chung về hàng tồn kho
1 Khái niệm hàng tồn kho
2 Các loại hàng tồn kho
II Hệ thống nguyên tắc tính giá hàng tồn kho
1 Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho theo giá gốc
2 Nguyên tắc xác định đối tượng tính giá phù hợp
3. nguyên tắc phân loại chi phí hợp lý
4. nguyên tắc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí hợp lý thích ứng với
nguyên tắc tính giá chung
5. Nguyên tắc phải thống nhất tính giá hàng tồn kho
Phần II. Hệ thống các phương pháp tính giá hàng tồn kho
I. Tính khoa học của các phương pháp tính giá hàng tồn kho
1. Cơ sở phương pháp luận của phương pháp tính giá hàng tồn kho
2. Tính khoa học của phương pháp tính giá hàng tồn kho
II. Hệ thống phương pháp tính giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp
1. Xác định giá hàng tồn kho nhập kho
2. Cách tính giá hàng tồn kho xuất kho
Phần III. Nhận xét và kiến nghị
I. Đánh giá hàng tồn kho nhập kho trong các doanh nghiệp
II. Đánh giá hàng tồn kho xuất kho trong các doanh nghiệp
1. Phương pháp giá bình quân
2 Phương pháp giá thực tế đích danh
3. Phương pháp nhập trưóc, xuất trước
4. Phương pháp nhập sau, xuất sau
5. Các phương pháp khác
Kết luận


Xem Thêm: Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho. sẽ giúp ích cho bạn.