Một số giải pháp vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp nông nghiệp An Giang
MỤC LỤC

MỤC LỤC Trang

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BẢNG, PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Phương pháp nghiên cứu . 2

4. Phạm vi nghiên cứu . 5

5. Bố cục của đề tài 5

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 5

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 7

1.1. Vai trò của ngành nông nghiệp đối với nền kinh tế . 7

1.2. Các đặc điểm của sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp 7

1.2.1. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được thực hiện trên phạm vi rộng lớn với tư liệu sản xuất chủ yếu là đất đai 7

1.2.2. Tính mùa vụ trong chu kỳ sản xuất kinh doanh 8

1.2.3. Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên 8

1.2.4. Đặc điểm của sản phẩm nông nghiệp 8

1.2.5. Đặc điểm của thị trường tiêu thụ . 9

1.3. Ảnh hưởng của đặc điểm riêng ngành nông nghiệp đến công tác kế toán 9

1.3.1. Phân loại và đánh giá tài sản . 9

1.3.2. Ghi nhận doanh thu và chi phí . 10

1.3.3. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 10

1.4. Các quy định về kế toán nông nghiệp hiện hành . 11

1.4.1. Chế độ kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ- Quyết định 1177
TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 và Quyết định 144/2001/QĐ-BTC ngày
21/12/2001 về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo quyết định 1177 và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa . 11

1.4.2. Chế độ kế toán dành cho Hợp tác xã nông nghiệp- Quyết định 1017
TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1997 . 12

1.4.3. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành . 13

1.5. Tham chiếu khuôn mẫu lý thuyết của Chuẩn mực kế toán Quốc tế và Chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) . 15
1.5.1. Khuôn mẫu lý thuyết của Chuẩn mực kế toán quốc tế . 15

1.5.2. Chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) 15

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Ở AN GIANG 17

2.1. Vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế An Giang . 17

2.2. Khái quát về doanh nghiệp nông nghiệp ở An Giang 18

2.2.1. Doanh nghiệp nông nghiệp 18

2.2.2. Doanh nghiệp nông nghiệp ở An Giang . 18

2.3. Khảo sát công tác kế toán tại các doanh nghiệp nông nghiệp An Giang 20

2.3.1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng lúa . 20

2.3.1.1. Khảo sát công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất lúa giống . 20 a. Đặc điểm của hoạt động sản xuất lúa giống tại doanh nghiệp . 20 b. Tổ chức công tác kế toán . 21
c. Các tài khoản kế toán được sử dụng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất lúa giống 22
2.3.1.2. Khảo sát công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp . 25 a. Đặc điểm sản xuất lúa giống tại hợp tác xã 25 b. Tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã . 25 c. Các tài khoản kế toán được sử dụng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành lúa giống tại hợp tác xã . 25

2.3.2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi cá sấu 27

2.3.2.1. Đặc điểm hoạt động nuôi cá sấu 27

2.3.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nuôi cá sấu 28

2.3.2.3. Quá trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại doanh nghiệp nuôi cá sấu . 28

2.3.3. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi thủy sản 33

2.3.3.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 34

2.3.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp . 34

2.3.3.3. Các tài khoản được sử dụng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại doanh nghiệp 35

2.4. Đánh giá công tác kế toán trong các doanh nghiệp nông nghiệp An Giang

2.4.1. Đánh giá chung 38

2.4.2. Đánh giá tình hình vận dụng hệ thống tài khoản kế toán để thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . 39
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG HỢP LÝ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ
TOÁN VÀO HẠCH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP AN GIANG .42

3.1. Mục tiêu của việc vận dụng hệ thống tài khoản vào quá trình hạch toán 42

3.2. Giải pháp vận dụng hệ thống tài khoản kế toán vào việc hạch toán một số loại hình sản xuất nông nghiệp ở An Giang 44

3.2.1. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán vào việc hạch toán một số tài sản đặc thù của doanh nghiệp nông nghiệp. . 45

3.2.1.1. Tài sản cố định . 45 a. Đất đai 45 b. Tài sản cố định sinh học . 46
3.2.1.2. Hàng tồn kho 48

3.2.2. Vận dụng hệ thống tài khoản vào việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở một số loại hình sản xuất nông nghiệp . 48

3.2.2.1. Đối với hoạt động sản xuất lúa giống 49

3.2.2.2. Đối với hoạt động chăn nuôi cá sấu . 52

3.2.2.3. Đối với hoạt động nuôi cá bè . 56

3.3. Một số kiến nghị bổ sung . 58

KẾT LUẬN . 61

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC SƠ ĐỒTrangSơ đồ 2-1: Quy trình sản xuất lúa giống . 21

Sơ đồ 2-2 : Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoạt động sản xuất lúa giống 24

Sơ đồ 2-3: Kế toán hoạt động sản xuất lúa giống ở hợp tác xã 26

Sơ đồ 2-4: Kế toán chi phí hoạt động nuôi cá sấu thịt . 31

Sơ đồ 2-5 : Kế toán chi phí ban đầu khi nuôi đàn cá sấu bố mẹ . 32

Sơ đồ 2-6: Kế toán chi phí hoạt động nuôi cá sấu sinh sản 32

Sơ đồ 2-7: Kế toán chi phí sản xuất của hoạt động nuôi cá bè . 38

Sơ đồ 3-1: Kế toán hoạt động sản xuất lúa giống . 51

Sơ đồ 3-2. Kế toán chi phí sản xuất hoạt động nuôi cá sấu thịt 53

Sơ đồ 3-3: Kế toán quá trình nuôi để tạo đàn cá sấu bố mẹ 54

Sơ đồ 3-4: Kế toán chi phí sản xuất giai đoạn nuôi sinh sản 56

Sơ đồ 3-5: Kế toán chi phí sản xuất hoạt động nuôi cá bè 57

DANH MỤC BẢNG

Bảng 0-1: Thống kê doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ở An Giang theo ngành
nghề và loại hình doanh nghiệp 3

Bảng 0-2: Cơ cấu mẫu nghiên cứu của đề tài . 3

Bảng 0-3: Kết quả khảo sát tình hình áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ở các
doanh nghiệp và HTX sản xuất nông nghiệp ở An Giang 4

Bảng 2-1: Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp tại An Giang theo ngành nghề và
loại hình doanh nghiệp đến tháng 5 năm 2006 . 19

DANH MỤC HÌNH

Hình 2-1: Cơ cấu doanh nghiệp nông nghiệp An Giang phân theo ngành nghề 19
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BHXH, BHYT: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Công ty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn CTCP: Công ty cổ phần
DNTN: Doanh nghiệp tư nhân

HTX: Hợp tác xã

IAS: International Accounting Standard

IASB: International Accounting Standard Board

VAS: Vietnamese Accounting Standard


Xem Thêm: Một số giải pháp vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp nông nghiệp An Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp nông nghiệp An Giang sẽ giúp ích cho bạn.