Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh, sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------


TRẦN THỊ HUYỀN THU
CHUN MỰC HỢP NHẤT KINH DOANH:
SỰ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ


Chuyên ngành: Kế toán
Mã số: 60.34.30

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. BÙI VĂN DƯƠNGTP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2007Chương 1:


CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC
1.1 Sự hình thành và phát triển chuẩn mực quốc tế về kế toán hợp nhất kinh doanh

1.1.1 Khái quát lịch sử hình thành

Chuẩn mực kế toán quốc tế được soạn thảo bởi IASB (International Accounting Standards Board). IASB được thành lập từ năm 2001 để thay thế Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) do Ngân hàng thế giới hỗ trợ thành lập và phát triển từ năm 1973 đến năm 2000, có trụ sở tại London.

Mục tiêu hoạt động chính của IASB là phát triển các chuẩn mực kế toán có chất lượng cao, thống nhất, dễ hiểu và có tính khả thi cao cho toàn thế giới trên quan điểm phục vụ lợi ích của công chúng; tăng cường tính minh bạch, có thể so sánh được của thông tin trong báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán khác, giúp những thành viên tham gia thị trường vốn thế giới và những người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh tế; xúc tiến việc sử dụng và ứng dụng nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán quốc tế; đem đến những giải pháp có chất lượng cao cho sự hòa hợp giữa hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia và các chuẩn mực kế toán quốc tế.

Nhiệm vụ của IASB là soạn thảo ra những tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế toán. Trước năm 2001, IASB còn có tên gọi (International Accounting Standards Committee)- IASC. Tiêu chuẩn được IASC soạn ra có tên gọi: Tiêu chuẩn kế toán quốc tế (International Accounting Standards)- IAS. Những tiêu chuẩn này sau một thời gian lại được đổi tên thành Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards)- IFRS. Mục đích của những tiêu chuẩn này không chỉ là tính chính xác của kế toán mà còn là sự toàn vẹn và minh bạch Báo cáo tài chính. IASB đã và vẫn đang tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn IAS/IFRS.

Giới thiệu quá trình phát triển của chuẩn mực này:

IAS22 (11/1983) Æ IAS22 (12/1993) Æ IAS22 (9/1998) Æ IFRS3 (3/2004)

Chương 2:

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM2.1 Chuẩn mực kế toán hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam

2.1.1 Bối cảnh ra đời và ý nghĩa của nó:

Trước đây, chúng ta đã có những chính sách tài chính riêng biệt, quy định đối với các doanh nghiệp Nhà nước mà không quy định đối với doanh nghiệp cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, còn kế toán chỉ là công cụ để ghi chép các hoạt động tài chính theo quy định của Nhà nước, mà chủ yếu để quyết toán thuế, do vậy, các báo cáo tài chính được ghi chép trên số liệu của kế toán rất khác nhau giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần khác, không tạo ra môi trường bình đẳng và sự đồng nhất, có thể so sánh được.

Khắc phục hạn chế này, từ những năm 1993 - 1994 Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và được nghiên cứu một cách đầy đủ từ giai đoạn năm 1996-
1998, khi thực hiện dự án kế toán kiểm toán của cộng đồng châu Âu (EURO- TAPVIET). Kể từ năm 1999, chúng ta đã bắt tay vào soạn thảo và xây dựng chuẩn mực kế toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chế độ kiểm toán quốc tế. Đến tháng 12/2001, Bộ Tài chính ban hành 4 chuẩn mực đầu tiên và sau 4 năm, đã ban hành được 22 chuẩn mực kế toán.

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển của kế toán Việt Nam. Đến nay Bộ tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán.
Song song với sự ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng. Từ sau khi có Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, có thể nói chế độ kế toán Việt Nam đã được thay đổi căn bản.
Hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam lần đầu xuất hiện trong Hệ thống kế toán được ban hành theo luật doanh nghiệp năm 1999
Và năm 2006, trong khi cả nước đang hồ hởi đón nhận luồng gió mới, đó chính là sự hội nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ chính thức

Chương 3

NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI TIẾN CHUẨN MỰC VAS 11
VÀ VẬN DỤNG VÀO TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM3.1 Những ưu điểm và hạn chế của chuẩn mực hợp nhất kinh doanh hiện tại

* Một số điểm so sánh giữa VAS 11 và IFRS 3:


Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh Việt
Nam (VAS11)
Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh Quốc tế
(IFRS3)
Phương pháp kế toán

Áp dụng phương pháp mua
Áp dụng phương pháp mua


Xem Thêm: Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh, sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh, sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc sẽ giúp ích cho bạn.